Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie farmy fotowoltaicznej na działkach o nr 455/6, 454/1, obreb Domaradz

SG.VI.6220.12.2018

                                                                                                                                                   Pokój, 9 listopada 2018 r.


 

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 2), 3), 4), 5) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017, poz. 1257) Wójt Gminy Pokój

zawiadamia

społeczeństwo, że 1 października 2018 r. na wniosek złożony przez pełnomocnika spółki Polski Solar Project 36 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Rzeźniczej 28/31 zostało wszczęte postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie i eksploatacji instalacji pozyskującej energię ze źródeł odnawialnych, tj. instalacji fotowoltaicznej o mocy około 1 MW” planowanej do realizacji na działkach o nr 455/6 i, 454/1 obręb Domaradz, stanowiących własność prywatną.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Pokój.

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień w przedmiotowym postępowaniu są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Opolu.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 40) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30), po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

                                                                                                      Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                 /-/

                                                                                                       Barbara Zając

 

Zamieszczono:

  1. tablica ogłoszeń Ug Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój,

  2. tablicach ogłoszeń sołectwa Ładza oraz miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie sołectwa Ładza,

  3. strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,

  4. a/a