Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok

Zgodnie z art.5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z  2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Wójt Gminy Pokój w terminie do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.

Rada Gminy Pokój uchwałą nr XXXIII/275/2017 z dnia 29.11.2017 r. przyjęła Roczny program współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r., określający kierunki oraz formy współdziałania samorządu z w/w organizacjami. Projekt programu współpracy został poddany konsultacjom społecznym, zgodnie z zarządzeniem nr 45/2017 Wójta Gminy Pokój z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

W dniu 5 stycznia 2018 r. Wójt Gminy Pokój ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu:

 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,  
 • promocji gminy,
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

W wyniku rozstrzygnięcia w/w konkursu dotacje na realizację zadań otrzymały:

 1. Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego z siedzibą w Pokoju ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój na prowadzenie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - przyznana dotacja w wysokości 5 000 zł;
 2. Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego z siedzibą w Pokoju ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój na prowadzenie działalności z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przyznana dotacja w wysokości 60 000 zł;
 3. Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego z siedzibą w Pokoju ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój na prowadzenie działalności z zakresu promocji gminy – przyznana dotacja w wysokości 20 000 zł;
 4. Stowarzyszenie Odnowy Wsi Zieleniec z siedzibą w Zieleńcu 99 II 46-034 Pokój  na prowadzenie działalności z zakresu promocji gminy - przyznana dotacja w wysokości 2 500 zł;
 5. Stowarzyszenie Odnowy Wsi Kopalina z siedzibą w Kopalinie ul. Opolska 2B 46-034 Pokój  na prowadzenie działalności z zakresu promocji gminy - przyznana dotacja w wysokości 2 500 zł;
 6. Stowarzyszenie Nad Rzeką z siedzibą w Domaradzkiej Kuźni ul. Nad Rzeką 6 46-034 Pokój  na prowadzenie działalności z zakresu promocji gminy - przyznana dotacja w wysokości 2 500 zł;
 7. Stowarzyszenie Odnowy Wsi Krogulna z siedzibą w Krogulnej ul. Średnia 30 46-034 Pokój  na prowadzenie działalności z zakresu promocji gminy - przyznana dotacja w wysokości 2 500 zł;
 8. Stowarzyszenie Odnowy Wsi Domaradz z siedzibą w Paryżu 1 46-034 Pokój  na prowadzenie działalności z zakresu promocji gminy - przyznana dotacja w wysokości 2 500 zł;
 9. Stowarzyszenie Odnowy Wsi Ładza z siedzibą w Ładzy ul. Reymonta 3 46-034 Pokój  na prowadzenie działalności z zakresu promocji gminy - przyznana dotacja w wysokości 2 500 zł.

Wprowadzenie i realizacja Programu służyły:

 • umacnianiu lokalnych działań,
 • stworzeniu warunków do powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych
 • zwiększeniu aktywności społecznej mieszkańców.

Do tutejszego Urzędu Gminy nie wpłynęły żadne zastrzeżenia i uwagi co do realizacji programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

Barbara Zając   

Wójt Gminy Pokój

Pokój, dnia 30.05.2019 r.