Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Pokój - 27 grudnia 2018 r. o godz. 14.00

Pokój, dnia 19 grudnia 2018 r.

OR.II.0002.3.2018

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję III sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

27  grudnia 2018 r. o godz. 1400

w  Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas II sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania w 2019 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Pokój
  b) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok
  c) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

  d) ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Pokój oraz sołtysów
  e) zmiany budżetu gminy na 2018 rok

  f) uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2019  
  g) wieloletniej prognozy finansowej
 8. Zapytania i wnioski mieszkańców
 9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 10. Zakończenie sesji


Przewodniczący Rady Gminy

Wacław Kociencki