Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie społeczeństwa o wydanej decyzji środowiskowej

                                                                                                                                         Pokój, dnia 8 listopada 2018 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405) Wójt Gminy Pokój,

 zawiadamia

 społeczeństwo, że w dniu 31 października 2018 r. na wniosek Pana Waldemara Cieplika prowadzącego Gospodarstwo Rolne „Fałkopol” inż Waldemar Cieplik, z siedzibą w Fałkowicach z dnia 19.09.2013 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: zmiana projektu budowlanego Pt. Przebudowa z rozbudową istniejących budynków chlewni na kurniki niosek z silosami paszy (obiekt nr 1,2 – I etap inwestycji) na działce nr 226, k.m.2,obręb Fałkowice, gm. Pokój” (do zmiany pozwolenia na budowę Starosty namysłowskiego nr AB.6740.46.161.2013 z dnia 14.06.2013r.)-instalacji do chowu i hodowli kur nieśnych w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP Gospodarstwa Rolnego FAŁKOPOL Waldemar Cieplik, 46 – 034 Fałkowice 109” po przeprowadzeniu oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, wydana została decyzja, w której Wójt Gminy Pokój ustalił środowiskowe uwarunkowania dla realizacji ww. przedsięwzięcia.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym uzyskanym uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz opinią Marszałka Województwa Opolskiego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, w Referacie Strategii Gminnej, w miejscowości Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, pok. Nr 40 w godzinach pracy Urzędu (pn od 8-16, wt - pt – od 7.30-15.30) w terminie do dnia 22 listopada 2018 r.

 

 

Wójt Gminy Pokój

/-/

                                                                                             Barbara Zając

 

 

 

Otrzymują:

  1. Tablica ogłoszeń: U.G. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

  2. Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia,

  3. Strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,

  4. a/a