Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAPYTANIE OFERTOWE ZADANIE: WYKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI

Pokój, 8 marca 2019 r.

Informacja z wyboru ofert

Informuję, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z 26 lutego 2019r. wpłynęły 2 oferty.
Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę GEOPERFEKT Usługi Geodezyjne i Kartograficzne mgr inż. Gracjan Warzyński, ul. Dworcowa 7/6, 46-100 Namysłów, cena wykonania zamówienia została określona przez oferenta na 1 800 zł brutto.
Oferta spełnia wymagania stawiane w zapytaniu. Zamawiający zamierza zawrzeć z w/w podmiotem umowę na wykonanie operatu technicznego rozgraniczenia granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 179 k.m. 2, obręb Domaradz z działką nr 178 k.m.2 obręb Domaradz

                                                                                                                                                  Barbara Zając
                                                                                                                                                  /-/
                                                                                                                                                 Wójt Gminy Pokój



                                                                                                                                                Pokój, 26 luty 2019r.
SG.IV.6830.2.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZADANIE: WYKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI

Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Gmina Pokój zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie operatu technicznego rozgraniczenia granic nieruchomości co do granicy pomiędzy nieruchomością położoną w miejscowości Domaradz, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 179 k.m. 2, obręb Domaradz a działką o numerze: 178 k.m. 2, obręb Domaradz,

1. Zamawiający:
Gmina Pokój
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój
tel.: 77 469-30-80

2. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie operatu technicznego rozgraniczenia granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 179 k.m. 2, obręb Domaradz z działką nr 178 k.m.2 obręb Domaradz

3. Termin realizacji zamówienia: trzy miesiące od dnia podpisania umowy

4. Kryterium oceny oferty według następującej formuły:
(najniższa oferowana cena/cena oferty ocenianej) x 100%

5. Inne istotne warunki zamówienia:
Oferta powinna zawierać ofertę cenową (brutto) wykonania przedmiotu zamówienia. Do ofert należy dołączyć odpowiednie uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Upoważniony przez organ geodeta, winien działać w sprawie w imieniu tego organu jak biegły, zgodnie z art. 84 kpa. Przed organem odpowiada, według przepisów art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, za opracowane w sprawie dowody, w szczególności za prawidłowe wykonanie na gruncie czynności ustalenia przebiegu granic rozgraniczanych nieruchomości oraz za zgodne z przepisami sporządzenie wymaganych w sprawie dokumentów.
W trakcie wyboru oferty organ kierować się będzie zasadami określonymi w art. 7 i art. 8 Kpa o zasadzie praworządności, proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania,

6. Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego w sekretariacie tut. Urzędu Gminy, pocztą na adres: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój lub przesłać na adres e-mail: b.baron@gminapokoj.pl.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4.03.2019r.

Załącznik nr 1 – wzór oferty
Załącznik nr 2 – wzór umowy
                    
                                                                                                                                            Barbara Zając
                                                                                                                                                    /-/
                                                                                                                                        Wójt Gminy Pokój

 

PDFzałącznik 2.pdf
PDFzałącznik1.pdf