Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zapytanie ofertowe- usługi w zakresie gospodarki drzewostanem w zabytkowym założeniu parkowym w Pokoju

                                                                                                                                                   Pokój, 28.01.2019 r.
 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:DOCInformacja 8.02.2019.doc
 


logotypy.jpeg

Gmina Pokój zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 2215) zwanej dalej „ustawą Pzp” o wartości zamówienia nie przekraczającej 30 tys. 

zaprasza do złożenia oferty z uwzględnieniem poniższych informacji:


1.Nazwa Zamawiającego:
Nazwa :Gmina Pokój
Adres: ul. Sienkiewicza 8Kod Miejscowość: 46-034 Pokój NIP: 7521359322 REGON: 
531412740 Telefon:  77 469 30 80 Faks:  77 469 30 80 w. 22 Adres strony internetowej: 
bip.gminapokoj.pl       Adres poczty elektronicznej:  ug@gminapokoj.pl 
Godziny urzędowania:  Poniedziałek 8:00 – 17:00,  Wtorek -  Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30- 14:30

2. Przedmiot zapytania ofertowego

CPV: 77211500-7 usługi pielęgnacji drzew, CPV: 77211400-6   usługi wycinania drzew
Przedmiotem zamówienia są: cięcia pielęgnacyjne w obrębie koron drzew (zabiegi odmładzające, zabiegi lecznicze oraz wycinka drzew związana z poprawą warunków siedliskowych, a także prace pielęgnacyjne) cięcia w obrębie korony drzewa na drzewie z gatunku sosna wejmutka będącego pomnikiem przyrody. Prace na pomniku przyrody powinny być poprzedzone sporządzeniem przez wykonawcę, który będzie dysponował osobą posiadającą kwalifikacje zgodne z wymaganiami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu do sporządzania ekspertyzy dendrologicznej dla pomnika przyrody oraz szczegółowego programu prac konserwatorskich w obrębie sosny wejmutki nr inwentarzowy 6572 i zaakceptowaniem przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu ekspertyzy dendrologicznej i szczegółowego programu prac konserwatorskich w obrębie sosny wejmutki nr inwentarzowy 6572 . Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach realizacji projektu pn” Renowacja w części zabytkowego założenia parkowego w Pokoju” w ramach podziałania 19.2” Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. 

 

2.1 Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia: 

Wykonanie cięć pielęgnacyjnych na drzewach spełniających kryteria uznawania za pomnik przyrody kpl. 1 (7 drzew)

(Zaawansowane zabiegi lecznicze )wykonanie cięć specjalistycznych kpl. 1 (13 drzew)

Wycinka drzew (związana z poprawą warunków siedliskowych kpl 1) (25 drzew)
Cięcia na Pomniku Przyrody-z gatunku Sosna Wejmutka określone do wykonania w uprzednio opracowanej i uzgodnionej z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków ekspertyzie dendrologicznej i szczegółowym programie prac konserwatorskich - 1 drzewo

W ramach zadania Wykonawca wykona prace polegające na:
(Usunięciu posuszu, połamanych i niepożądanych gałęzi w ramach cieć odmładzających, prześwietlających i sanitarnych, łącznie 7 drzew)-Usunięciu posuszu, gałęzi martwych, złamanych, w razie konieczności wykonanie cieć mających na celu prześwietlenie korony:
- buk pospolity-zrośnięte trzy pnie, drzewo liściaste spełniające kryteria pomnika przyrody, obw 376 cm

- dąb szypułkowy- drzewo spełniające kryteria  pomnika przyrody, obw 317 cm
- wiąz szypułkowy- drzewo spełniające kryteria  pomnika przyrody, obw 168 cm
- dąb szypułkowy- drzewo spełniające kryteria  pomnika przyrody, obw 454 cm
- dąb szypułkowy- drzewo spełniające kryteria  pomnika przyrody, obw 345 cm
- dąb szypułkowy- drzewo spełniające kryteria  pomnika przyrody, obw 316 cm
- dąb szypułkowy- drzewo spełniające kryteria pomnika przyrody, obw 368 cm

1) wykonaniu cięć polegających na usunięciu posuszu, wykonanie oceny stanu statyki drzew oraz w miarę potrzeby wykonanie specjalistycznych cięć mających na celu poprawę i przywrócenie statyki drzew.  

(Zaawansowane zabiegi lecznicze w tym zabiegi polegające na oczyszczaniu, formowaniu i zabezpieczaniu rozległych ubytków powierzchniowych i wgłębnych oraz likwidacji czynników fitopatologicznych, najczęściej związanych z infekcja grzybami, łącznie 13 drzew):
- dąb szypułkowy obw. 304 cm -  drzewo spełniające kryteria pomnika przyrody
- dąb szypułkowy obw.467 cm drzewo spełniające kryteria pomnika przyrody
- dąb szypułkowy obw. 392 cm i 230 cm - drzewo spełniające kryteria pomnika    przyrody
- dąb szypułkowy obw. 349 cm -  drzewo spełniające kryteria pomnika przyrody
- sosna wejmutka obw 266 cm -  drzewo spełniające kryteria pomnika przyrody
- dąb szypułkowy obw. 365 cm -  drzewo spełniające kryteria pomnika przyrody
- dąb szypułkowy obw. 380 cm -  drzewo spełniające kryteria pomnika przyrody
- dąb szypułkowy obw. 375 cm -  drzewo spełniające kryteria pomnika przyrody
- dąb szypułkowy obw. 430 cm -  drzewo spełniające kryteria pomnika przyrody
- dąb szypułkowy obw. 424 cm -  drzewo spełniające kryteria pomnika przyrody
- dąb szypułkowy obw. 351 cm -  drzewo spełniające kryteria pomnika przyrody
- dąb szypułkowy obw. 312 cm - drzewo spełniające kryteria pomnika przyrody 
2) Usunięcie drzew ze względu na bardzo zły stan sanitarny lub liczne deformacje, stan zdrowotny, gatunki inwazyjne, łącznie 25 drzew:

Wycięcie drzew, łącznie 25 szt.

- robinia biała obw. 134 cm

- brzoza brodawkowata obw 67 cm

- robinia biała obw 109 cm

- robinia biała obw 112 cm

- dąb szypułkowy obw 249 cm

- robinia biała obw 161 cm

- robinia biała obw 75 cm

- robinia biała obw 202 cm

- klon pospolity obw 31 cm

- lipa drobnolistna obw. 129cm i 38 cm i 27 cm

- robinia biała obw 135 cm i 112 cm i 98 cm i 55 cm

-  dąb szypułkowy obw 33 cm

- klon pospolity obw 26 cm

- klon pospolity obw 28 cm

- grab pospolity obw 24 cm

- lipa drobnolistna obw 51 cm

- lipa drobnolistna obw 36 cm

- robinia biała obw 33 cm

-robinia biała obw 41 cm

- robinia biała obw 56 cm

3) zabiegi pielęgnacyjne pomnika przyrody Sosna Wejmutka obw. 529 cm,  poprzedzone wykonaniem dokumentacji dendrologicznej i szczegółowym programem prac konserwatorskich uzgodnione przed przystąpieniem do prac z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
Drewno pozyskane z wykonanych zabiegów i wycinki należy poddać mechanicznej obróbce na terenie działki  wg wskazań zamawiającego i przewieźć na wskazane miejsce. Przedmiot zamówienia obejmuje również uporządkowanie terenu po wykonaniu w/w prac, w tym usunięcie korzeni z drzew wyciętych, wraz z niwelacją terenu. Jeżeli będzie to wymagane to zakres prac należy uzgodnić z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Konserwatorem Przyrody. Koszt uzyskania uzgodnień, w tym  sporządzenia  dodatkowych analiz na żądanie ww. instytucji leży po stronie wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia obecności gatunków chronionych należy niezwłocznie poinformować przedstawiciela Zamawiającego oraz uzyskać zezwolenie właściwego organu na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, ustawy o ochronie przyrody. 

3.Wymagania ogólne dotyczące realizacji zadania:

1) Zabiegi należy wykonać z poszanowaniem występowania odpowiednich gatunków  chronionych. Przed przystąpieniem do prac wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej pod kątem występowania:gatunków chronionych roślin, grzybów i zwierząt, zasiedlonych gniazd ptaków.

Jeżeli będzie to wymagane to zakres prac należy uzgodnić z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Konserwatorem Przyrody. Koszt uzyskania uzgodnień, w tym  sporządzenia  dodatkowych analiz na żądanie ww. instytucji leży po stronie wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia obecności gatunków chronionych należy niezwłocznie poinformować przedstawiciela Zamawiającego oraz uzyskać zezwolenie właściwego organu na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, ustawy o ochronie przyrody. 

2) Cięcia koron drzew muszą uwzględniać cechy poszczególnych gatunków drzew m.in. sposób wzrostu, rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, konstrukcję korony drzewa. Przy wykonywaniu cięć korony należy pamiętać, aby uzyskana forma nie odbiegała od pokroju typowego dla danego gatunku. 

3) Podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych zwłaszcza na dużych egzemplarzach należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie statyki drzewa. 
4) Podstawowe, planowane rodzaje cięć pielęgnacyjnych w koronach drzew obejmują: cięcia sanitarne w tym weteranizujące, cięcia korygujące, cięcia prześwietlające oraz usuwanie suszu gałęziowego. 
5) Prace zostaną wykonane zgodnie z projektem gospodarki drzewostanem  - dokumentacja pt: "Inwentaryzacja dendrologiczna ,gospodarka, inwentaryzacja przyrodnicza" – PM Projekt sp. Z o.o.
6)Warunki, które muszą spełnić Wykonawcy biorący udział w postępowaniu :
a) posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji zamówień o charakterze zbliżonym do niniejszego i dysponowanie niezbędnym sprzętem do wykonania przedmiotowego zamówienia;
d)dysponowanie potencjałem osobowym do realizacji zamówienia- prace związane z prowadzeniem wycinki wykonane muszą być przez osoby które posiadają stosowne uprawnienia do realizacji w/w prac;

c) wycinka drzew prowadzona musi być przez osoby posiadające uprawnienia do obsługi pilarek spalinowych oraz posiadające aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;
d)dysponowanie osobą spełniającą wymogi § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 165, poz. 987, z późn. zm.), tj. posiadającą tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera uzyskany po ukończeniu studiów wyższych, obejmujących wiadomości w tym zakresie, oraz odbył po ukończeniu tych studiów co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową przy konserwacji i pielęgnacji tego rodzaju zabytków wpisanych do rejestru zabytków- wykonawca dostarczy zamawiającemu przed rozpoczęciem prac imienia, nazwiska oraz adresu osoby kierującej pracami konserwatorskimi albo samodzielnie wykonującej te prace oraz dokumenty potwierdzające posiadanie przez tę osobę kwalifikacji, o których mowa w art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

e) dysponowanie osobą, która na bieżąco będzie weryfikowała stan zdrowotny drzewostanu, tj. dendrologiem z najmniej rocznym doświadczeniem w pracy nad utrzymaniem starodrzewia lub w pracy związanej z oceną stanu drzew pomnikowych.

7) Zaleca się dokonanie wizji w terenie , tj. w miejscu wykonania zabiegów odmładzających, leczniczych i pielęgnacyjnych oraz wycinka drzew związana z poprawą warunków siedliskowych, a także prac pielęgnacyjnych przy Pomniku Przyrody Sosna Wejmutka w zabytkowym parku w Pokoju. W celu umówienia się na wizję proszę dzwonić pod nr 77 469 30 80 wew. 41

4. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą -30 dni

5.Termin i miejsce realizacji zamówienia: 

1) kompleksowo zamówienie należy wykonać w terminie do 28.02.2019

2)Miejsce wykonywania prac: zabytkowe założenie parkowe w Pokoju, dz. Nr 1302/18 obręb Pokój

6.Kryteria oceny ofert: cena 100%

7. Dokumenty wymagane od wykonawców

1)wypełniony i podpisany formularz ofertowy

8. Wymagania dotyczące złożonej oferty oraz sposób obliczania ceny.

1) Wykonawca określi ryczałtową cenę brutto zamówienia

2) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszta niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia – wynikające zarówno z opisu przedmiotu zamówienia jak i własnej wiedzy i doświadczenia oraz uwzględniające inne nie ujęte elementy a konieczne dla osiągnięcia zamierzonego celu, w tym m.in. koszty robót tymczasowych i towarzyszących, zabezpieczających teren wykonywania usługi, żadne niedoszacowanie, pominięcie przy wycenie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia nie spowoduje zwiększenia ceny w trakcie i po realizacji zadania. 
9. Opis sposobu przygotowania i składania ofert:

1.ofertę należy przygotować i składać zgodnie ze wzorem załącznika do zapytania ofertowego w terminie do 31.01.2019r.  do godziny 15.00 (decyduje data wpływu do urzędu)
2.sposób składania ofert 

1)w formie papierowej: w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z podpisem formularza oferty, który jest dostępny jako załącznik do zapytania ofertowego na adres ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, Sekretariat z dopiskiem:„Oferta w zapytaniu ofertowym w ramach realizacji projektu pn.  „Renowacja w części zabytkowego założenia parkowego” W przypadku nieoznaczenia koperty w ww. sposób, Zamawiający będzie traktował ofertę jako „zwykłą”  korespondencję i nie ponosi odpowiedzialności za jej otwarcie przed terminem otwarcia ofert.
2) sposób składania ofert w formie elektronicznej: w przypadku składania ofert drogą mailową, ofertę należy przesłać z podpisem elektronicznym złożonym na formularzu oferty, który jest dostępny jako załącznik do zapytania ofertowego, ofertę należy przesłać przed upływem terminu składania ofert tj. do 31.01.2019 do godziny 15:00 na adres poczty zamowieniapubliczne@gminapokoj.pl podając w tytule wiadomości nazwę: „Oferta w zapytaniu ofertowym w ramach realizacji projektu pn.  „Renowacja w części zabytkowego założenia parkowego”W przypadku braku opisu tytułu wiadomości, Zamawiający będzie traktował taką ofertę, jako „zwykłą” korespondencję. Kompletna oferta musi zawierać:
a)Formularz oferty napisany na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

b)Stosowne pełnomocnictwo – w przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik
10. Tryb rozpoznania ofert:

1. Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia ofert. 

2. Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty. 
3. Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 1 dzień roboczy od dnia dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie. 

4. Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu – zgodnie z zasadą konkurencyjności  przedłożonych ofert, Zamawiający poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej wyniku wyboru oferenta wskazując ofertę, która została wybrana.

5.Przesłanie informacji o wyborze oferty nie jest traktowane jako zawarcie umowy. Zawarcie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego ofertę wybrał o miejscu i terminie zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Nie podpisanie przez wykonawce umowy na warunkach, w czasie i w miejscu określonym przez zamawiającego, będzie jednoznaczne z uchylaniem się od zawarcia umowy i odrzuceniem oferty wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej złożonej ofert

11.Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający zastrzega prawo do odrzucenia oferty:

a)złożonej po terminie 

b)zawierającej błędy w obliczeniu ceny

c)nie podpisanej przez osoby uprawnione 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a)unieważnienia przedmiotowego postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn;

 b)zmiany warunków udziału w postępowaniu, jak również przesunięcia terminu składania ofert;

c) wyjaśnienia i uzupełnienia treści oferty

12.Finansowanie projektu: 

Zamawiający informuje, że projekt zamierza realizować z wykorzystaniem funduszy Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020

Załączniki:
1. Załącznik Nr 1 Formularz oferty

2. Projekt umowy

3. Mapa z zaznaczonymi drzewami

4. Zestawienie drzew i ich parametry

5. Decyzja NR AB.6740.265.271.2016 

6. Pozwolenie 751/N/2016

7. Pozwolenie 820/N/2016

8. Decyzja w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków 

 

 

Barbara Zając

/-/

Wójt gminy Pokój

 

 

 zał. nr 1 i 2 DOCformularz oferty i wzór umowy.doc
 

zał. nr 3 i 4 ZIPMap.zip 

zał.5-8

PDFDecyzja.pdf
PDFDecyzja nr 820.pdf
PDFDecyzja ws wpisania dobra kultury.pdf
PDFPozwolenie nr 751.pdf 

Wykaz drzew:DOCXparametry drzew.docx
Dokumentacja dendrologiczna:

PDFPokój_PW_INW i GD_tabela-1.pdf
PDFPokój_PW_INW.pdf
PDFPokój_PW_INW i GD_opis.pdf
 


                                                                                                                                                                                            Pokój, 29.01.2019 r.

logotypy.jpeg

Informacja dodatkowa, uzupełnienie przedmiotu zamówienia, niezbędna do przygotowania oferty i wiążąca dla Wykonawcy

 

Wykonawca zobowiązany  jest przed przystąpieniem do wykonywania prac do geodezyjnego wytyczenia zakresu prac w terenie , tj. wskazania drzew loko w parku do konkretnych prac, a po wykonaniu prac w obrębie drzewostanu  do sporządzenia przez uprawnionego geodetę geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz raportu z wykonanych prac w drzewostanie. 

 

Barbara Zając

/-/

Wójt Gminy Pokój