Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia polegjacego na Budowie budynku jednorodzinnego z garażem wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem części terenu na cele agroturystyczne

SG.VI.6220.04.2011                                                                                                               Pokój, 08 września 2011r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie zakresu raportu
 
 
            Zgodnie art. 63 ust. 1, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
 
zawiadamiam
 
            że 08 września 2011 r. zostało wydane postanowienie Nr SG.VI.6220.04.2011 nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku jednorodzinnego z garażem wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem części terenu na cele agroturystyczne”, w miejscowości Ładza, gm. Pokój w którym określono zakres raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.
Niniejsze zawiadomienie zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokój-www.bip.gminapokoj.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Ładza i w miejscu prowadzonej inwestycji.
 
Otrzymują:
 
1.       Inwestor
2.       Tablica ogłoszeń: U.G. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,
3.       Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia,
4.       Strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,
5.       a/a
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2011-09-08