Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (...) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: PRODUKCJI BRYKIETU ZE SŁOMY I SIANA na działce Nr 464/3, k.m. 3, obręb Krzywa Góra

Pokój, dnia 15 lutego 2010 r.

SG – VI – 7624-03/10
 
ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpienie do organów uzgadniających i opiniujących

 

            Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DZ. U., Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

 
zawiadamiam

że na wniosek Pana Mariana Jasińskiego, zam. w Krzywej Górze, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Produkcji brykietu ze słomy i sianana działce Nr 464/3, k.m. 3, obręb Krzywa Góra.

Zawiadamiam również, że organ prowadzący postępowanie w dniu 15 lutego 2010 r. wystąpił zgodnie z art. 64 ust. 1 ww. ustawy do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie

-organu opiniującego, o wydanie opinii czy dla przedmiotowego przedsięwzięcia zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu ww. opinii.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Pokój.

Informuję również o uprawnieniach stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego udziału w każdym etapie postępowania. Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U., Nr 199, poz. 1227 ze zm.) informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, II. piętro, pok. nr 42, w godz. pn: od 8.00-16.00, wt-pt: od 7.30-15.30, w terminie 21 dni od dnia wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Z dokumentacją sprawy  można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, II. piętro, pok. nr 42, w godz. pn: od 8.00-16.00, wt-pt: od 7.30-15.30,

Zgodnie z art. 35 § 5 K.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Dalszy tok postępowania w powyższej sprawie, będzie podawany na bieżąco do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz Biuletynie Informacji Publicznej

 
z up. Wójta Gminy Pokój                         

(-) mgr Joanna Ptaszek                            

Zastępca Wójta                                  

 

Otrzymują:
  1. Inwestor,
  2. strony postępowania,
  3. BIP, tablica ogłoszeń UG Pokój, tablica ogłoszeń w Krzywej Górze , miejsce planowanej realizacji przedsięwzięcia.  

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
Data wytworzenia: 2010-02-15