Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o umorzeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Hodowli NorekSG.VI.6220.02.2011                                                                               Pokój, 29 lutego 2012 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

            Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z 17 listopada 2000 r., poz. 1071, z późn. zm.)

zawiadamiam

            że na wniosek z dnia 23 grudnia 2012 r. ( wpływ 27.12.11 r.) złożony przez Pana Marcellinus Luttikhuis ul. Świętojańska 75/5 81-389 Gdynia na rzecz inwestora Bosman Holding b.v Nieuwstraat 1 4191 PM Geldermalsen Holandia w dniu 29 lutego 2012 r. zostało umorzone postępowanie administracyjne wszczęte 23 lutego 2011 r. na wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Hodowli norek” na Dz. Nr 44/1, obręb Domaradz, gmina Pokój”.

            Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Pokój.

            Informuję o możliwości składania przez zainteresowanych uwag i wniosków w terminie 14 dni od dnia ukazania się zawiadomienia. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 42) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30).

            Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130,, poz. 1450, z późn. zm.)

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pokój

            Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

 

Otrzymują:

1.      Tablica ogłoszeń: U.G. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

2.      Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia,

3.      Strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,

4.      a/a

 

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2012-02-29