Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zapytanie ofertowe usługa przeglądu i legalizacji sprzętu p- pożarowego a w szczególności : okresowa kontrola sprawności gaśnic i hydrantów p.poż znajdujących się w obiektach i na terenie Zamawiającego w gminie Pokój do 15.02.2019 r.

Pokój, dnia 18 lutego 2019 r.

Informacja z wyboru ofert

Informuję, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z 11.02.2019 r. wpłynęły 4 oferty.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę ADEK-POŻ  ul. Łazy 41 26-085 Miedziana Góra, cena wykonania zamówienia została określona przez oferenta na 396,00 zł brutto.

Oferta spełnia wymagania stawiane w zapytaniu. Zamawiający zamierza zawrzeć z w/w podmiotem umowę na usługi konserwacji/legalizacji gaśnic oraz usługi przeglądu/badania ciśnienia i wydajności hydrantów

Barbara Zając   
/-/            
Wójt Gminy Pokój


Pokój,11.02.2019 r.

 

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zapytania jest usługa przeglądu i legalizacji sprzętu p- pożarowego,
a w 
szczególności : okresowa kontrola sprawności gaśnic i hydrantów p.poż znajdujących się
obiektach i na terenie Zamawiającego w gminie Pokój:

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

CPV: 71356100-9 Usługi kontroli technicznej

1.1.selekcjonowanie sprzętu i urządzeń p-poż. przeznaczonego do remontu, likwidacji, wymiany

1.2.legalizacja gaśnic - zbiorników gaśnic podlegających UDT, UGS,GSG ok 110 szt.

1.3.przegląd hydrantów wewnętrznych-do 10 szt., badanie ciśnienia i wydajności, próba ciśnieniowa węży hydrantowych

2. Obowiązki Wykonawca będzie wykonywał stosownie do:

2.1.Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

2.2.Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń

technicznych podlegających dozorowi technicznemu

2.3.zgodnie z normami, a w szczególności Polską Normą PN-EN 3-1 lub normami ją zastępującymi

wydanymi przez Polski Komitet Normalizacyjny,

2.4.czynności serwisowe, konserwacji i naprawy będą wykonywane zgodnie z zaleceniami

producenta z uwzględnieniem warunków środowiska,

2.5.posiadanymi Certyfikatami Zgodności wydanymi przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony

Przeciwpożarowej

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać do 28.02.2019 r. zgodnie z warunkami określonymi w umowie oraz zgodnie z ofertą.

4. W cenie oferty należy uwzględnić przygotowywaną dokumentacje -protokoły, szkoty dojazdu, wynagrodzenie pracowników, podatki i inne składniki ceny.

5. Wykonawca może złożyć ofertę tylko jedną.

Kryterium oceny ofert: C1+C2=C

C1- cena brutto za wykonanie jednostkowej usługi konserwacji/legalizacji gaśnicy ….............. zł

C2 - cena brutto za wykonanie jednostkowej usługi przeglądu hydrantu …....................zł

C=kryterium 100 %

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego w sekretariacie tut. Urzędu Gminy Pokój, pocztą na adres: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój lub przesłać na adres e-mail:  Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2019r. do godz. 15:30, decyduje data wpływu.

 

Załączniki:

1. wzór oferty

2. projekt umowy

 

Barbara Zając

/-/

Wójt Gminy Pokój

 

ODTzał 1 i 2.odt