Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia nakładajacego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustaleniu zakresu raportu dla przesięwzięcia polegajacego na Budowie stawów rybnych ziemnych w m. Ładza

 
 
 
 
OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustaleniu zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia
 

 Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  

zawiadamia

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stawów rybnych ziemnych” na terenie działki nr 75 w m. Ładza, gmina Pokój, prowadzonego na wniosek Pana Waldemara Jaworskiego, Winów na rzecz inwestora Pana Andrzeja Szwasta z Brynicy, Wójt Gminy Pokój w dniu 06.06.2011 r. wydał postanowienie nr SG.VI.6220.03.2011 nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowego przedsięwzięcia oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Postanowienie zostało wydane po zasięgnięciu następujących opinii:

-Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie (pismo nr NZ/LM-4325-1-7/11 z dnia 20.04.2011 r.);

-Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Opolu (pismo nr WOOŚ.4241.145.2011.MD z dnia 02.05.2011 r.).

Na postanowienie służy zażalenie.

Informuje również, że zgodnie z art. 74 ust. 3ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, który mówi :”strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.”

 Niniejszym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

 
 

 W przedmiotowej sprawie strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia w Referacie Planowania i Realizacji Strategii Gminnej (pok. nr 42) Urzędu Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8,
46 – 034 Pokój,.

 
 
 

                                                                                                                                  Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                                             /-/
                                                                                                                                  Barbara Zając
 
Otrzymują:
  1. strona internetowa –www.bip.gminapokoj.pl
  2. tablica ogłoszeń Ug Pokój
  3. tablica ogłoszeń sołectwa Ładza (miejsce inwestycji)
  4. a/a


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2011-06-16
Metryczka
  • opublikowano:
    16-06-2011 13:01
    przez: Aleksandra Kołodziejczyk
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl