Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: Placówki zapewniającej całodobową opiekę osobą w podeszłym wieku


SG.VI.6220.02.2012                                                                    Pokój, 12 kwietnia 2012 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

            Zgodnie art. 63 ust. 1, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

            że 12 kwietnia 2012 r. zostało wydane postanowienie Nr SG.VI.6220.12.2012 stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie: Placówki zapewniającej całodobową opiekę osobą w podeszłym wieku”,  którego realizacja planowana jest w miejscowości Ładza, przy ul. Wolności 14, dz. Nr 223 k.m. 1, obręb Ładza. Niniejsze zawiadomienie zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokój-www.bip.gminapokoj.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Ładza i w miejscu prowadzonej inwestycji.

Mając na uwadze powyższe oraz art. 73 § 1 K.p.a. informuję, iż z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu Gminy w pokoju Nr 42
(w godz. urzędowania) oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia.  

Na postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie przysługuje zażalenie.

Otrzymują:

1.       Tablica ogłoszeń: U.G. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

2.       Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia,

3.       Strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,

4.       a/a


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2012-04-12