Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE o drugiej części rozprawy administracyjnej dotyczacej fermy norek w miejscowości Świercowskie

SG.VI.6220.03.2011                                                                                 Pokój, dnia 15 września 2011 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o rozprawie administracyjnej

            Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 9, art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Hodowli norek, dz. 44/1, obręb Domaradz, gmina Pokój” Wójt Gminy Pokój,

zawiadamia

że, w dniu 26 października 2011 r. o godzinie 1700 w Sali Świetlicy Strażackiej OSP Fałkowice, w miejscowości Fałkowice 61 zostanie przeprowadzona druga cześć rozprawy administracyjnej, otwarta dla społeczeństwa, dotycząca planowanego przedsięwzięcia pn.: „Hodowla norek, dz. 44/1, obręb Domaradz, gmina Pokój”, którego lokalizacja planowana jest w miejscowości Świercowskie. Każdy, kto posiada uwagi, wnioski, zapytania w sprawie planowanej hodowli norek w miejscowości Świercowskie może wziąć udział w przedmiotowej rozprawie.

Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 Otrzymują:

1.      inwestor

2.      tablice ogłoszeń sołectwa Domaradz oraz Fałkowice

3.      strona Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pokój

4.      tablica ogłoszeń Ug Pokój

5.      a/a 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2011-09-16

 

Metryczka
  • opublikowano:
    16-09-2011 14:38
    przez: Aleksandra Kołodziejczyk
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl