Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców) - ELP2-OP

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, biuro nr 16 - Urząd Stanu Cywilnego w Pokoju 
tel./fax. 77 469 30 80, 77 469 30 85, 77 469 30 97 w. 16

Podstawa Prawna:

 1. Art. 24, art. 25 ust. 1-3, art. 26, art. 27 ust. 2, art. 28, art. 30-39 oraz art. 41- 43 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 ze zmianami)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zmianami).

Rozpoczęcie sprawy:

Zgłoszenie pobytu stałego lub zgłoszenie pobytu czasowego

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz zgłoszenie pobytu stałego lub formularz zgłoszenie pobytu czasowego
 2. Dowód osobisty.
 3. Oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu - do wglądu.
  Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

Opłaty:

 1. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały nie podlega opłacie.
 2. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy – 17 zł. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pokój – BS Namysłów oddz. w Pokoju nr 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub w kasie Urzędu Gminy Pokój.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie

Zakończenie sprawy:

zameldowanie lub decyzja o odmowie zameldowania

Dodatkowe informacje:

 1. Osoba przebywająca na terytorium RP jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 2. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać w nowym miejscu wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie.
 3. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 4. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, po okazaniu przez niego jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.
 5. Formularz do zameldowania należy wypełnić komputerowo lub pismem odręcznym, drukowanymi literami.
 6. Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.
 7. Tryb odwoławczy - w przypadku odmowy dokonania zameldowania w drodze czynności materialno-technicznej sprawa rozpatrywana jest po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego

Załączniki do pobrania: