Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:?skupie złomu stalowego, jego składowaniu oraz sprzedaży na terenie firmy P.H. MON-KAR S.C

SG – VI – 7624 - 07/09

Pokój, dnia 24 lutego 2010 r.

 
 
ZAWIADOMIENIE
o zebraniu materiału dowodowego
 

Zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:” skupie złomu stalowego, jego składowaniu oraz sprzedaży na terenie firmy P.H. „MON-KAR”. S.C. , Pokój, ul. 1 Maja 38/B, działka Nr 1249/174 tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2000 nr 98 poz.1071 z późn. zm.) organ administracji obowiązany jest, przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron, co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron, uprzejmie przypominam, iż wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Mając na uwadze powyższe oraz art. 73 § 1 K.p.a. informuję, iż z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy w pokoju nr 42 (w godzinach urzędowania) oraz zgłosić swoje uwagi do dnia 03 marca 2010 do godz. 15.00.

 
 

Wójt Gminy Pokój                                   

/-/                                                  

Barbara Zając                                     

 
Otrzymują:

1.      Inwestor – Gmina Murów, ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów,

2.      Strony postępowania: (tu tabela z imionami i nazwiskami stron)

zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227)oraz art.
49 Kpa (tekst jednolity Dz.U. 2000 nr 98 poz.1071 z późn. zm.) poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu, umieszczenie postanowienia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UG Murów oraz poprzez umieszczenie go na tablicy ogłoszeń lub w innych zwyczajowo przyjętych miejscach we wsi objętej lokalizacją przedsięwzięcia poprzez sołtysa wsi Zagwiździe,

3.      UG Murów a/a.
  

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2010-02-24