Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą – akt zgonu – USCP9z

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, pok. 16
Urząd Stanu Cywilnego w Pokoju 
tel./fax. 77 469 30 80, 77 469 30 85, 77 469 30 97 w. 16

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

Rozpoczęcie sprawy:

Złożenie wniosku - wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu zgonu może złożyć:

 • osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji aktu zgonu
 • osoba, która wykaże interes faktyczny w transkrypcji aktu zgonu

Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek
 2. jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika - pełnomocnik dołącza do wniosku oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa; pełnomocnictwo musi wskazywać kto, kogo, do jakiej czynności upoważnia, a ponadto musi być zaopatrzone w datę i podpis mocodawcy
 3. oryginał zagranicznego aktu lub odpisu aktu zgonu wraz z jego tłumaczeniem na język polski
 4. dokumenty stanu cywilnego stwierdzające zdarzenie wcześniejsze wraz z ich tłumaczeniem na język polski  - jeżeli wnioskodawca wnosi jednocześnie o sprostowanie lub uzupełnienie transkrybowanego aktu zgonu, a dokumenty te nie zostały uprzednio sporządzone na terytorium RP
 5. oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika
 6. oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk przelewu bankowego.
 7. Dokument tożsamości wnioskodawcy (dowód osobisty lub paszport) – do wglądu.

Opłaty:

50,00 zł

Forma płatności:

Zapłaty opłaty dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy Pokój lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pokój – BS Namysłów oddz. w Pokoju nr 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004.

Termin załatwienia sprawy:

Wnioski o transkrypcję aktu zgonu załatwiane są niezwłocznie; jeżeli jednak załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia podania.
Po transkrypcji aktu zgonu wnioskodawca otrzymuje odpis zupełny aktu zgonu.

Zakończenie sprawy:

Rejestracja aktu w Rejestrze Stanu Cywilnego lub wydanie decyzji o odmowie dokonania transkrypcji.

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie dokonania transkrypcji. Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pokoju w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje:

Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności.

Dokonując transkrypcji zagranicznego aktu zgonu, który dotyczy obywatela polskiego posługującego się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w RP, kierownik usc dostosowuje na wniosek osoby, której akt dotyczy pisownię danych zawartych w zagranicznym akcie zgonu do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji.

Dokumenty w języku obcym składa się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:

 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości
 • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
 • konsula

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

 • dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula
 • dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium RP dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium RP.

Nie wymagają tłumaczenia odpisy skrócone aktów urodzeń, małżeństw i zgonów na drukach wielojęzycznych wystawione zgodnie z Konwencją nr 16 dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzoną w Wiedniu 8 września 1976 r.

Osoby przebywające poza granicami RP mogą również skorzystać w sprawie transkrypcji aktu zgonu z pośrednictwa konsula RP. We właściwym konsulacie otrzymają wówczas niezbędne informacje oraz uiszczą stosowne opłaty.

Załączniki do pobrania: