Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na Zalesieniu gruntów rolnych oraz nie rolnych w ramach sukcesji naturalnej

SG.VI.6220.06.2011                                                                                                               Pokój, 24 października 2011r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie zakresu raportu
 
 
            Zgodnie art. 63 ust. 1, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)
 
zawiadamiam
 
            że 24 października 2011 r. zostało wydane postanowienie Nr SG.VI.6220.06.2011 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Zalesieniu gruntów rolnych oraz nie rolnych w ramach sukcesji naturalnej, tj. dz. nr 971/3 oraz 971/5 obręb Domaradz, k.m. 3, gmina Pokój” w którym określono zakres raportu oddziaływania na środowisko.
             Niniejsze zawiadomienie zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokój-www.bip.gminapokoj.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Domaradz i w miejscu prowadzonej inwestycji.
 
Otrzymują:
1.       Tablica ogłoszeń: U.G. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,
2.       Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia,
3.       Strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,
4.       a/a
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kolodziejczyk
Data wytworzenia: 2011-10-24