Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postepowania do czasu przedłozenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dl przedsięwzięcia Budowa stawów rybnych ziemnych w m. Ładza

 


                                                                                                                                                                   16 czerwca 2011 r.

 

OBWIESZCZENIE  

o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia  wszystkie strony, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stawów rybnych ziemnych” na terenie działki nr 75 w m. Ładza, gmina Pokój, prowadzonego na wniosek Pana Waldemara Jaworskiego, Winów na rzecz inwestora Pana Andrzeja Szwasta z Brynicy zostało zawieszone do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zawiadamia się również o możliwości zapoznania się z zebraną w sprawie dokumentacją
w
Referacie Planowania i Realizacji Strategii Gminnej (pok. nr 42) Urzędu Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, 46 – 034 Pokój, jak również o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.   

Zgodnie z art. 28 Kpa „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu, ze względu na swój interes prawny i obowiązek”

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.  

Zgodnie z art. 49 Kpa „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty
w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tym przypadku zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia.

Na powyższe postanowienie nie przysługuje zażalenie.

                                                                                                                                                

                                                                                                                                               Wójt Gminy Pokój
                                                                                                                                                              /-/
                                                                                                                                                   Barbara Zając

 

 Otrzymują:

  1. strona internetowa –www.bip.gminapokoj.pl
  2. tablica ogłoszeń Ug Pokój
  3. tablica ogłoszeń sołectwa Ładza (miejsce inwestycji)
  4. a/a


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2011-06-16