Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o umorzeniu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzieci polegającego na Budowie kurnika brojlerów z infrastrukturą towarzyszącą w Fałkowicach.

                                                         
 
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
            Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z 17 listopada 2000 r., poz. 1071, z późn. zm.)
zawiadamiam
            że w dniu 24.10.2011 r. na wniosek złożony przez Gospodarstwo Agrohodowlane Bożena Sadowska ul. Piaskowa 13 b, 46-020 Czarnowąsy, z dnia 19.09.2011r. – zostało umorzone postępowanieadministracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kurnika brojlerów z infrastrukturą towarzyszącą w Fałkowicach” na Dz. Nr 276 i 275 k.m. 2, obręb Fałkowice, gmina Pokój„
Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Pokój.
            Informuję o możliwości składania przez zainteresowanych uwag i wniosków w terminie 14 dni od dnia ukazania się zawiadomienia. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 42) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30).
            Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130,, poz. 1450, z późn. zm.)
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pokój
Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
 
Otrzymują:
1.      Tablica ogłoszeń: U.G. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,
2.      Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia,
3.      Strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,
4.      a/a
 
 


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2011-10-24