Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego polegajacego na Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna”

SG.VI.6220.06.2018

Pokój, 28 września 2018 r.


 

Zawiadomienie poprzez obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2017, poz. 1257) w związku z art. 33 ust. 1 pkt. 2), 3), 4), 5) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353) Wójt Gminy Pokój

zawiadamia

społeczeństwo że 12 września 2018 r. po uzupełnieniu braków formalnych wniosku z dnia 23.08.2018 r. dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu- pełnomocnika Województwa Opolskiego zostało wszczęte postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna”

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Z 2017, poz. 1405) planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko -jako § 3, ust. 1, pkt. 60), drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; dla którego jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

WYKAZ DZIAŁEK NA KTÓRYCH BĘDZIE REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE

Lp.

Numer działki

Obręb

Arkusz mapy

 1.  

4/1

0812 Zieleniec

Arkusz 1

 1.  

271

0812 Zieleniec

Arkusz 1

 1.  

4/4

0812 Zieleniec

Arkusz 1

 1.  

245/1

0812 Zieleniec

Arkusz 1

 1.  

5/6

0812 Zieleniec

Arkusz 1

 1.  

5/1

0812 Zieleniec

Arkusz 1

 1.  

244/3

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

244/4

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

244/1

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

243/3

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

243/10

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

2

0812 Zieleniec

Arkusz 1

 1.  

243/9

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

218

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

241

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

223

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

222

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

216/3

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

220

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

215/1

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

219

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

249

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

214/1

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

214/2

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

213/2

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

213/1

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

30

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

212

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

186

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

211

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

210/1

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

210/2

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

209/3

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

23/1

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

207/1

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

207/2

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

22

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

21

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

290/14

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

290/13

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

203/6

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

290/11

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

203/4

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

203/7

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

203/5

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

202/5

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

154

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

14

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

13

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

11

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

171

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

3

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

170

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

157

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

2/1

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

2/2

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

156

0811 Krogulna

Arkusz 2

 

 

WYKAZ DZIAŁEK NA KTÓRE BĘDZIE ODDZIAŁYWAĆ PRZEDSIĘWZIĘCIE

 

Lp.

Numer działki

Obręb

Arkusz mapy

 1.  

4/3

0812 Zieleniec

Arkusz 1

 1.  

48/3

0812 Zieleniec

Arkusz 1

 1.  

290/11

0812 Zieleniec

Arkusz 1

 1.  

290/10

0812 Zieleniec

Arkusz 1

 1.  

1/5

0812 Zieleniec

Arkusz 1

 1.  

4/5

0812 Zieleniec

Arkusz 1

 1.  

5/4

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

5/5

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

1/1

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

274/2

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

309

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

246

0812 Zieleniec

Arkusz 1

 1.  

243/5

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

243/6

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

243/7

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

243/8

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

217

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

216/4

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

221/3

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

221/2

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

221/1

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

290/1

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

138

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

137

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

290/8

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

27

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

35

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

290/7

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

209/1

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

23/2

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

208/2

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

197/2

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

20

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

290/12

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

17

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

15

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

204

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

201/1

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

12/1

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

178

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

18

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

174/3

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

174/2

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

172/1

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

172/2

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

173

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

5/3

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

4

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

5/1

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

6

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

7

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

8

0811 Krogulna

Arkusz 1

 

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Pokój.

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień w przedmiotowym postępowaniu są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne -Wody Polskie Oddział Zlewni w Opolu.

W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zatem zgodnie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2017, poz. 1405) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 40) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30). Przeglądanie akt sprawy należy wcześniej uzgodnić z osobą prowadzącą postępowanie.

 

 

 

Wójt Gminy Pokój

/-/

Barbara Zając

 

 

 

Zamieszczono:

 1. tablica ogłoszeń Ug Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój,

 2. tablicach ogłoszeń sołectwa Krogulna oraz miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie sołectwa Krogulna,

 3. strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,

 4. a/a