Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe za 2018 r.

Zgodnie z art. 24h ustawy o samorządzie gminnym radny oraz wójt są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnotą majątkową. Radny i wójt składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez radnego i wójta co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji.

Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane zgodnie z art. 24i ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym - w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oświadczenia majątkowe za 2018 r.:

Wójt Gminy Pokój:

Rada Gminy Pokój:

Zastępca Wójta Gminy Pokój; Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Pokoju::

Sekretarz Gminy Pokój:

Skarbnik Gminy Pokój:

Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju:

p.o. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju:

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu:

„Zakład Komunalny Pokój” Sp. z o. o. - prezes zarządu:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Osoby wydające decyzje w imieniu Wójta Gminy Pokój:

Metryczka
 • wytworzono:
  16-01-2019
  przez: Elżbieta Brzęk
 • opublikowano:
  16-01-2019 15:08
  przez: Tomasz Zimoch
 • zmodyfikowano:
  03-03-2020 13:29
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 2295
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl