Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniującychSG.VI.6220.04.2011                                                                                                         Pokój, 05 lipca 2011r.

 

                                                                                       ZAWIADOMIENIE

                      o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Pokój zawiadamia, że:29 czerwca 2011r. na wniosek złożony przez Państwo Magdalenę i Krzysztofa Soleckich, zam. przy ul. Polnej 5, w miejscowości Ładza zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku jednorodzinnego z garażem wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem części terenu na cele agroturystyczne.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Pokój. Wójt Gminy Pokój informuje również, że w dniu 05 lipca 2011 r. organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie, jako organów uprawnionych do wydawania opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Informuję o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 Kpa wszystkich stron tego postępowania do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm), informuję o możliwości składania przez zainteresowanych uwag i wniosków w terminie 21 dni od dnia ukazania się zawiadomienia. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 42) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30). Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130,, poz. 1450, z późn. zm.). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pokój.Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokój: www.bip.gminapokoj.pl,wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy przy ul. Sienkiewicza 8, przesłanie sołtysowi sołectwa Ładza, celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz wywieszenie w miejscach planowanej inwestycji.

Otrzymują:

1.Inwestor

2.Tablica ogłoszeń: U.G. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

3.Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia,

4.Strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,

5.a/a

 

                                                                                                                                     Barbara Zając

                                                                                                                                  Wójt Gminy Pokój