Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o przedożeniu przez inwestora raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie stawów rybnych ziemnych? na terenie działki nr 75, k.m. 1 obręb Ładza, gmina Pokój.

SG.VI.6220.03.2011                                                                                                                     Pokój, 25 sierpnia 2011 r.
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o przedłożeniu przez inwestora raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko
 
 
            Zgodnie z art. 33 oraz art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 późn. zm.),
 
                                                                                      zawiadamiam
 
            że 16 sierpnia 2011 r. Pan Waldemar Jaworski działając na rzecz Pana Andrzeja Szwasta, przedłożył organowi raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „budowie stawów rybnych ziemnych na terenie działki nr 75 k.m. 1 obręb Ładza, gm. Pokój”.
            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
           
            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie od 25.08.2011 r. do 22.09.2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój, w sekretariacie lub pokoju Nr 42, w godzinach urzędowania t.j. pon-od 8.00 – 16.00, wt-pt. –od 7.30 -15.30.
           Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2011 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.)
            Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
 
 
                                                                                                                    Wójt Gminy Pokój
                                                                                                                                  /-/
                                                                                                                         Barbara Zając
 
 
 
 
 
Otrzymują:
  1. Bip Urzędu Gminy Pokój
  2. Tablica ogłoszeń sołectwa Ładza
  3. Miejsce planowanej inwestycji
  4. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pokój
 
 


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandrza Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2011-08-25