Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o drugiej rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, dotyczącej planowanego przedsięwzięcia pn.: Hodowla norek, dz. 44/1, obręb Domaradz, gmina Pokój

 SG.VI.6220.03.2011                                                                                                                      Pokój, dnia 03 października 2011 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
o rozprawie administracyjnej-ZMIANA TERMINU
            Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 9, art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Hodowli norek, dz. 44/1, obręb Domaradz, gmina Pokój” Wójt Gminy Pokój,
zawiadamia
że, w dniu 18 października 2011 r. o godzinie 1700 w Sali Świetlicy Strażackiej OSP Fałkowice, w miejscowości Fałkowice 61 zostanie przeprowadzona druga cześć rozprawy administracyjnej, otwartej dla społeczeństwa, dotycząca planowanego przedsięwzięcia pn.: „Hodowla norek, dz. 44/1, obręb Domaradz, gmina Pokój”, którego lokalizacja planowana jest w miejscowości Świercowskie. Każdy, kto posiada uwagi, wnioski, zapytania w sprawie planowanej hodowli norek w miejscowości Świercowskie może wziąć udział w przedmiotowej rozprawie.
Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

  Otrzymują:
1.      Inwestor
2.      Strony postępowania
3.      Tablice ogłoszeń sołectwa Domaradz oraz Fałkowice
4.      Strona Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pokój
5.      Tablica ogłoszeń Ug Pokój
6.      a/a 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2011-10-03