Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa linii napowietrzno-kablowej nN od słupa nr 67 do słupa nr 75 na działkach 210/2, 211, 212, 213/1, 213/2, 186 k.m. 2, 154 k.m. 1 ob. Krogulna.

 Pokój, 29 maja 2019r.


SG.IV.6733.2.2019


Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


    Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamia strony postępowania, że dnia 29 maja 2019 r. na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Krogulna – Skarb Państwa, Krogulna ul. Stawowa 3, 46-034 Pokój złożony przez pełnomocnika  /anonimizacja danych osobowych/
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
pn:  „Budowa Linii napowietrzno-kablowej nN od słupa nr 67 do słupa 75 na działkach 210/2, 211, 212, 213/1, 213/2, 186 k.m. 2, 154 k.m. 1 ob. Krogulna, Gmina Pokój”
po uzyskaniu wymaganych uzgodnień, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia o nr SG.IV.6733.2.2019.
    Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
    Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
    W związku z powyższym 14 dniowy termin przysługujący stronom postępowania na złożenie odwołania liczony jest po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego zawiadomienia.
    Dokumentacja sprawy znajduje się w Urzędzie Gminy Pokój, w Referacie Strategii Gminnej, pok. Nr 41. Urząd Gminy Pokój czynny jest w godzinach: pn od 8-17, wt - czw od 7.30-15.30, pt od 7:30-14:00
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
1. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój
2. Na stronie internetowej BIP Gminy Pokój bip.gminapokoj.pl
3. W sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości

 


                    
                                    Wójt Gminy Pokój
                                    /-/            
                                    Barbara Zając   

 

SG.IV.6733.2.2019                                                                                                                                             Pokój 8 maja 2019r.

OBWIESZCZENIE
o zebraniu materiału dowodowego


 Zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym
w sprawie wniosku Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Krogulna – Skarb Państwa, Krogulna ul. Stawowa 3, 46-034 Pokój złożonego przez pełnomocnika /anonimizacja danych osobowych/, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii napowietrzno-kablowej nN od słupa nr 67 do słupa nr 75 na działkach 210/2, 211, 212, 213/2, 186 k.m. 2, 154 k.m. 1ob. Krogulna, Gmina Pokój.  Stosownie do art. 106 kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), tutejszy organ wystąpił w dniu 16.04.2019r. z projektem decyzji nr SG.IV.6733.2.2019 do uzgodnienia do Starosty Powiatu Namysłowskiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Kluczborku, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, Geologa Wojewódzkiego, o których mowa w art. 53 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca z 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz., 1945 z późn. zm.). Organy, do których zwrócono się o zajęcie stanowiska, w terminie 2 tygodni i 21 dni (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu) od dnia doręczenia nie zgłosiły sprzeciwu. W związku z tym Urząd Gminy Pokój zakończył postępowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego. Jednocześnie informuje, iż nie wniesiono uwag do wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, które zostało podane do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), organ administracji zobowiązany jest, przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do prowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Wypełniając stosowny obowiązek należytego wyczerpującego informowania stron, uprzejmie przypominam, iż wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z  racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
Mając na uwadze powyższe oraz art. 73 § 1 k.p.a. informuję, iż z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój w godzinach pn. od 8:00 do 17:00, wt. - czw. od 7:30 do 15:30, pt. od 7:30 do 14:00, biuro nr 41 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.   

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla w/w inwestycji podaje się do publicznej wiadomości:
1. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.
2. Na stronie internetowej BIP Gminy Pokój bip.gminapokoj.pl.
3. W sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.


 Wójt Gminy Pokój
   /-/        
   Barbara Zając