Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwizęcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna” na środowisko

SG.VI.6220.06.2018

                                                                                                                                             Pokój, 5 grudnia 2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE

o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko

Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096, j.t.) w związku art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017, poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamia strony postępowania, że w dniu 26 listopada 2018 r. po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie zostało wydane postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.

Przedsięwzięcie planowane jest na terenie gminy Pokój, jednak zasięg stron postępowania obejmuje miejscowości z gminy Pokój i gminy Świerczów, z uwagi na działkę rzeki Młynówki.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:

1) działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie;

2) działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zatem zgodnie art. 74 ust. 3, pkt. 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2017, poz. 1405) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zgodnie z którym zawiadomienie stron postępowania o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. Zatem o etapach postępowania strony postępowania będą zawiadamiane poprzez obwieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń, w miejscach zwyczajowo przyjętych w sołectwach objętych przedsięwzięciem (tablice ogłoszeń w sklepach, itp.), stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pokój, Gminy Świerczów oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świerczów, przy ul. Brzeskiej 48, w miejscowości Świerczów.

Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zawiadamiam się również o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy na każdym etapie postępowania w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 40) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30).

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

 

                                                                                                                       Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                                /-/

                                                                                                                       Barbara Zając

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania wg wykaz z akt.(z miejscowości gminy Pokój i z miejscowości gminy Świerczów)

  2. a/a