Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie w formie obwieszczenia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej dla przedsięwzięcia polegającego na: Hodowli norek dz. 44/1, obręb Domaradz

SG.VI.6220.02.2011                                                                                                                                                                      Pokój, dnia 01 sierpnia 2011 r.
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
w formie OBWIESZCZENIA
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
oraz przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej
 
 
Wójt Gminy Pokój, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) zawiadamia, że w dniu 23 lutego 2011 r. wpłynął wniosek Pana Marcellinusa Luttikhuis, z Gdyni, działającego na rzecz inwestora Bosman Holding b.v. Nieuwstraat 1 4191 PM Geldermalsen Holandia –o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Hodowli norek” dz. 44/1, obręb Domaradz, gmina Pokój. Mając na uwadze uzyskane opinie Organów opiniujących- t.j. Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia Organ w dniu 08 kwietnia 2011 r. wydał postanowienie Nr SG.VI.6220.02.2011 którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Z godnie z ww. postanowieniem w dniu 11 lipca 2011 r. przedsiębiorca złożył raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na : „ Hodowli norek” dz. 44/1, obręb Domaradz, gmina Pokój, w ilości szt. 3, wraz z zapisem elektronicznym. W związku z powyższym przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
 
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Pokój, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisk, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
             Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 01.08.2011 r. do 22.08.2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój w sekretariacie lub pokoju Nr 42, w godzinach urzędowania t.j. pon-od 8.00 – 16.00, wt-pt. – od 7.30 -15.30. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Pokój, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.
 
             Informuję również, że w terminie 05 września 2011 r. o godz. 11, w siedzibie urzędu Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8,w miejscowości Pokój, w Sali Narad odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, na którą zapraszam wszystkich zainteresowanych.
 
AK/AK
 
 
 
Otrzymują:
  1. Inwestor,
  2. strony postępowania wg załącznika znajdującego się w aktach,
  3. tablica UG Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8,w miejscowości Pokój,
  4. tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętych lokalizacją przedsięwzięcia,
  5. strona internetowa www.bip.gminapokoj.pl,
  6. a/a
                                                                                                   


Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2011-08-01