Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji umarzajacej dla przedsięwizęcia polegajacego na Montażu instalacji-specjalistycznego pieca do spopielania martwych zwierząt -do termicznego unieszkodliwiania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

SG.VI.6220.07.2017/2018

Pokój, 10 października 2018 r.


 


 

Zawiadomienie

poprzez obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej
 

Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 49, art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017, poz. 1405, z późn. zm.)

zawiadamia

strony postępowania że 9 października 2018 r. umorzył postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek inwestora prowadzącego Gospodarstwo Rolne „Fałkopol” polegające na „Montażu instalacji-specjalistycznego pieca do spopielania martwych zwierząt -do termicznego unieszkodliwiania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego w istniejącym Gospodarstwie Rolnym „Fałkopol” Waldemar Cieplik w miejscowości Fałkowice na działce nr ewid. 226, k.m. 2, obręb Fałkowice” ze względu na jego bezprzedmiotowość.

        Organ ustalił, że planowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć do § 3 ust. 2, pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Z 2016 r., poz. 71) t.j. polegających na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone, ponieważ montaż pieca do spalania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nie wpłynie na wielkość prowadzonego chowu lub hodowli w ww. Gospodarstwie Rolnym. Ponadto inwestor zrezygnował z kierowania stłuczek i skorupek jaj do instalacji spopielania, a zgodnie z przepisami to produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego inne niż zwłoki, które poniosły śmierć w inny sposób niż przez ubój, w tym zwierząt uśmierconych w celu wyeliminowania chorób epizodycznych (np. stłuczki i skorupki jaj), w przypadku unieszkodliwiania ich z wykorzystaniem procesów termicznych, podlegają przepisom ustawy o odpadach, a tym samym należą do przedsięwzięć dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzone postępowanie stało się bezprzedmiotowe.

             W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zatem zgodnie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2017, poz. 1405) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zgodnie z którym zawiadomienie stron postępowania o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

            Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127 a kpa §  1.  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§  2.  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

 

 

 

Wójt Gminy Pokój

/-/

                                                                                             Barbara Zając

 

 

 

Otrzymują:

  1. Inwestor

  2. strony postępowania poprzez obwieszczenie na:

-tablicy ogłoszeń Ug. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój, - tablicach ogłoszeń sołectwa Fałkowice, sołectwa Lubnów oraz miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie sołectwa Fałkowice, sołectwa Lubnów

3. stronia internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,

4. a/a