Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy Pokój - 24 kwietnia 2019 r. o godz. 15.00

Pokój, dnia 17 kwietnia 2019 r.

OR.II.0002.7.2019

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję VII sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

24  kwietnia 2019 r. o godz. 1500

w  sali narad Urzędu Gminy Pokój  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji  
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja przedstawiciela Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” na temat gospodarki melioracyjnej na terenie gminy Pokój, ze szczególnym uwzględnieniem rzeki Stobrawy
 6. Informacja przedstawiciela  spółki „Ekowod” na temat stanu hydrantów na terenie gminy oraz planowanych inwestycji na sieci wodno-kanalizacyjnej
 7. Informacja przedstawiciela Polskiej Spółki Gazowniczej na temat możliwości gazyfikacji gminy Pokój
 8. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 9. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas VI sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 10. Interpelacje i zapytania radnych
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
  b) planu podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół dla których Gmina Pokój jest organem prowadzącym, na rok budżetowy 2019
  c) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pokoju oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
  d) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Pokój
  e) nieuchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych   będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” sp. z o.o. na terenie gminy Pokój na lata 2019-2021
  f) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych   będących w posiadaniu gminy Pokój  na lata na lata 2019-2021
  g) zmiany budżetu gminy na 2019 rok
  h) wieloletniej prognozy finansowej
 12. Zapytania i wnioski mieszkańców
 13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 14. Zakończenie sesji

Przewodniczący Rady Gminy

Wacław Kociencki