Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stawów rybnych ziemnych na terenie działki Nr 75, k.m. 1, obręb Ładza, gm. Pokój

SG.VI.6220.03.2011                                                                                                                             Pokój, dnia 24 sierpnia 2011 r.
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 
 
Wójt Gminy Pokój, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) zawiadamia,
że w dniu 04 kwietnia 2011 r. wpłynął wniosek Pana Waldemara Jaworskiego, zam. w Winowie, na rzecz inwestora Pana Andrzeja Szwasta, zam. w Brynicy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie stawów rybnych ziemnych na terenie działki Nr 75, k.m. 1, obręb Ładza, gm. Pokój”, mając na uwadze uzyskane opinie Organów opiniujących- t.j. Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia Organ w dniu 06 czerwca 2011 r. wydał postanowienie Nr SG.VI.6220.03.2011 którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Z godnie z ww. postanowieniem w dniu
16 sierpnia 2011 r. został przedłożony raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na : „budowie stawów rybnych ziemnych, na terenie działki Nr 75, k.m. 1, obręb Ładza , gmina Pokój, w ilości szt. 3, wraz z zapisem elektronicznym. W związku z powyższym przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Pokój, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisk, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie od 25.08.2011 r. do 22.09.2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój, w sekretariacie lub pokoju Nr 42, w godzinach urzędowania t.j. pon-od 8.00 – 16.00, wt-pt. –od 7.30 -15.30.
 
            Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2011 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.)
 
           Uwagi lub wnioski złożone po upływie podanego powyżej terminu pozostawia się bez rozpoznania. 
           
           Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Pokój, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.
 
AK/AK
 
                                                                                        Wójt Gminy Pokój
                                                                                                   /-/
                                                                                            Barbara Zając
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
  1. Inwestor,
  2. tablica UG Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8,w miejscowości Pokój,
  3. tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętych lokalizacją przedsięwzięcia,
  4. strona internetowa www.bip.gminapokoj.pl,
  5. a/a
                                                                                                   
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2011-08-24