Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe-przeglądy elektryczne

   

Pokój, 8 marca 2019 r.

Informacja z wyboru ofert

Informuję, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z 27 lutego 2019r. wpłynęło 7 ofert.
Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę FUH EL – WORLD Beata Siedlik, Owczary 74, 55-200 Oława, cena wykonania zamówienia została określona przez oferenta na 922,50 zł brutto.
Oferta spełnia wymagania stawiane w zapytaniu. Zamawiający zamierza zawrzeć z w/w podmiotem umowę na wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej budynków będących w zasobie Gminy Pokój według wykazu.

                                                                                                             

                                                                                                               Barbara Zając
                                                                                                              /-/
                                                                                                                Wójt Gminy Pokój

                                                            


 

               Pokój, 27 luty 2019 r.

SG.IV.7020.2.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: wykonania pięcioletnich przeglądów elektrycznych budynków będących
w zasobie Gminy Pokój według załączonego wykazu.

 
Gmina Pokój zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłożenie oferty cenowej na wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków będących w zasobie Gminy Pokój według załączonego wykazu stanowiącego załącznik nr 3 do oferty, zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018r. poz.1202 z późn. zm.).

1. Przedmiot zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej budynków będących w zasobie Gminy Pokój według załączonego wykazu stanowiącego załącznik nr 3 do oferty i będących własnością Gminy Pokój, zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018r. poz.1202 z późn. zm.).
b) Z przeprowadzonych przeglądów poszczególnych budynków należy sporządzić protokół w wersji papierowej oraz dokonać odpowiednich wpisów w książkach obiektów a także wykonać schematy instalacji elektrycznej.
c) wartość końcowa zamówienia będzie obejmować tylko i wyłącznie obiekty wskazane przez Zamawiającego.

CPV - 71356100-9  Usługi kontroli technicznej

2. Termin wykonania zamówienia:
W ciągu miesiąca od daty podpisania umowy.

3. Cena:
Cena będzie stanowiła 100% wartości oceny ogólnej.
Oferta najkorzystniejsza, która uzyska najwyższą ilość punktów. Punkty będą przyznawane zgodnie z poniższym algorytmem:
Najniższa cena
Cena oferowana x 100 = ilość punktów

4. Wymagane dokumenty:
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy złożyć następujące dokumenty:
    1. Formularz cenowy oferty.
    2. Kopia aktualnych uprawnień w odpowiednich specjalnościach.

5. Termin składania ofert:
Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz z załącznikami (kopia stosownych uprawnień).
Sposoby składania ofert:
1) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój  - sekretariat
3) pocztą elektroniczną na adres mailowy: b.baron@gminapokoj.pl
Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 6.03.2019 r.

6. Pozostałe informacje:
    1. Oferent/ci, którego propozycja usługi oceniona zostanie jako najkorzystniejsza, zobowiązany zostanie do podpisania z Zamawiającym umowy.
    2. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy: zostanie przekazana telefonicznie lub drogą elektroniczną Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
    3. Do kontaktów i wyjaśnień ze strony Zamawiającego :
Tel. 77 469-30-80, wew. 41, adres e-mail: b.baron@gminapokoj.pl

7. Załączniki:
    1. Formularz cenowy oferty
    2. Wzór umowy
    3. Wykaz budynków będących w zasobie Gminy Pokój

                                                                                                                            Wójt Gminy Pokój
                                                                                                                                        /-/
                                                                                                                               Barbara Zając

PDFzałącznik 1 wzor_oferty elek.pdf
PDFzałącznik 2 wzór umowy elek.pdf
PDFzałącznik 3 wykaz bud przegl elek.pdf

 


Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający informuje, że instalacje znajdują się w budynkach wskazanych na załączniku mapowym, w pokoju przy ul. 1 Maja 15

budynki_ pomiary_do przeglądów.jpeg

Pytania z 1.03.2019 r. i odpowiedzi na zapytania do zapytania ofertowego 

1.Nawiązując do Państwa zapytania ofertowego na:
"Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków będących w zasobie Gminy Pokój,"
zwracam się z prośbą o informacje dotyczące sprecyzowania zakresu prac przeglądowych:

a Czy w zakres prac wchodzą przeglądy wentylacji? jeśli tak, czy w obiektach znajduje się wentylacja mechaniczna?

b Czy w zakres prac wchodzą przeglądy gazowe?

c Czy w zakres prac przeglądów pięcioletnich wchodzą pomiary i badania instalacji elektrycznej i odgromowej?

d Czy wymagana jest kontrola lokali mieszkalnych, czy tylko oględziny zewnętrzne obiektów i części wspólnych budynków (klatki schodowe, piwnice itp.)? 

Odpowiedzi: 1a- nie, 1b-nie, 1c-tak, 1d-nie dotyczy. obiekty uż. publicznej

2.W związku z pojawieniem się zapytania SG.IV.7020.1.2019, na wykonanie przeglądów,proszę o informację czy w zakres przeglądów wchodzi również badanie szczelności instalacji gazu oraz pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej?

Odpowiedź: w zakres przeglądów wchodzą pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej.