Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na przebudowie i budowie Gospodarstwa Rolnego Fałkopol


SG.VI.6220.07.2011                                                                                                                           Pokój, 29 sierpnia 2011r.
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
i wystąpieniu do organów opiniujących
 
 
            Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
 
Wójt Gminy Pokój zawiadamia, że:
 
29 sierpnia 2011 r. na wniosek złożony przez Gospodarstwo Rolne „ FAŁKOPOL” Waldemar Cieplik, Fałkowice 109, 46-034 Pokój, zostało wszczęte postępowaniaadministracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na:
- Przebudowie z rozbudową dwóch istniejącą budynków chlewni na kurniki niosek dla 101 088 sztuk z silosami paszy na działce Nr 226 k.m. 2 obręb Fałkowice, gm. Pokój,
- Budowie sześciu zbiorników naziemnych na gaz płynny każdy o pojemności 6700 litrów wraz z parownikiem elektrycznym o wydajności 200kg/h i przyłączem do stacjonarnej suszarni zbóż oraz do sześciu budynków inwentarskich - kurników na działkach Nr 230, 231, obręb Fałkowice, gmina Pokój,       
- Budowie od podstaw hali piętrowego kurnika na 90 000 sztuk niosek na działce Nr 226 k.m.2 obręb Fałkowice, gmina Pokój,  
- Budowie od podstaw budynku odchowalni kurcząt 62 400 sztuk oraz dwóch zbiorników naziemnych na gaz płynny propan o pojemności 2 x 6700 dm3 na działce Nr 198 k.m. 2 obręb Fałkowice, gmina Pokój,     
- Budowie od podstaw hali pomiotu na działkach Nr 226, 225 k.m. 2 obręb Fałkowice, gm. Pokój,
- Budowie od podstaw budynku przetwórni i proszkowni jaj oraz czterech zbiorników naziemnych na gaz propan o pojemności 4 x 6700 dm3 na działkach Nr 226, 228 k.m. 2 obręb Fałkowice, gm. Pokój,
z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Gospodarstwa Rolnego „FAŁKOPOL” Waldemar Cieplik; 46-034 Pokój, Fałkowice 109 gm. Pokój.     
            Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Pokój.
            Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.
            Informuję o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 Kpa wszystkich stron tego postępowania do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm), informuję o możliwości składania przez zainteresowanych uwag i wniosków w terminie 21 dni od dnia ukazania się zawiadomienia. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 42) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30).
            Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130,, poz. 1450, z późn. zm.)
            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pokój
            Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
            Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
            Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego    adresu.
            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokój:
www.bip.gminapokoj.pl,wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy przy ul. Sienkiewicza 8, przesłanie sołtysowi sołectwa Fałkowice, celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz wywieszenie w miejscach planowanej inwestycji.
 
 
 
 
                                                                                                               Wójt Gminy Pokój
                                                                                               /-/
                                                                                             Barbara Zając
 
 
 
 
Otrzymują:
1.       Inwestor
2.       Tablica ogłoszeń: U.G. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,
3.       Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia,
4.       Strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,
 

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2011-08-29