Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpienie do organów uzgadniających i opiniujących dla przedsięwzięcia polegajacego na stacji demontażu pojazdów

Pokój, dnia 5 lutego 2010 r.

SG – VI – 7624-01/10

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpienie do organów uzgadniających i opiniujących

 

            Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DZ. U., Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

 

 Zawiadamiam

 


że na wniosek Pana Bartłomieja Kaczmarza, zam. w Opolu, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „dostosowaniu istniejącej infrastruktury do wymagań dotyczących stacji demontażu pojazdów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 28 lipca 2005 r. w sprawie wymagań minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r., Nr 143, poz. 1206) a następnie na prowadzeniu działalności w zakresie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji” na działce Nr 138/8, k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia.

 Zawiadamiam również, że organ prowadzący postępowanie w dniu 5 lutego 2010 r. wystąpił zgodnie z art. 77 ust. 1 ww. ustawy do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu – organu uzgadniającego, o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie -organu opiniującego, o wydanie opinii w ww. temacie.

 

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu ww. uzgodnienia i opinii.

 

 Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Pokój.

 

 Informuję również o uprawnieniach stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego udziału w każdym etapie postępowania. Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DZ. U., Nr 199, poz. 1227 ze zm.) informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, II. piętro,  pok. nr 42, w godz. pn: od 8.00-16.00, wt-pt: od 7.30-15.30, w terminie 21 dni od dnia wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

 

 Z dokumentacją sprawy  można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, II. piętro,  pok. nr 42, w godz. pn: od 8.00-16.00, wt-pt: od 7.30-15.30,

 

 Zgodnie z art. 35 § 5 K.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

 Dalszy tok postępowania w powyższej sprawie, będzie podawany na bieżąco do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

 

                                                                                                                                                             Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                                                              /-/

                                                                                                                                                                Barbara Zając

 

 

 

Otrzymują:

  1. Inwestor,
  2. strony postępowania,
  3. BIP, tablica ogłoszeń UG Pokój, tablice ogłoszeń Domaradzka Kuźnia, miejsce planowanej realizacji przedsięwzięcia.  

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2010-02-05