Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. Zalesianiu gruntów rolnych oraz nie rolnych w ramach sukcesji naturalnej w obrębie Domaradz.

Pokój, 08 sierpnia 2011 r.
SG.VI.6220.06.2011
 
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących
            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z 17 listopada 2000 r., poz. 1071, z późn. zm.) i art. 33 ust.1 pkt. 2, pkt. 3, pkt.4, pkt. 5, pkt. 6, pkt. 7, pkt. 8 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)
zawiadamiam
            że 08 sierpnia 2011 r. na wniosek złożony przez Beatę Zadrożną – Śliwkę zostało wszczęte postępowaniaadministracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Zalesieniu gruntów rolnych oraz nie rolnych w ramach sukcesji naturalnej, tj. dz. nr 971/3 oraz 971/5 obręb Domaradz, k.m. 3, gmina Pokój”.  Ponadto Organ 08 sierpnia 2011 r. wystąpił do organów opiniujących, którymi są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Namysłowie o wydanie opinii czy dla przedmiotowego przedsięwzięcia zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie zakresu raportu w przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia postępowania ooś.
Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Pokój.
            Informuję o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 Kpa wszystkich stron tego postępowania do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm), informuję o możliwości składania przez zainteresowanych uwag i wniosków w terminie 21 dni od dnia ukazania się zawiadomienia. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 42) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30).
            Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130,, poz. 1450, z późn. zm.)
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pokój
            Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
            Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
            Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
           
            Dalszy tok postępowania w powyższej sprawie, będzie podawany na bieżąco do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych, na tablicy ogłoszeń tut. urzędu, tablicy ogłoszeń i miejscach zwyczajowo przyjętych w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
 
 
Otrzymują:
1.        Inwestor
2.        Pełnomocnik
3.        Strony postępowania wg. załącznika znajdującego się w aktach.
8.        Tablica ogłoszeń: U.G. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,
9.        Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia,
10.     Strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,
11.     a/a
 
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiadaa: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2011-08-08