Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie kurnika brojlerów z infrastrukturą towarzyszącą w Fałkowicach na Dz. Nr 276 i 275 k.m. 2, obręb Fałkowice.

                                                                                                          
 
 
ZAWIADOMIENIE
o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie zakresu raportu
 
 
            Zgodnie art. 63 ust. 1, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
 
zawiadamiam
 
            że 08 września 2011 r. zostało wydane postanowienie Nr SG.VI.6220.05.2011 nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie kurnika brojlerów z infrastrukturą towarzyszącą w Fałkowicach” na Dz. Nr 276 i 275 k.m. 2, obręb Fałkowice, gmina Pokój” oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.
Niniejsze zawiadomienie zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokój-www.bip.gminapokoj.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Fałkowice i w miejscu prowadzonej inwestycji.
 
Otrzymują:
1.       Inwestor
2.       Tablica ogłoszeń: U.G. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,
3.       Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia,
4.       Strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,
5.       a/a
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2011-09-08