Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe-przeglądy budowlane

Pokój, 8 marca 2019 r.


Informacja z wyboru ofert


Informuję, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z 27 lutego 2019r. wpłynęło 17 ofert.
Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę P.U.H. PROJ-BUD Piotr Stolarski, ul. Norwida 25/3, 44-100 Gliwice cena wykonania zamówienia została określona przez oferenta na 3329,60 zł brutto.
Oferta spełnia wymagania stawiane w zapytaniu. Zamawiający zamierza zawrzeć z w/w podmiotem umowę na wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków będących w zasobie Gminy Pokój według wykazu.

                                                                                                               Barbara Zając
                                                                                                            /-/
                                                                                                             Wójt Gminy Pokój

 


 


                                                                                                                                       Pokój, 27 luty 2019 r.

SG.IV.7020.1.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: wykonania rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków będących
w zasobie Gminy Pokój według załączonego wykazu.

 
Gmina Pokój zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłożenie oferty cenowej na wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków będących w zasobie Gminy Pokój według załączonego wykazu stanowiącego załącznik nr 3 do oferty, zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018r.  poz.1202 z późn. zm.).

1. Przedmiot zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków będących w zasobie Gminy Pokój według załączonego wykazu stanowiącego załącznik nr 3 do oferty i będących własnością Gminy Pokój, zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018r. poz.1202 z późn. zm.).
b) Z przeprowadzonych przeglądów poszczególnych budynków należy sporządzić protokół w wersji papierowej oraz dokonać odpowiednich wpisów w książkach obiektów.
c) wartość końcowa zamówienia będzie obejmować tylko i wyłącznie obiekty wskazane przez Zamawiającego.

2. Termin wykonania zamówienia:
W ciągu dwóch miesięcy od daty podpisania umowy.

3. Cena:
Cena będzie stanowiła 100% wartości oceny ogólnej.
Oferta najkorzystniejsza, która uzyska najwyższą ilość punktów. Punkty będą przyznawane zgodnie z poniższym algorytmem:
Najniższa cena
Cena oferowana x 100 = ilość punktów

4. Wymagane dokumenty:
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy złożyć następujące dokumenty:
    1. Formularz cenowy oferty.
    2. Kopia aktualnych uprawnień w odpowiednich specjalnościach.

5. Termin składania ofert:
Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz z załącznikami  (kopia stosownych uprawnień).
Sposoby składania ofert:
1) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój  - sekretariat
2) pocztą elektroniczną na adres mailowy: b.baron@gminapokoj.pl
Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 6.03.2019 r.

6. Pozostałe informacje:
    1. Oferent/ci, którego propozycja usługi oceniona zostanie jako najkorzystniejsza, zobowiązany zostanie do podpisania z Zamawiającym umowy.
    2. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy: zostanie przekazana telefonicznie lub drogą elektroniczną Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
    3. Do kontaktów i wyjaśnień ze strony Zamawiającego :
Tel. 77 469-30-80, wew. 41, adres e-mail: b.baron@gminapokoj.pl

7. Załączniki:
    1. Formularz cenowy oferty
    2. Wzór umowy
    3. Wykaz budynków będących w zasobie Gminy Pokój

                            
                                                                                                                           Wójt Gminy Pokój                             
                                                                                                                                      /-/                             
                                                                                                                              Barbara Zając

PDFzałącznik 1 wzor_oferty bud.pdf
PDFzałącznik 2 wzór umowy bud.pdf
PDFzałącznik 3 wykaz bud przegl bud.pdf