Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla dla przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w miejscowości Pokój

SG –VI - 7624 – 01/10
Pokój, dnia 26 lutego 2010 r.
 
D E C Y Z J A
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
 

Na podstawie art. 104 § 1, art. 106 § 1 i 108 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2000 Nr 98 poz.1071 z późn. zm.), art. 75 ust. 1 pkt 4, w zw. z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 84  ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r. z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku inwestora - Gminy Pokój z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w miejscowości Pokój ulicach: Opolska, Średnia, Mariacka, 1-go Maja, Wojska Polskiego, Żeromskiego, Wolności, Winna Góra, Reja i Rataja”, Wójt Gminy Pokój,

stwierdza

że dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w miejscowości Pokój ulicach: Opolska, Średnia, Mariacka, 1-go Maja, Wojska Polskiego, Żeromskiego, Wolności, Winna Góra, Reja i Rataja” brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

 
 
U Z A S A D N I E N I E
 

            W dniu 12 stycznia 2010 r. inwestor Gmina Pokój wystąpiła z wnioskiem do Wójta Gminy Pokój o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: ”Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w miejscowości Pokój ulicach: Opolska, Średnia, Mariacka, 1-go Maja, Wojska Polskiego, Żeromskiego, Wolności, Winna Góra, Reja i Rataja”. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia zostało podane do publicznej wiadomości przez ogłoszenia na tablicy w Urzędzie Gminy Pokój, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pokój oraz na tablicach w sołectwie Pokój – miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz w prasie lokalnej i możliwości składania przez społeczeństwo  do składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od ukazania się zawiadomienia oraz do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            Na podstawie załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 72 a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) organ ustalił, iż przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikowane jest do przedsięwzięć mogących znacząc oddziaływać na środowisko dla których może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

1.       planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

2.       planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 60 ww. ustawy, Rada Ministrów po uwzględnieniu możliwego oddziaływania na środowisko przedsięwzięć oraz uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy, określi w drodze rozporządzenia:

 1. rodzaj przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
 2. rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Art. 173 ust. 2 ww. ustawy mówi, że do czasu wydania przepisów, o których mowa w art. 60 niniejszej ustawy :

1.       za przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określone w art. 59 ust. 1 pkt. 1 niniejszej ustawy uważa się określone w dotychczasowych przepisach przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, wymagające sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko,

2.       za przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określone w art. 59 ust. 1 pkt. 2 niniejszej ustawy, uważa się określone w dotychczasowych przepisach przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być stwierdzony. 

Planowana inwestycja została zapisana również w Aneksie II Dyrektywy Rady 85/337/EWG z 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko w ust. 10 pkt e) W związku z powyższym przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikowane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań. Postanowienie wydaje się po zasięgnięciu opinii właściwych organów.

            W dniu 12 stycznia 2010 r. Wójt Gminy Pokój pismem Nr SG – VI – 7624-01/10 wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu prośbą o opinię, czy dla przedmiotowego przedsięwzięcia zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenie zakresu raportu w przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia postępowania ooś. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie pismem Nr NZ/LM-4325-1-1/10 z dnia 15.01.2010 r. (wpływ 21.01.2010 r.) zaproponował nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, uzasadniając, że po szczegółowym zapoznaniu się z kartą informacyjną przedmiotowego przedsięwzięcia oraz biorąc pod uwagę przy swojej ocenie szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, że oddziaływania związane z fazą przygotowawczą będą miały charakter odwracalny i wystąpią w krótkim czasie. Emitowany w trakcie realizacji hałas, będzie miał charakter okresowy, chwilowy, który ustanie po zakończeniu budowy. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się m.in. do ochrony wód gruntowych oraz gruntów poprzez wyeliminowanie nieszczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe i odprowadzanie całości powstałych ścieków do oczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej mającej na celu rozwiązanie problemu niekontrolowanego zrzutu ścieków bytowo – gospodarczych do rowów lub gruntu. Organ uznał, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wpłynie pozytywnie na środowisko gruntowo – wodne. Ze względu na zakres oraz specyfikację inwestycji oddziaływanie i zagrożenie dla środowiska będzie niewielkie. Po zrealizowaniu inwestycji teren powróci do stanu pierwotnego, odtworzona zostanie nawierzchnia oraz przywrócenie zostanie naturalne ukształtowanie terenu.

Informacja o wystąpieniu do organów opiniujących, czy dla przedmiotowego przedsięwzięcia zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenie zakresu raportu w przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia postępowania ooś zostało podane do publicznej wiadomości przez ogłoszenia na tablicy w Urzędzie Gminy Pokój, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pokój oraz na tablicach w sołectwie Pokój – miejscu planowanego przedsięwzięcia.

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem Nr RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2/007/1/10/md z dnia 19.01.2010 r. (wpływ 26.01.2010 r. ) wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W uzasadnieniu organ podał, iż wydał opinię o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) a mianowicie:

-         w trakcie realizacji i podczas użytkowania przedsięwzięcia nie nastąpi wykorzystanie zasobów naturalnych,

-         realizacja, jak i eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko,

-         podczas realizacji robót budowlanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia może występować lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń powietrza, nie będzie to jednak miało istotnego wpływu na środowisko. Przewidziana do realizacji kanalizacja sanitarna na etapie eksploatacji nie będzie źródłem zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego,

-         w trakcie realizacji inwestycji na terenie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisja hałasu i wibracjami, powodowane praca maszyn. Jednakże uciążliwości te będą miały charakter jedynie lokalny i krótkotrwały,

-         odpady, jakie powstaną w trakcie realizacji przedsięwzięcia wywożone będą na składowisko odpadów. Humus, który zostanie zdjęty podczas wykonywania robót wykorzystany będzie (po zakończeniu robót) do rekultywacji terenu,

-         budowa sieci kanalizacyjnej zmniejszy emisję substancji złowonnych i biologicznie czynnych podczas opróżniania szamb oraz uporządkuje gospodarkę ściekową, zatem wpłynie pozytywnie na środowisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga wycinki drzew i krzewów,

-         planowana budowa kanalizacji sanitarnej nie spowoduje skumulowanego oddziaływania z innymi przedsięwzięciami,

-          przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarami górskimi lub leśnymi, a także poza obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych. Planowana budowa kanalizacji przewidziana jest poza obszarami wymagającymi specjalnej ochrony tj. poza stanowiskami rzadkich i chronionych gatunków roślin, chronionych gatunków grzybów i ich siedliskami oraz poza obszarami o wyróżniających się walorach faunistycznych. Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie również poza obszarami natura 2000 oraz poza obszarami przylegającymi do jezior,

-         Przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 151, poz. 1220 z pózn. zm.) na terenie parku krajobrazowego mogą być realizowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykaże brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody parku krajobrazowego. Jednocześnie w myśl art. 24 ust. 2 zapis ten nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego. Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn.) – budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do gromadzenia, przesyłania oczyszczania i odprowadzania ścieków-w związku z powyższym nie podlega zakazom wprowadzonym na terenie parku krajobrazowego.

Organ ustalił, że przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obrębie obszaru o szczególnie wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu, jednakże biorąc pod uwagę lokalizację zadania wzdłuż dróg gminnych oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 454 oraz na terenach już zainwestowanych, a także charakter przedsięwzięcia (prowadzenie rurociągu pod powierzchnią terenu oraz przywrócenie terenu, po realizacji robót, do stanu pierwotnego), stwierdza się brak oddziaływania na krajobraz.

Ponadto w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

-         obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

-         obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

-         uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

-         inne formy ochrony przyrody o których mowa w art. 6 ust. 1, pkt. 1,2 oraz pkt. 4 do pkt. 9 ustawy o ochronie przyrody.

 

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki oraz uwarunkowania wynikające z art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisk, a szczególności zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na środowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W dniu 3 lutego 2010 r. Wójt Gminy Pokój wydał postanowienie Nr SG – VI – 7624-01/10 którym odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w miejscowości Pokój ulicach: Opolska, Średnia, Mariacka, 1-go Maja, Wojska Polskiego, Żeromskiego, Wolności, Winna Góra, Reja i Rataja”. Postanowienie uzasadnił tym, iż praktycznie wszystkie przewidywane negatywne oddziaływania będą skutkowały niskim stopniem istotności w odniesieniu do powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych, wód podziemnych, gleby, rzeźby terenu, krajobrazu przyrody ożywionej, krótkotrwałym wpływem, będą stanowić skutki odwracalne i tylko w skali lokalnej. Oczekiwanym efektem ekologicznym wykonania projektu jest ochrona zlewni rzeki Odry. Realizacja inwestycji nie będzie naruszała istniejącej struktury przyrodniczej, nie zuboży bioróżnorodności terenu wsi, ani nie spowoduje zniszczenia cennych siedlisk przyrodniczych. Postanowienie zostało podane do publicznej wiadomości przez ogłoszenia na tablicy w Urzędzie Gminy Pokój, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pokój oraz na tablicach w sołectwie Pokój – miejscu planowanego przedsięwzięcia. Uwzględniając łącznie uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 z późn.zm.) ustalił:

a)      realizacja planowanego przedsięwzięcia odbywać się będzie na terenie jednej miejscowości – miejscowości Pokój, na ulicach: Opolskiej, Średniej, Mariackiej, 1-go Maja, Wojska Polskiego, Żeromskiego, Wolności, Winnej Góry, Reja i Rataja i przechodzić będzie przez działki wymienione w załączniku Nr 1 do wniosku. Biorąc pod uwagę wielkość zajmowanego terenu odnosi się on do średnicy podziemnych rurociągów, przepompowni i pompowni. Przedsięwzięcie będzie miało charakter liniowy.  

b)      planowane przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi przedsięwzięciami i nie będzie zachodziło kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia,

c)       szacowane zapotrzebowanie na wodę wynosi – w fazie budowy - wg projektu wykonawczego, w fazie eksploatacji do okresowego płukania pompowni ścieków niewielkie ilości – wg instrukcji użytkowania. W trakcie realizacji i podczas użytkowania przedsięwzięcia nie nastąpi wykorzystanie zasobów naturalnych,

d)      charakter całego przedsięwzięcia nie spowoduje niekorzystnych długotrwałych i trwałych emisji do środowiska i występowania innych uciążliwości. Podczas realizacji robót budowlanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia może wystąpić lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza, spowodowany pracą silników w pojazdach mechanicznych. Wzrost emisji hałasu będzie odczuwalny dla najbliższego otoczenia prac –głównie w fazie realizacji, można założyć, że do około 100 m od miejsca realizacji przedsięwzięcia, ze względu na wykorzystanie ciężkiego sprzętu budowlanego o szczególnie dużej mocy akustycznej: kafary, zespoły do wykonania przycisków, sprężarki, młoty pneumatyczne, itp. W fazie eksploatacji urządzeń kanalizacji sanitarnych jedynym źródłem emisji hałasu do środowiska będą automatyczne przepompownie i pompownie wyposażone w zatapialne pompy do ścieków. Ww. emisja również będzie miała charakter mało uciążliwej.   Przewidywane do realizacji obiekty sieci kanalizacyjnej będą źródłami znikomym, krótkotrwałym poziomie emisji zanieczyszczeń gazowych, mikrobiologicznym, odorów.

Wszystkie wymienione powyżej emisje fazy realizacyjnej będą miały charakter krótkotrwały, mało istotny dla środowiska. Emisje związane z eksploatacją       przedsięwzięcia będą miały charakter niskoemisyjny, powodujące minimalne       oddziaływanie na środowisko.

e)      biorąc pod uwagę zastosowaną technologię, trwałe materiały, zastosowanie szczelnej instalacji oraz częściowej hermetyzacji oraz krótkotrwałość procesu gromadzenia ścieków zachodzi niskie ryzyko wystąpienia poważniejszej awarii,

2)            analizując usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu teren, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ustalono:

-         tereny na których planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie nie są:

-         obszarami wodno-błotnymi,

-         obszarami wybrzeży,

-         obszarami górskimi lub leśnymi,

-         obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochrony ujęć wód i obszarami zbiorników śródlądowych,

-         obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

-         obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

-         obszarami przylegającymi do jezior,

-         uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej,

-         teren na której planowana jest inwestycja leży w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) w krajobrazowym parku mogą być wprowadzone następujące zakazy, m.in. realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.);

       Rozporządzenie Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/19/06 z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w celach ochrony parku w § 3 ust.           1 pkt. 1) określa zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać        na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo     ochrony środowiska. § 3 ust. 2 ww. ustawy mówi, że określony powyżej zakaz nie dotyczy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ust. 1 pkt 2 z dnia 27 kwietnia 2001 r.

       Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.), chyba, że plan ochrony wyklucza ich realizację w wybranych obszarach Parku. Po zmianie przepisów zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) ww. zakaz nie dotyczy przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko. Jednocześnie art. 17 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody mówi, że zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm) nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.7)), zwanej dalej "inwestycją celu publicznego". W związku z powyższym przedmiotowego przedsięwzięcia nie dotyczy zakaz realizacji na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.

-         brak wpływu planowanego przedsięwzięcia na obszary NATURA 2000, ze względu na brak występowania obszarów Natura 2000 na terenie Gminy Pokój oraz lokalny charakter przedsięwzięcia. Najbliżej występujące obszary Natura 2000 to od strony południowej miejscowości Pokój około 14 km, od strony północnej około 40 km, od strony wschodniej około 80 km, a od strony zachodniej około 40 km.

-      obszar planowanej inwestycji stanowi obszar wiejski, przy czym Gminę zamieszkuje 5412 osób, co daje średnia gęstość zaludnienia 41 osób/ km2, stan na 31.12.2009 r. stali mieszkańcy. Na obszarze inwestycji występuje zwarta zabudowa mieszkaniowa.

3)      rodzaj i skala możliwego oddziaływania charakteryzuje się następująco:

a.       zasięg oddziaływania-bezpośredni obszar oddziaływania inwestycji obejmuje tereny prowadzenia prac budowalnych- głównie tereny zabudowane wsi oraz tereny otwarte w ich sąsiedztwie. Według podziału administracyjnego obszar objęty inwestycją należy do wsi Pokój w Gminie Pokój, leżącej w powiecie namysłowskim, województwa opolskiego, zamieszkiwanej przez 1472 osoby (stan na 31.12.2009 r.). Administracyjnie gmina usytuowana jest w południowej części (położonego na północnym zachodzie województwa opolskiego) powiatu namysłowskiego. Graniczy z gmina Świerczów na północnym zachodzie, na północy z gminami Domaszowicami i Wołczyn, na południowym zachodzie z gminą Popielów, na południu z gmina Dobrzeń Wielki, na wschodzie z gmina Murów. Odległość od wojewódzkiego miasta Opole wynosi: około 30 km.

b.       transgraniczny charakter oddziaływania- brak transgranicznego oddziaływania ze względu na położenie wsi Pokój w znacznej odległości od granic państwa. Najbliższa granica Państwa znajduje się około 80 km od Pokoju.

c.       wielkość i złożoność oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej – Siec kanalizacji sanitarnej prowadzona będzie w odległości ok. 2,0 m od utwardzonych krawędzi jezdni. Trasę sieci dostosowano do istniejącej infrastruktury technicznej obejmującej:

-         sieć wodociągową,

-         siec energetyczną kablową,

-         linie energetyczne napowietrzne,

-         sieć telefoniczną,

-         przepusty drogowe

przy przejściu kanałami prze drogi o nawierzchni utwardzonej wykorzystywana będzie technologia przycisku lub przekopu nawierzchni jezdni. Rurociągi kanalizacyjne będą prowadzone w stalowej rurze ochronnej. Szczegółowy przebieg istniejącej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej oraz energetycznej będzie ustalany na podstawie próbnych przekopów, a prace ziemne w pobliżu uzbrojenia będą wykonywane ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz pod nadzorem odpowiednich służb.

d.   praktycznie wszystkie przewidywane negatywne oddziaływania będą wywoływały skutki o niskim stopniu istotności (powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe, wody podziemne, gleby, rzeźba terenu, krajobraz, przyroda ożywiona), krótkotrwałe, odwracalne i tylko w skali lokalnej. Realizacja inwestycji nie będzie naruszała istniejącej struktury przyrodniczej, nie zuboży bioróżnoroności terenu wsi, ani nie spowoduje zniszczenia cennych siedlisk przyrodniczych,

e.       czas trwania, częstotliwość i odwracalność oddziaływania na elementy środowiska:

- powietrze
 

Przewidywane do realizacji obiekty sieci kanalizacji sanitarnej będą źródłami o znikomym, krótkotrwałym poziomie emisji zanieczyszczeń gazowych, mikrobiologicznych i odorów do atmosfery. Emisje ze studzienek i pompownio nie będą powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. Mając na względzie rozwiązania techniczno-technologiczne polegające na zastosowaniu instalacji nie będą to istotne oddziaływania na środowisko. W przypadku awarii systemu kanalizacyjnego możliwa będzie emisja odorów związanych z zagniwaniem ścieków na skutek ich długotrwałego gromadzenia w zbiornikach pompowni czy studzienkach kanalizacyjnych. W trakcie prowadzenia prac przewiduje się zwiększenie ilości emitowanych zanieczyszczeń gazowych związanych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi. Będą to jednak oddziaływania krótkotrwałe o zasięgu lokalnym-ograniczone do kilkunastu metrów szlaków komunikacyjnych i terenów prowadzenia robót. 

- hałas i wibracje

Prowadzenie prac budowlanych przy wykorzystaniu sprzętu budowlanego i pojazdów będzie powodowało hałas oraz wibracje. W czasie budowy hałas utrzymywał się będzie na poziomie 70 dB i będzie wpływał na sąsiedni teren w odległości 50-100 m od terenu objętego inwestycją, co będzie niewątpliwie uciążliwe dla mieszkańców, ponieważ pas ten obejmie większość terenów istniejącej zabudowy mieszkalnej. Podwyższenie poziomu hałasu na etapie realizacji będzie miało jednak charakter okresowy, sporadyczny, który ustanie po zakończeniu budowy. Zmniejszenie wpływu na środowisko można osiągnąć m.in. poprzez ograniczenie prędkości samochodów. W fazie eksploatacji urządzeń kanalizacji sanitarnej jedynym źródłem niewielkiej emisji hałasu i wibracji do środowiska będą automatyczne pompowanie wyposażone w zatapialne pompy do ścieków. Emisja hałasu z projektowanych pompowni nie przekroczy dopuszczalnych norm. Poza studzienkami pompowymi przewidywany zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektów, które mogłyby być źródłem hałasu. Uwzględniając poziom emisji hałasu z pompowni można stwierdzić, że realizacja inwestycji nie spowoduje istotnej zmiany klimatu akustycznego, a standardy akustyczne na terenie wsi nie ulegną pogorszeniu i nie przekroczą dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Realizacja inwestycji nie wprowadza istotnych zmian mogących w zdecydowany sposób rzutować na klimat akustyczny wsi Pokój.

-odory

Przewidywane do realizacji obiekty sieci kanalizacyjnej będą źródłami o znikomo małym poziomie emisji zanieczyszczeń gazowych mikrobiologicznych, czy substancji zapachowo – czynnych (odorów). Emisje z obiektów kanalizacji (studzienek, pompowni) nie będą powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. W przypadku awarii systemu kanalizacyjnego możliwa jest emisja odorów związana z zagniwaniem ścieków na skutek ich długotrwałego gromadzenia w zbiornikach pompowni czy studzienkach kanalizacyjnych. Mając jednak na względzie rozwiązania techniczno-technologiczne, polegające na zastosowaniu szczelnych instalacji oraz częściowej hermetyzacji i krótkotrwałości procesu gromadzenia ścieków, także obiekty przydomowych przepompowni ścieków nie będą istotnie oddziaływać na środowisko.

- promieniowanie lektromagnetyczne iniejonizujące

Realizacja inwestycji nie wiąże się z koniecznością nowych urządzeń wywołujących zagrożenie elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym o istotnym oddziaływaniu na środowisko. W ramach przewidywanej budowy kanalizacji sanitarnej jedynie w przypadku przepompowni i pompowni ścieków zainstalowane zostaną urządzenia pracujące w sieci o napięciu 220 V. Przy takich źródłach poboru mocy, urządzeniach i sieciach nie występuje zjawisko tworzenia się pola elektromagnetycznego emitującego promieniowanie niejonizujace o natężeniu stwarzającym zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi, a tym bardziej dla środowiska. Wszystkie instalacje będą zabezpieczone przeciwporażeniowo oraz przed sytuacjami awaryjnymi.

- geologia

W fazie realizacji inwestycji podstawowe oddziaływania będą związane z okresowym przekształceniem powierzchni teren, odwodnieniem wykopów. Aby zminimalizować oddziaływanie należy selektywnie składować grunt z wykopu z oddzieleniem warstwy glebowej, która powinna być wykorzystana do rekultywacji terenu, w czasie prowadzenia robót ziemnych warstwa humusu mogłaby ulec zniszczeniu, dlatego też powinno się przewidzieć zdjęcie humusu przed wgłębieniem wykopów i zgromadzenie go na hałdach, po wykopaniu zasypki wykopów humusu powinien zostać rozplantowany, a masy ziemne w trakcie budowy użyteczne ponownie wykorzystane, w miarę możliwości realizacji prac ziemnych związanych z odwodnieniem wykopów w okresach deficytu opadów atmosferycznych i niskich stanów wód, ograniczenie czasu pracy ciężkiego sprzętu budowlanego na terenach zabudowanych do pory dziennej, wykorzystanie do transportu materiałów budowlanych lekkiego sprzętu transportowego. Montaż rur kanałowych z PP I PE będzie wykonywany w wykopach ciągłych wąsko przestrzennych, o ścianach pionowych, odeskowanych lub zabezpieczonych szczelną ścianką rozporową lub z grodzic stalowych wbijanych w grunt. Podłoże wykopów będzie odwodnione. Realizacja sieci nie spowoduje jednak trwałego ubytku w warstwie glebowej ani trwałego wyłączenia gleb z użytku, ponieważ po zakończeniu prac będzie odtwarzany stan przedinwestycyjny. Wszystkie ww. oddziaływania na glebę będą miały charakter czasowy. Na etapie eksploatacji kanalizacji sanitarnej nie będą występowały żadne skutki związane z przekształceniem powierzchni terenu.

- wody powierzchniowe i podziemne

Oddziaływanie w fazie realizacji przedsięwzięcie będzie powodować obniżenie poziomu wód gruntowych oraz możliwość potencjalnego zanieczyszczenia gruntu i wód w trakcie prowadzenia robót będzie miało charakter lokalny i okresowy. Zanieczyszczenia przenoszone poprzez wody opadowe winny być zmniejszone dzięki przykrywaniu wykopów po skończeniu prac związanych z budową czy kładzeniem rurociągów.

Odwodnienie wykopów:

Roboty montażowe –układanie rur kanałowych z PP i PE musi być wykonana w wykopach o podłożu odwodnionym. Wykonawca robót winien opracować „Projekt organizacji robót” którego częścią składową stanowić powinien skrócony projekt odwodnienia wykopów zawierający określenie :

-         Rozmieszczenie instalacji depresyjnej (pomp, kolektorów, igłofiltrów, przewodów odprowadzających pompowaną wodę),

-         Ilość potrzebnych zestawów,

-         Miejsce poboru energii elektrycznej, wody do wpłukiwania i odprowadzenie wody pompowanej,

-         Sprawdzenie budowy geologicznej podłoża gruntowego,

-         Parametrów potrzebnego zestawu odwadniającego,

-         Rozstawu igłofiltrów,

-         Czasu pompowania wody, przy założeniu, że odwodnienie wykopów nie może być prowadzone zbyty szybko z uwagi na możliwość wystawienia zjawiska „tiksotropii”

Przewiduje się odwodnienie wykopu oprócz odcinka przewodu tłocznego pod projektowanym chodnikiem w ul. Opolskiej. Odwodnienie wykopów przewidziano głównie za pomocą igłofiltrów, które posiadają bardzo mały zasięg depresji. Obniżenie zwierciadła wody gruntowej będzie krótkotrwałe i nie będzie mieć żadnego wpływu na kształtowanie się warunków gruntowo – wodnych terenu. Eksploatacja sieci kanalizacyjnej będzie skutkowała długotrwałym, pozytywnym oddziaływaniem na środowisko wodne wsi oraz jej otoczenia dzięki ograniczeniom zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych o znaczące ładunki ścieków z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych. Faza eksploatacyjna inwestycji może powodować zanieczyszczenia wód jedynie w sytuacjach awaryjnych- remonty kanałów lub nieszczelności przewodów i zbiorników, w których znajdują się ścieki. Zanieczyszczenia te są mało prawdopodobne z uwagi na zastosowane rozwiania techniczno-technologiczne polegające na zastosowaniu szczelnej instalacji oraz częściowej hermetyzacji i krótkotrwałości proces gromadzenia ścieków.

- flora

Zadanie wykonywane będzie na terenie utwardzonym, w związku z czym wpływ na istniejącą florę można potraktować jako średnio-niski (nieznaczący). Na terenie w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji nie stwierdzono występowania roślin objętych ochroną gatunkową. Sieć kanalizacji nie będzie naruszać systemów korzeniowych drzew. Nie będzie wymagane usuwanie drzew i krzewów. Czynnikami wpływającymi na ewentualne pogorszenie warunków wegetacji miejscowej roślinności mogą być: pył generowany podczas prac budowlanych, przypadkowe kolizje wynikające z użycia ciężkiego sprzętu i pojazdów. Generalnie realizacja inwestycji nie będzie naruszała istniejącej struktury przyrodniczej i nie będzie ingerowała w funkcjonowanie lokalnego systemu przyrodniczego.

- fauna

Zwierzęta żyjące w pobliżu terenu objętego inwestycją mogą odczuć oddziaływanie planowanych prac, co może się przejawiać przez zmianę zachowania czy wzrost wydzielania hormonu stresu. Na zwierzęta i ich nisze może mieć wpływ pylenie z placu budowy, hałas oraz wibracje. Na terenie inwestycji występują pospolite gatunki zwierząt, w związku z tym prowadzenie robót nie będzie miało istotnego wpływu na bioróżnorodność obszaru.

- obszary chronione

Teren inwestycji leży całym obszarem na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, Według Planu Ochrony Parku „(...)jednym z najpilniejszych zadań w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego jest wykonanie pełnej kanalizacji terenów wiejskich położonych w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego”.

- obiekty zabytkowe

Sieć kanalizacyjna będzie prowadzona w pobliżu budynków wpisanych do rejestru zabytków oraz przy granicy zabytkowego założenia parkowego wpisanego do rejestru zabytków. Realizacja inwestycji nie spowoduje znaczącego naruszenia walorów kulturowych. Zagrożeniem dla obiektów zabytkowych (budynków) mogą być przed wszystkim drgania spowodowane zastosowaniem ciężkiego sprzętu budowlanego oraz młotów o dużej mocy, a także naruszenie fundamentów przy prowadzeniu wykopów i prac odwodnieniowych. Rozwiązania projektowe przewidują działania minimalizujące i zachowania szczególnej ostrożności(…) przy prowadzeniu prac na terenie zabudowanym-w rejonie zbliżeń do istniejącej zabudowy należy obserwować stan techniczny obiektów, kontrolując przebieg wbijania grodzic(…) korzystne jest w tych warunkach stosowanie wibromłotów o dużej częstotliwości i niewielkiej energii urządzenia. W ciągu ul. Opolskiej nie przewiduje się odwadniania wykopów ze względu na zachowanie stanu zdrowotnego zabytkowego parku.

- Krajobraz

Oddziaływanie prowadzonej inwestycji na krajobraz będzie praktyczne marginalne, ponieważ większość terenów przeznaczonych pod infrastrukturę stanowią pobocza dróg na terenach zabudowanych oraz ich najbliższe sąsiedztwo. Realizacja inwestycji nie spowoduje naruszenia walorów krajobrazowych i kulturowych. Wykopy i nasypy dysharmonizujące krajobraz zostaną po zakończeniu prac zniwelowane.

- gospodarka odpadami
 

Podczas realizacji inwestycji powstaną niewielkie ilości odpadów w postaci: rozebranej nawierzchni bitumicznej, płytek chodnikowych, kostki betonowej, krawężników, nawierzchni betonowych, odpadów ziemnych, w tym humusu, który powinien zostać zdjęty i wykorzystany do rekultywacji terenu realizacji inwestycji lub inny, fragmenty rur kanalizacyjnych, inne zmieszane odpady z budowy związane także z pobytem ludzi na placu budowy. Jest to grupa odpadów, która nie zagraża środowisku, jednak musi być zagospodarowana na cele budowy lub zdeponowana w specjalnie do tego celu wyznaczonych miejscach. Postępowanie z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami nie pogorszy w sposób istotny stanu środowiska. Kompleksowe rozwiązanie odpadami na placu budowy będzie należało do wykonawcy, który będzie odpowiadał za właściwe postępowanie z odpadami w tym segregację odpadów, recykling. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami wymaga prowadzenia wykopów ziemnych, a z chwilą ułożenia przewodów kanalizacyjnych oraz zamontowania korpusu przepompowni, które wypełnia swoja objętością część przestrzeni wykopów pozostanie niewykorzystana cześć gruntu, która stanowi odpad budowlany. Szacując występowanie ilości tego odpadu na całym terenie objętym projektem, zakłada się , że:

-         Objętość 1 mb przewodu kanalizacyjnego fi 250 wynosi 0,0490 m3

-         Objętość 1 mb przewodu kanalizacyjnego fi 200 wynosi 0,0314 m3

-         Objętość 1 mb przewodu kanalizacyjnego fi 160 wynosi 0,0200 m3

-         Objętość 1 mb przewodu kanalizacyjnego fi 110 wynosi 0,0094 m3

-         Objętość 1 mb przewodu kanalizacyjnego fi 90 wynosi 0,0063 m3

-         Objętość 1 mb przewodu kanalizacyjnego fi 65 wynosi 0,0003 m3

-         Objętość posypki w 1 mb wykopu wynosi 0,0250 m3

 
 

Przyjmując powyższe wskaźniki, dla sieci o długości łącznie 13.966,5 mb globalna ilość nadmiaru gruntu wyniesie w przybliżeniu 666,30 m3; W I etapie 523,90 m3 (w tym: objętość przewodów kanalizacyjnych 261,69 m3 oraz objętość podsypki wykopów: 262,21 m 3 ); w II etapie 142,40 m3 (w tym objętość przewodów kanalizacyjnych: 55,45 m3) oraz objętość posypki wykopów: 86,95 m).

Na etapie eksploatacji inwestycji, jedynymi odpadami mogą być osady wydzielone w studzienkach kanalizacyjnych i studzienkach pompowni. Wszystkie przewidywane negatywne oddziaływania będą skutkowały niskim stopniem istotności w odniesieniu do powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych, wód podziemnych, gleby, rzeźby terenu, krajobrazu przyrody ożywionej, krótkotrwałym wpływem, będą stanowić skutki odwracalne i tylko w skali lokalnej. Oczekiwanym efektem ekologicznym wykonania projektu jest ochrona zlewni rzeki Odry. Realizacja inwestycji nie będzie naruszała istniejącej struktury przyrodniczej, nie zuboży bioróżnorodności terenu wsi, ani nie spowoduje zniszczenia cennych siedlisk przyrodniczych. W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) dokonano analizy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz załącznika do tego wniosku tj. karty informacyjnej przedsięwzięcia. Pod uwagę brano czy planowane przedsięwzięcie uwzględnia łącznie uwarunkowania zawarte w powyższym akcie prawnym. Organ uznał, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest uzasadnione. Ponadto spełniony został wymóg określony w art.84 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania w niniejszej decyzji. Załącznikami zgodnie z art. 84 ust.2 ww. ustawy do niniejszej decyzji są charakterystyka przedsięwziecia i karta informacyjna przedsięwzięcia.

Zgodnie z art.33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W konsekwencji, w trakcie prowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko tut. organ, podał do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia z dnia 12 stycznia 2010r., informacje określone w art.33 ustawy, w szczególności o możliwości składania uwag i wniosków, wskazując miejsce i 21 dniowy termin ich składania (okres od dnia 12 stycznia 2010r. do 02 lutego 2010 r.).

Obwieszczenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój, w BIP organu, tablicach sołeckich w m. Pokój – miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz w prasie lokalnej. Zatem organ zapewnił udział społeczeństwa w postępowaniu na każdym jego etapie. Społeczeństwo zostało poinformowane o możliwości składania uwag i wniosków. Do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicy w Urzędzie Gminy Pokój, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pokój oraz na tablicach w sołectwie Pokój – miejscu planowanego przedsięwzięcia podawano informacje z przebiegu postępowania w sprawie. W dniu 03 lutego 2010 r. organ zawiadomił poprzez obwieszczenie społeczeństwo o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranego materiału oraz zgłaszanych żądań. Zawiadomieniem w formie obwieszczenia poprzez ogłoszenia na tablicy w Urzędzie Gminy Pokój, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pokój oraz na tablicach w sołectwie Pokój – miejscu planowanego przedsięwzięcia podawano informację o zebraniu materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wniesieniem uwag do 24.02.2010 r. W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden wniosek, uwaga czy skarga dotycząca przedmiotowego przedsięwzięcia, jak również żadna organizacja ekologiczna nie wyraziła chęci uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu oraz nie zgłosiła akcesu do uczestnictwa w postępowaniu na prawach strony.

Decyzji niniejszej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Za nałożeniem takiego rygoru przemawia zdaniem tut. Organu w okolicznościach niniejszej sprawy interes społeczny, w rozumieniu art.108 §1 Kpa. Stosownie do brzmienia tego przepisu decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.

Zdaniem organu realizacja przedsięwzięcia objętego przedmiotem sprawy, zarówno jako taka, jak i w możliwie najkrótszej perspektywie czasowej, leży w interesie społecznym.

Z przeprowadzonej dla potrzeb niniejszego postępowania analizy wynika, że niezadowalające jest rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej. Realizacja przedsięwziecia jest niezbędna ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego.

Rygor natychmiastowej wykonalności pozwoli również na odpowiednio wczesne rozpoczęcie prac związanych z realizacją przedsięwzięcia i osiągnięcie efektów ekologicznych oraz rezultatów społeczno-ekonomicznych przy minimalizacji negatywnych następstw dla środowiska. Za rygorem przemawia również strategiczne uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia wskazane wyżej w uzasadnieniu niniejszej decyzji.

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.
 
 
P O U C Z E N I E

Na niniejszą decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.

 
 
 
 
 

Załączniki : 1. Charakterystyka przedsięwzięcia 2. Karta informacyjna przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1.Inwestor – Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

2.strony postępowania – według wykazu znajdującego się w aktach sprawy, na podstawie obwieszczenia umieszczonego: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pokój, stronie internetowej BIP Gminy Pokój, tablicach ogłoszeń miejscowości Pokój – miejscu realizacji inwestycji). Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

3.a/a
Do wiadomości:

1.       Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu,

2.       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie.


ZAŁ. Nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26 lutego 2010 r.

 

Charakterystyka przedsięwzięcia

 

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na: „Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w miejscowości Pokój w ulicach: Opolska, Średnia, Mariacka, 1-go Maja, Wojska Polskiego, Żeromskiego, Wolności, Winna Góra, Reja i Rataja.

Przedsięwzięcie obejmuje realizację ostatnich II etapów budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Pokój. Wcześniejsze etapy zostały zrealizowane również w systemie kanalizacji grawitacyjno – tłocznej. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Pokój pozwoli na odbiór ścieków z istniejącej zabudowy oraz przyszłościowy odbiór ścieków z terenu planowanego budownictwa mieszkaniowego i usługowego. Efektem ekologicznym będzie redukcja zanieczyszczeń o : BZT5 -63,7 kg/d, ChZT-135,7kg/d, zawiesina – 76,7kg/d, azot ogólny -8,8kg/d, fosfor ogólny -1,9 kg/d

W wyniku realizacji projektu kanalizacja będzie obsługiwać bazowo dodatkowo 1220 osób . Wskaźnik długości sieci wynosi 137 M/1km.

 

Przedsięwzięcie usytuowane jest, na terenie wsi Pokój, gmina Pokój, Powiat Namysłowski, Województwo Opolskie, w granicach obszaru chronionego Stobrawskiego Parku Krajobrazowego,

Dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba:

- dokonywania zmian w istniejącym sposobie użytkowania terenu,

- ustanawiania stref ochronnych,
- dokonywania wywłaszczeń,
- wycinki drzew.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami obejmuje łącznie 13911,50 mb, w tym: I etap: budowa kanalizacji sanitarnej ul. Średnia, Mariacka, 1-go Maja, Wojska Polskiego, Żeromskiego, Wolności, Reja i Rataja - 10488,50 mb, II etap: budowa kanalizacji sanitarnej ul. Opolska i Winna Góra – 3478,00 mb.

Długość projektowanej sieci wg typu:

Typ sieci
Etap I
Etap II
Łącznie:

Sieci lub/i przyłącza grawitacyjne

9452,50mb
1498,00 mb
10950,50mb
Sieci lub/i przyłącza tłoczne
1036,00 mb
1980,00 mb
3016,00 mb
Razem:
10488,50mb
3478,00 mb
13966,50
 

Długość projektowanej sieci wg typu:

Średnica sieci
Etap I
Etap II
Łącznie
250 mm
209mb
-
209,0 mb
200 mm
5267,50mb
940 mb
6207,50 mb
160 mm
3976,00 mb
558,0 mb
4534,0 mb

110 mm (rurociągi tłoczne)

-
1108,0 mb
1108,0 mb
90 mm (rurociągi tłoczne)
1036,0 mb
536,0 mb
1572,0 mb
65 mm (rurociągi tłoczne)
-
336, 0 mb
336,0 mb
 

Planowana jest również:

·        budowa studni na sieci kanalizacji sanitarnej:

-przelotowe, podłączeniowe PP-b fi 630 mm: 186 kpl : I etap -160 kpl w tym: kaskadowe 27 kpl, II etap -26 kpl

-przelotowe, podłączeniowe betonowe fi 1200 mm: 22 kpl : I etap 20 kpl w tym 4 kpl kaskadowe, II etap – 2 kpl,

-rozprężne betonowe fi 1200 mm 4 kpl – I etap

-odpowietrzające betonowe fi 1200 mm 1 kpl – II etap

-odwadniające betonowe fi 1200 mm 1 kpl

·        budowa studni na przyłączach PP –b fi 400 mm: 325 kpl. w I etapie -289 kpl oraz 36 kpl w II etapie,

·        budowa przepompowni ścieków łącznie 5 kpl, 4 kpl. w I etapie (P1, P2, P3, P4) oraz 1 kpl. w II etapie (P5)

Etap
Zlewnia przepompowni
                          Przepływ ścieków
Qdśr
Qdmax
Qhmax
 
I
P 1
33,00 m3/d
41,25 m3/d
5,67 m3/h =1,58 dm3/s
P2
18,00 m3/d
22,50 m3/d
3,09 m3/h = 0,86 dm3/s
P 3
30,00 m3/d
37,50 m3/d
5,16 m3/h = 1,43 dm3/s
P 4
36,00 m3/d
45,00 m3/d
6,19 m3/h = 1,72 dm3/s
II
P 5
18,00 m3/d
22,50 m3/d
3,09 m3/h = 0,86 dm3/s
 

·        budowa przydomowych przepompowni ścieków 10 kpl – II etap

 

Przy przejściu kanałami przez drogi o nawierzchni utwardzonej wykorzystywana będzie technologia przycisku lub przekopu nawierzchni jezdni. Rurociągi kanalizacyjne będą prowadzone w stalowej rurze ochronnej. Szczegółowy przebieg istniejącej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej oraz energetycznej będzie ustalany na podstawie próbnych przekopów, a prace ziemne w pobliżu uzbrojenia będą wykonywane ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz pod nadzorem odpowiednich służb.

 

 
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
 

            Sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 oraz art. 74 ust. 1 pkt. 2, ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008, Nr 199, poz. 1227) zawiera:

 1. rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia
 2. powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną
 3. rodzaj technologii
 4. ewentualne warianty przedsięwzięcia
 5. przewidywana ilość wykorzystanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
 6. rozwiązania chroniące środowisko
 7. rodzajach przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko
 8. możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko
 9. obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia
 
Szczegółowe dane:
 
 

1)      Rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia:

Rodzaj przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w miejscowości Pokój w ulicach: Opolska, Średnia, Mariacka, 1-go Maja, Wojska Polskiego, Żeromskiego, Wolności, Winna Góra, Reja i Rataja.

Przedsięwzięcie zakwalifikowane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, ze zm.),

- oraz podlega przepisom art.4 ust2. / Załącznik II/ Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. 85/337/EWG

Usytuowanie: Przedsięwzięcie usytuowane jest, na terenie wsi Pokój, gmina Pokój, Powiat Namysłowski, Województwo Opolskie, w granicach obszaru chronionego Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, w sąsiedztwie zabytków: ul. Opolska -park zabytkowego wpisany do Rejestru Zabytów Województwa Opolskiego – pod nr 291/1-2/93, Dom ul. Wolności 36 nr rej. 1800/66. Tereny na których planowana jest realizacja planowanego przedsięwzięcia nie są terenami:

- wodno-błotnymi,
-terenami wybrzeży,
-obszarami górskimi lub leśnymi,
-przylegającymi do jezior,

-uzdrowisk, ani obszarami ochrony uzdrowiskowej,

-o znaczących wartościach kulturowych i historycznych/ nie występują Pomniki Historii, parki kulturowe/.

Na terenie nie zostały przekroczone standardy jakości środowiska. Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się w strefie ujęć wód i obszarów zbiorników wód śródlądowych. Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono występowania zabytków przyrody, ani też chronionych prawem siedlisk flory i fauny. W obszarze realizacji przedsięwzięcia występuje wysoki poziom wód gruntowych.

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w granicach obszaru Natura 2000 i nie znajduje się w obszarze oddziaływania obszarów Natura 2000.

Przebieg liniowy przedsięwzięcia w zlokalizowano w granicach nieruchomości oznaczonych wg. załącznika Nr 1 do karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Przedmiotowym przedsięwzięciem jest budowa kanalizacji sanitarnej. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej we wsi Pokój w I etapie realizacji prowadzona będzie wzdłuż dróg gminnych –ulice: 1-go Maja, Reja, Wojska Polskiego, Mariacka, Średnia, Żeromskiego, Rataja i Wolności. Natomiast w II etapie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 454 (Opole – Namysłów)-ul. Opolska, a także drogi gminnej – ul. Winna Góra. Częściowo przechodzić będzie również m.in. przez tereny nieruchomości osób prywatnych oraz tereny Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Kup /zgodnie z zapisami mpzp wsi Pokój tereny, na których będzie realizowana inwestycja przeznaczone sąpod:  RPO – tereny produkcji ogrodniczej, MN – tereny zabudowy mieszkaniowej, RO - tereny ogrodów i sadów, A- tereny administracji, KX- ciągi pieszo-jezdne, MN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, UPS – tereny usług sportu,  MW- tereny zabudowy wielorodzinnej, RPU- tereny urządzeń obsługi gospodarki rolnej, NOp- pompownie ścieków sanitarnych, RPZ- tereny hodowli zwierząt, MR,MR1- tereny zabudowy zagrodowej, UC/M-tereny usług komercyjnych związanych z mieszkalnictwem, ZI – zieleń izolacyjna, KZ-droga wojewódzka, MNu - tereny zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej z usługami nieuciążliwymi i rzemiosłem, P/M- tereny aktywności gospodarczej związanej z mieszkalnictwem, KD-ulice dojazdowe, RLU- leśniczówki, ML-tereny zabudowy letniskowej, RP-tereny łąk i pół bez prawa zabudowy, ZPz - teren zabytkowego parku, P- tereny aktywności gospodarczej przemysłu i przetwórstwa, KL – ulice i drogi lokalne/. W przypadku przejść kolektorów przez tereny prywatne, zostanie uzyskana zgoda właściciela działki na dostęp w fazie budowy i eksploatacji. Sieć kanalizacji sanitarnej prowadzona będzie w odległości ok. 2,0 m od utwardzonych krawędzi jezdni. Trasę sieci dostosowano do istniejącej infrastruktury technicznej obejmującej:

-sieć wodociągową,
-sieć energetyczną kablową,
- linie energetyczne napowietrzne,
-sieć telefoniczną,
- przepusty drogowe.

Przy przejściu kanałami przez drogi o nawierzchni utwardzonej wykorzystywana będzie technologia przycisku lub przekopu nawierzchni jezdni. Rurociągi kanalizacyjne będą prowadzone w stalowej rurze ochronnej. Szczegółowy przebieg istniejącej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej oraz energetycznej będzie ustalany na podstawie próbnych przekopów, a prace ziemne w pobliżu uzbrojenia będą wykonywane ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz pod nadzorem odpowiednich służb.

Skala: lokalna obrębie części 1 wsi.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami obejmuje łącznie 13911,50 mb, w tym: I etap: budowa kanalizacji sanitarnej ul. Średnia, Mariacka, 1-go Maja, Wojska Polskiego, Żeromskiego, Wolności, Reja i Rataja - 10488,50 mb, II etap: budowa kanalizacji sanitarnej ul. Opolska i Winna Góra – 3478,00 mb.

Długość projektowanej sieci wg typu:

Typ sieci
Etap I
Etap II
Łącznie:

Sieci lub/i przyłącza grawitacyjne

9452,50mb
1498,00 mb
10950,50mb
Sieci lub/i przyłącza tłoczne
1036,00 mb
1980,00 mb
3016,00 mb
Razem:
10488,50mb
3478,00 mb
13966,50
 

Długość projektowanej sieci wg typu:

Średnica sieci
Etap I
Etap II
Łącznie
250 mm
209mb
-
209,0 mb
200 mm
5267,50mb
940 mb
6207,50 mb
160 mm
3976,00 mb
558,0 mb
4534,0 mb

110 mm (rurociągi tłoczne)

-
1108,0 mb
1108,0 mb
90 mm (rurociągi tłoczne)
1036,0 mb
536,0 mb
1572,0 mb
65 mm (rurociągi tłoczne)
-
336, 0 mb
336,0 mb
 

Planowana jest również:

·        budowa studni na sieci kanalizacji sanitarnej:

-przelotowe, podłączeniowe PP-b fi 630 mm: 186 kpl : I etap -160 kpl w tym: kaskadowe 27 kpl, II etap -26 kpl

-przelotowe, podłączeniowe betonowe fi 1200 mm: 22 kpl : I etap 20 kpl w tym 4 kpl kaskadowe, II etap – 2 kpl,

-rozprężne betonowe fi 1200 mm 4 kpl – I etap

-odpowietrzające betonowe fi 1200 mm 1 kpl – II etap

-odwadniające betonowe fi 1200 mm 1 kpl

·        budowa studni na przyłączach PP –b fi 400 mm: 325 kpl. w I etapie -289 kpl oraz 36 kpl w II etapie,

·        budowa przepompowni ścieków łącznie 5 kpl, 4 kpl. w I etapie (P1, P2, P3, P4) oraz 1 kpl. w II etapie (P5)

Etap
Zlewnia przepompowni
                          Przepływ ścieków
Qdśr
Qdmax
Qhmax
 
I
P 1
33,00 m3/d
41,25 m3/d
5,67 m3/h =1,58 dm3/s
P2
18,00 m3/d
22,50 m3/d
3,09 m3/h = 0,86 dm3/s
P 3
30,00 m3/d
37,50 m3/d
5,16 m3/h = 1,43 dm3/s
P 4
36,00 m3/d
45,00 m3/d
6,19 m3/h = 1,72 dm3/s
II
P 5
18,00 m3/d
22,50 m3/d
3,09 m3/h = 0,86 dm3/s
 

·        budowa przydomowych przepompowni ścieków 10 kpl – II etap

Rurociągi kanalizacyjne:
Rurociągi grawitacyjne ścieków zaprojektowano:

z polipropylenu PP - b klasy T typu PRAGMA o średnicach 250, 200 oraz 160 mm, łączonych na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych. Wybór ten został podyktowany lokalizacja kanalizacji w pasach drogowych oraz wysokim poziomem wód gruntowych.

Rurociągi tłoczne ścieków:

Rurociągi tłoczne ścieków zaprojektowano z rur polietylenowych PE 100 (SDR 17) typu ROBUS o średnicach 63, 90 i 110mm łączonych metoda zgrzewania czołowego.

Obiekty na sieci kanalizacji sanitarnej:
-studzienki przelotowe i podłączeniowe o średnicy 1200 mm, wykonane z betonu,
-studzienki przelotowe i podłączeniowe o średnicy 630 mm, wykonane z PP,
-studzienki przyłączeniowe o średnicy 400 mm, wykonane z PP-b.
Układy pompowe kanalizacji sanitarnej:

-przepompownie P1, P2, P3, P4 oraz P5 (komory czerpalne wykonane z polimerobetonu o średnicy 1200 mm,

-pompownie przydomowe (komory czerpalne wykonane z polimerobetonu, o średnicy 1000 mm).

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną:

Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją liniową, z tego względu zajęcie powierzchni wymienionych w załączniku do karty informacyjnej Nr 1 działek wystąpi tylko w okresie realizacji. Powierzchnia zajmowanych nieruchomości to: 6987,12 m2. Projektowane sieci sanitarne jako obiekty liniowe nie wymagają wydzielenia terenu.

Nieruchomości, przez które przechodzi planowana kanalizacja to pas drogi wojewódzkiej, pasy dróg gminnych, tereny nieruchomości prywatnych oraz tereny Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Kup/ zabudowa mieszkaniowa i usługowa/.

Trasa planowanej kanalizacji biegnie przez działki zabudowane, jednak dla potrzeb inwestycji nie są wymagane rozbiórki obiektów, ani zmiana sposobu dotychczasowego ich wykorzystania, czy też ustanawiania stref ochronnych, dokonywania wywłaszczeń, wycinki drzew. Po zrealizowaniu inwestycji teren powróci do stanu pierwotnego. Odtworzona zostanie nawierzchnia oraz przywrócone zostanie naturalne ukształtowanie terenu poprzez zasypanie wykopów i obsianie trawa.

Pokrycie szatą roślinną

Oddziaływanie prowadzonej inwestycji na przyrodę ożywioną będzie praktycznie marginalne, ponieważ większość terenów przeznaczonych pod infrastrukturę kanalizacyjną stanowią pobocza dróg na terenach zabudowanych oraz ich najbliższe sąsiedztwo. Ponieważ tereny te pozbawione są znaczących wartości przyrodniczych, krótkotrwale naruszenie ich dotychczasowego użytkowania nie zakłóci w istotnym stopniu naturalnych procesów przyrodniczych. W pasach dróg, przez które przechodzić będzie planowane przedsięwzięcie nie planuje się wycinki drzew. Nieruchomości osób prywatnych porośnięte są głównie trawą oraz niskimi krzewami. Z powodu występowania na terenie prowadzenia robót głównie zabudowy mieszkalnej i usługowej, co wiąże sie z występowaniem pospolitych gatunków roślin prowadzenie robót budowlanych nie będzie miało istotnego wpływu na bioróżnorodność obszaru. W ciągu ulicy Opolskiej nie przewiduje sie odwadniania wykopów, co mogłoby naruszyć stan zdrowotny flory zabytkowego parku. Generalnie realizacja inwestycji nie będzie naruszała istniejącej struktury przyrodniczej i nie będzie ingerowała w funkcjonowanie lokalnego systemu przyrodniczego. Trasy rurociągów nie kolidują z istniejącym drzewostanem i zostały tak zaprojektowane, aby zniszczenia istniejącej zieleni były minimalne, uwarunkowały to zezwolenia na prowadzenie robót udzielone przez właścicieli działek. Po zakończeniu robót teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego. Podczas robót zostanie zdjęta wierzchnia warstwa gleby, będzie to skutkowało czasowym pojawieniem się form takich jak wykopy pod rurociągi oraz zwałowiska gleby (humusu), a także nasypy gruntu z wykopu (piasek, pospółka, żwir i gliny). Formy te ulęgną likwidacji po ułożeniu rurociągów i zainstalowaniu przydomowych przepompowni ścieków.

3.      Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia):

Ogólna charakterystyka istniejącego stanu:

Na części obszaru wsi Pokój funkcjonuje systemem do zbiorowego odprowadzania ścieków: sieć kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowa, z której korzystają obecnie użytkownicy zamieszkujący (32% powierzchni wsi). System opiera się na oczyszczalni mechaniczno –biologicznej typu BOS –BG-500 w Pokoju. Wydajność średniodobowa nominalna to 500 m3/d, natomiast obecne jej obciążenie to od 102-112 m3/d. W nieskanalizowanej części Pokoju istniejące zbiorniki bezodpływowe, z uwagi na prowizoryczny sposób budowy i niewłaściwą eksploatację, zanieczyszczają środowisko wodne, glebę i atmosferę. Ścieki gromadzone w zbiornikach bezodpływowych powinny być wywożone wozami asenizacyjnymi. Jednak z uwagi na wzrastające koszty wywozu, odbywa się to często w sposób niekontrolowany i trudny do uchwycenia. Poza tym retencjonowanie ścieków w zbiornikach jest nieekonomiczne, powoduje wtórne lokalne zanieczyszczenie środowiska oraz ogranicza użytkowanie urządzeń sanitarnych.

Ogólna charakterystyka planowanego przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie obejmuje realizację ostatnich II etapów budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Pokój. Wcześniejsze etapy zostały zrealizowane również w systemie kanalizacji grawitacyjno – tłocznej. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Pokój pozwoli na odbiór ścieków z istniejącej zabudowy oraz przyszłościowy odbiór ścieków z terenu planowanego budownictwa mieszkaniowego i usługowego. Efektem ekologicznym będzie redukcja zanieczyszczeń o : BZT5 -63,7 kg/d, ChZT-135,7kg/d, zawiesina – 76,7kg/d, azot ogólny -8,8kg/d, fosfor ogólny -1,9 kg/d

W wyniku realizacji projektu kanalizacja będzie obsługiwać bazowo dodatkowo 1220 osób . Wskaźnik długości sieci wynosi 137 M/1km.

Rodzaj technologii: Budowa kanalizacji sanitarnej metodą wykopu otwartego i przycisków kontrolowanych. Przepompowanie ścieków metodą wykopu otwartego.

Przyjęte rozwiązanie technologiczne to kanalizacja sanitarna grawitacyjno - ciśnieniowa, podobnie jak w poprzednich etapach przedsięwzięcia.

Odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych ze wsi Pokój, projektuje się poprzez system grawitacyjno – tłoczny kanalizacji sanitarnej przechodzący docelowo do istniejących sieci kanalizacji grawitacyjnej w Pokoju w ulicach 1-go Maja i Wojska Polskiego a dalej do istniejącej oczyszczalni ścieków. Projektowana w niniejszym opracowaniu kanalizacja będzie odbierała ścieki zarówno z budownictwa mieszkalnego, jak i budownictwa usługowego. Przebieg sieci wyznaczono pod kątem zabezpieczenia wszystkich potrzeb zarówno bieżących jak również docelowych, uwzględniając równocześnie warunki fizjograficzne terenu z jednoczesną możliwością podłączenia przyszłościowej zabudowy mieszkalnej z terenów ujętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi gminnej Pokój. Przyjęte zagłębienie kanałów zostało podyktowane:

·        przemarzaniem gruntu,

·        posadowieniem bocznych kanałów, które zostaną podłączone do kolektora,

·        posadowieniem istniejącej zabudowy,

·        ukształtowaniem terenu,

·        koniecznością zachowania na niektórych odcinkach minimalnego spadku,

·        umknięciem ewentualnych kolizji z już istniejącym uzbrojeniem podziemnym.

Przyjęte rozwiązania techniczne to system grawitacyjno- ciśnieniowy, którego wybór był podyktowany uwarunkowaniami przyrodniczymi (ukształtowanie terenu i poziom   występowania wód gruntowych) oraz ekonomicznymi. Zdecydowano się na budowę sieci i przyłączy grawitacyjnych (dla spadku w granicach 0,4 - 14 %) oraz budowę sieci i przyłączy ciśnieniowych. Uwzględniając istniejące uwarunkowania podjęto decyzje poprowadzenia po terenie wsi Pokój w większości kanalizacji grawitacyjnej oraz w niewielkim zakresie ciśnieniowej z przepompowniami przydomowymi (10 kpl.) w miejscach, gdzie istniejące ukształtowanie terenu uniemożliwia zastosowanie sieci wykorzystujących naturalny spadek terenu. System kanalizacji ciśnieniowej daje możliwość układania przewodów równolegle do terenu bez konieczności zachowania spadków.

Montaż rur kanałowych z PP i PE będzie wykonywany w wykopach ciągłych wąsko przestrzennych, o ścianach pionowych, odeskowanych lub zabezpieczonych szczelna ścianka rozporowa lub z grodzic stalowych wbijanych w grunt. Podłoże wykopów będzie odwodnione. Na podstawie przeprowadzonych próbnych odwiertów geologicznych odwodnienie wykopów planowane jest na całej trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej, wyjąwszy odcinek przewodu tłocznego pod projektowanym chodnikiem w ulicy Opolskiej.

Rurociągi grawitacyjne ścieków:

Rurociągi grawitacyjne ścieków zaprojektowano z polipropylenu PP - b klasy T typu PRAGMA o średnicach 250, 200 oraz 160 mm, łączonych na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych. Wybór ten został podyktowany lokalizacją kanalizacji w pasach drogowych oraz wysokim poziomem wód gruntowych.

Montaż kanalizacji

·        Informacje ogólne

Generalnie, z uwagi na prowadzenie przewodów w pasach istniejących ulic oraz w celu

umożliwienia dojazdu mieszkańcom do swoich posesji, należy wykonać wykopy ciągłe

wąsko przestrzenne, o ścianach pionowych, odeskowanych lub zabezpieczonych ścianką

szczelną rozporową lub z grodzie stalowych wbijanych w grunt. Wymagane jest stosowanie rozpór grodzic opartych na podłużnicach podwieszonych do grodzic i instalowanych na głębokości ca 1,0 m od powierzchni terenu. W rejonach zbliżeń do istniejącej zabudowy należy obserwować stan techniczny obiektów, kontrolując przebieg wbijania grodzic. Korzystne jest w tych warunkach stosowanie wibromłotów o dużej częstotliwości i niewielkiej energii uderzania. Prace ziemne wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".

·        Odwodnienie wykopów

Roboty montażowe – układanie rur kanałowych z PP i PE musi być wykonana w wykopach o podłożu odwodnionym. Wykonawca robót winien opracować "Projekt organizacji robót", którego część składową stanowić powinien skrócony projekt odwodnienia wykopów zawierający określenie

o       rozmieszczenia instalacji depresyjnej (pomp, kolektorów, igłofiltrów, przewodów odprowadzających pompowaną wodę),

o       ilość potrzebnych zestawów,

o       miejsce poboru energii elektrycznej, wody do wpłukiwania i odprowadzenie wody pompowanej,

o       sprawdzenie budowy geologicznej podłoża gruntowego,

o       parametrów potrzebnego zestawu odwadniającego,

o       rozstawu igłofiltrów,

o       czasu pompowania wody, przy założeniu, że odwodnienie wykopów nie może być prowadzone zbyt szybko z uwagi na możliwość wystąpienia zjawiska „tiksotropii”,

o       kosztu robót odwadniających.

Przewiduje się odwodnienie wykopu oprócz odcinka przewodu tłocznego pod projektowanym chodnikiem w ulicy Opolskiej. Odwodnienie wykopów przewidziano głównie za pomocą igłofiltrów, które posiadają bardzo mały zasięg depresji. Obniżenie zwierciadła wody gruntowej będzie krótkotrwałe i nie będzie mieć żadnego wpływu na kształtowanie się warunków gruntowo-wodnych terenu.

·        Obiekty na sieci kanalizacji sanitarnej

Równocześnie z układaniem przewodów należy wykonać następujące rodzaje studzienek:

o       studzienki przelotowe i podłączeniowe - beton fi 1200, B45, W8 - typ BS 1200/11wersja D4,

o       studzienki przelotowe i podłączeniowe - PP fi 630 wyposażone w nasuwkę umożliwiającą regulację kąta na połączeniu kielichowym do 7,5°, rurę trzonową dwuścienną, karbowaną z PP-b; ze względu na lokalizację studni w pasach drogowych należy je wyposażyć w płytę odciążającą z betonu zbrojonego oraz właz żeliwny 600 mm klasy D400, studzienki przyłączeniowe - PP fi 400 (kineta z PP).

Przyjęto również studnie kontrolne na rurociągach tłocznych oraz studnie rozprężne z betonu fi 1200, B45, W8. Zestawienie studni:

o       przelotowe, podłączeniowe PP-b fi 630 -160 kpl, w tym kaskadowe - 27 kpl

o       przelotowe, podłączeniowe bet. fi 1200 - 20 kpl, w tym kaskadowe - 4 kpl.

o       rozprężne betonowe fi 1200 - 4 kpl

o       na przyłączach PP-b fi 400 - 289 kpl

Zestawienie trójników:

o       PVC fi 250/160-2 kpl

o       PVC fi 200/160-40 kpl.,

Plan zagospodarowania przepompowni ścieków

·        Przepompownia ścieków P - 1 – Pokój ul. Wolności

Projektowaną przepompownię ścieków zlokalizowano na poboczu pasa drogowego ulic Wolności i Żeromskiego, działki o nr geodezyjnym 306/92, której właścicielem jest Gmina Pokój. Z omawianej działki przewiduje się wygrodzenie terenu o wymiarach 5,0 m x 5,0 m o powierzchni 25.0 m2. Teren projektuje się ogrodzić ogrodzeniem z siatki powlekanej wysokości 1,80 m oraz bramą dwuskrzydłową o wysokości 1,80 m i szerokości 3,5 m. Przed ogrodzeniem w/w przepompowni oraz na terenie należy utwardzić teren. Teren z ogrodzeniem przepompowni ścieków oraz połączeniem z istniejącą jezdnia projektuje się z polbruku wysokości 8 cm ułożonego na podsypce piaskowej 10 cm zakończonego krawężnikiem betonowym 15x30x100. Na terenie przepompowni ścieków zlokalizować oświetlenie terenu w postaci l oprawy oświetleniowej typu SGS 101/75W na słupie stalowym typu SW-6 ( lub wg. Wymagań eksploatatora).

·        Przepompownia ścieków P-2 Pokój ul. Wojska Polskiego

Projektowaną przepompownię zlokalizowano na działce o nr geodezyjnym 537/8, której właścicielem jest Gmina Pokój. Z omawianej działki przewiduje się wygrodzenie terenu o wymiarach 5,0 m x 5,0 m o powierzchni 25,0 m2. Teren projektuje się ogrodzić ogrodzeniem z siatki powlekanej wysokości 1,80 m oraz bramą dwuskrzydłową o wysokości 1,80 m i szerokości 3,5 m. Teren w ogrodzeniu przepompowni projektuje się z polbruku wysokości 8 cm ułożonego na podsypce piaskowej 10 cm zakończone krawężnikiem betonowym 15x30x100. Na terenie przepompowni ścieków zlokalizować oświetlenie terenu w postaci l oprawy oświetleniowej typu SGS 101/75W na słupie stalowym typu SW-6 ( lub wg. wymagań eksploatatora). Projekt zagospodarowania działki przedstawiono na rys. nr 33.

·        Przepompownia ścieków P-3 Pokój ul. 1-go Maja

Projektowaną przepompownię zlokalizowano w poboczu pasa drogowego ulicy 1-go Maja, działki o nr geodezyjnym 93, której właścicielem jest Gmina Pokój. Z omawianej działki przewiduje się wygrodzenie terenu o wymiarach 4,0 m x 4,0 m o powierzchni 16,0 m2 . Teren projektuje się ogrodzić ogrodzeniem z siatki powlekanej wysokości 1,80 m oraz bramą dwuskrzydłową o wysokości 1,80 m i szerokości 3,5 m. Teren w ogrodzeniu przepompowni ścieków oraz połączenie z istniejącą jezdnią projektuje się z polbruku wysokości 8 cm ułożonego na podsypce piaskowej 10 cm zakończone krawężnikiem 15x30x100. Na terenie przepompowni ścieków zlokalizować oświetlenie terenu w postaci 1 oprawy oświetleniowej typu SGS 101/75W na słupie stalowym typu SW-6.

·        Przepompownia ścieków P-4 Pokój ul. Średnia

Projektowaną przepompownię zlokalizowano na działce o nr geodezyjnym 995/192, której właścicielem jest Gmina Pokój. Z omawianej działki przewiduje się wygrodzenie terenu o wymiarach 4,0 m x 4,0 m o powierzchni 16,0 m2. Teren projektuje się ogrodzić ogrodzeniem z siatki powlekanej wysokości 1,80 m oraz bramą dwuskrzydłową o wysokości 1,80 m i szerokości 3,5m. Teren w ogrodzeniu przepompowni ścieków projektuje się z polbruku wysokości 8 cm ułożonego na podsypce piaskowej 10 cm zakończone krawężnikiem 15x30x100. Na terenie przepompowni ścieków zlokalizować oświetlenie terenu w postaci 1 oprawy oświetleniowej typu SGS 101/75W na słupie stalowym typu SW-6.

Wszelkie prace związane z budową kanalizacji zostaną wykonane z zastosowaniem technologii jak najmniej uciążliwej dla mieszkańców i środowiska. Przed oddaniem sieci do eksploatacji, wszystkie elementy kanalizacji poddane zostaną próbom szczelności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla wykluczenia możliwości zanieczyszczenia środowiska przez wydostające się z urządzeń kanalizacyjnych ścieki.

·        Przepompownia ścieków P-5 Pokój ul. Winna Góra

Projektowaną przepompownię zlokalizowano na poboczu pasa drogowego ulicy Winna Góra, na dz. o nr geodezyjnym 425/1, której właścicielem jest Gmina Pokój. Z omawianej działki przewiduje się wygrodzenie terenu o wymiarach 4,0 m x 4,0 m o powierzchni 16,0 m2. Teren projektuje się ogrodzić ogrodzeniem z siatki powlekanej wysokości 1,80 m oraz bramą dwuskrzydłową o wysokości 1,80 m i szerokości 3,5m. Teren w ogrodzeniu przepompowni ścieków projektuje się z polbruku wysokości 8 cm ułożonego na podsypce piaskowej 10 cm zakończone krawężnikiem 15x30x100. Na terenie przepompowni ścieków zlokalizować oświetlenie terenu w postaci 1 oprawy oświetleniowej typu SGS 101/75W na słupie stalowym typu SW-6.

Wszelkie prace związane z budową kanalizacji zostaną wykonane z zastosowaniem technologii jak najmniej uciążliwej dla mieszkańców i środowiska. Przed oddaniem sieci do eksploatacji, wszystkie elementy kanalizacji poddane zostaną próbom szczelności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla wykluczenia możliwości zanieczyszczenia środowiska przez wydostające się z urządzeń kanalizacyjnych ścieki.

 
4.      Ewentualne warianty przedsięwzięcia:

Wariant ,,0" Całkowite zaniechanie działań - jest najgorszym scenariuszem, jaki mógłby być realizowany przez inwestora, ze względu na degradację środowiska przyrodniczego.

Ścieki komunalne we wsi gminnej Pokój są magazynowane w zbiornikach wybieralnych i nie podlegają oczyszczaniu, jedynie częściowo wywożone są do oczyszczalni ścieków. Nieszczelne szamba, a także wywóz ścieków na pola są przyczyną niekontrolowanej migracji zanieczyszczeń do gleby i wód powierzchniowych. Wobec powyższego ewentualny wariant zaniechania działań oznaczałoby zagrożenie dla zdrowia mieszkańców oraz spadek atrakcyjności turystycznej obszarów chronionych (Stobrawski Park Krajobrazowy). Konsekwencje dalszego zanieczyszczania środowiska to:

        stopniowa degradacja zasobów wód powierzchniowych na obszarze zlewni rzek Stobrawy i Budkowiczanki związana z niekontrolowanym wypływem coraz większego strumienia ścieków do gleb i wód,

        postępująca degradacja środowiska glebowego,

        zwiększenie zagrożenia zanieczyszczeniem wód podziemnych,

        pogorszenie się stanu bakteriologicznego i chemicznego wód powierzchniowych,

        zwiększony stopień eutrofizacji wód powierzchniowych płynących, a także stawów hodowlanych zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie wsi gminnej Pokój, na skutek zubożenia ekosystemów zmniejszenie znaczenia doliny Stobrawy i Budkowiczanki jako ponadlokalnych korytarzy ekologicznych i obszarów zasilających sąsiednie tereny rolne i zabudowane.

Wariant 1. Uszczelnienie istniejących szamb i/lub budowa nowych oraz regularny wywóz nieczystości – w wariancie tym istniejące szamba zostałyby zmodernizowane lub wymienione na nowe, tak by zbiorniki były szczelne (posiadały atest). Ponadto nowe gospodarstwa również byłyby zmuszone do budowy szczelnych zbiorników wybieralnych. Poza tym wariant ten zakłada regularny odbiór ścieków przez wozy asenizacyjne. Wariant jest nieoptymalny, ponieważ wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych i generuje duże koszty utrzymania, natomiast w dłuższej perspektywie również nie zapewnia realizacji celów – może się spotkać z dużym oporem mieszkańców.

Wariant 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnym na całym obszarze. Analiza uwarunkowań środowiskowych wykazała jednak, że wariant ten wymagałby realizacji bardzo dużego zakresu robót ziemnych , zwłaszcza na odcinku ulicy opolskiej, co znacznie zwiększyłoby kapitałochłonność przedsięwzięcia. Konieczność zachowania wymaganych normami spadków planowanej do budowy kanalizacji przy płaskim terenie spowodowałoby jej znaczne zagłębienie, a tym samym wzrost kosztów realizacji robót ziemnych i zastosowanie odwodnienie terenu budowy.

Wariant 3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Wieś ma zwartą zabudowę, występuje płytki poziom wód gruntowych, co przemawia za budową zbiorowego systemu kanalizacyjnego.

Wariant 4 Budowa kanalizacji mieszanej grawitacyjno-ciśnieniowej

Uwzględniając istniejące uwarunkowania środowiskowe zaprojektowano budowę kanalizacji w systemie mieszanym grawitacyjno-ciśnieniowej, jako kontynuacji już istniejącej sieci kanalizacyjnej. Tam, gdzie występują sprzyjające warunki środowiskowe realizowana będzie kanalizacja grawitacyjna. Natomiast kanalizacja ciśnieniowa dająca możliwość dużej dowolności w wyborze trasy, w tym umożliwiająca dowolne omijanie przeszkód zarówno w pionie, jak i w poziomie oraz pozwalająca znacząco zmniejszyć zagłębienie kanałów do głębokości 1,3-1,8 m, a tym samym do minimum ograniczyć zakres robót ziemnych, budowlanych oraz odwodnieniowych wynikających z występowania wysokiego poziomu wód gruntowych, będzie prowadzona na niektórych odcinkach wśród zabudowy wsi oraz w ciągu ul. Opolskiej i Winnej Góry.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami obejmuje łącznie 13911,50 mb, w tym: I etap: budowa kanalizacji sanitarnej ul. Średnia, Mariacka, 1-go Maja, Wojska Polskiego, Żeromskiego, Wolności, Reja i Rataja - 10488,50 mb, II etap: budowa kanalizacji sanitarnej ul. Opolska i Winna Góra – 3478,00 mb.

·        budowa studni na sieci kanalizacji sanitarnej:

-przelotowe, podłączeniowe PP-b fi 630 mm: 186 kpl : I etap -160 kpl w tym: kaskadowe 27 kpl, II etap -26 kpl

-przelotowe, podłączeniowe betonowe fi 1200 mm: 22 kpl : I etap 20 kpl w tym 4 kpl kaskadowe, II etap – 2 kpl,

-rozprężne betonowe fi 1200 mm 4 kpl – I etap

-odpowietrzające betonowe fi 1200 mm 1 kpl – II etap

-odwadniające betonowe fi 1200 mm 1 kpl

·        budowa studni na przyłączach PP –b fi 400 mm: 325 kpl. w I etapie -289 kpl oraz 36 kpl w II etapie,

·        budowa przepompowni ścieków łącznie 5 kpl, 4 kpl. w I etapie (P1, P2, P3, P4) oraz 1 kpl. w II etapie (P5)

·        budowa przydomowych przepompowni ścieków 10 kpl – II etap

Ze względu na ochronę środowisko inwestor wybiera wariant 4, ponieważ zakres oraz specyfika przedsięwzięcia, oddziaływanie i zagrożenie dla środowiska będzie niewielkie. Pomimo to uciążliwości i niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko może zostać ograniczone, co jest uwarunkowane odpowiednim prowadzeniem robót. Przyjęte założenia projektowe będą docelowo znacząco minimalizować potencjalne negatywne skutki i oddziaływania środowiskowe.

5.      Przewidywalna ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii:

Szacowane zapotrzebowanie na wodę wynosi – w fazie budowy: wg projektu wykonawczego, w fazie eksploatacji do okresowego płukania pompowni ścieków niewielkie ilości- wg instrukcji użytkowania

Szacowane zużycie surowców materiałów, paliwa - wg projektu wykonawczego

Szacowane wykorzystanie energii elektrycznej – 5450 Kw/rok na potrzeby obsługi i utrzymania kanalizacji niewielkie zapotrzebowanie z uwagi na zastosowanie energooszczędnych pompowni ścieków.

6.      Rozwiązania chroniące środowisko

-likwidacja transportu ścieków ze zbiorników bezodpływowy do najbliższej oczyszczalni ścieków, transport ścieków odbywa się przez teren Stobrawskiego Parku Krajobrazowego,

-ochrona wód gruntowych oraz gruntów poprzez wyeliminowanie nieszczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe i odprowadzenie całości powstałych ścieków do oczyszczalni ścieków w miejscowości Pokój,

-uporządkowanie gospodarki ściekowej mające na celu rozwiązanie problemu niekontrolowanego zrzutu ścieków bytowo-gospodarczych do rowów lub gruntu.

-materiały wykorzystywane do budowy kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków spełniają wymogi szczelności oraz zapobiegania migracji ścieków do środowiska

Oddziaływania związane z fazą przygotowawczą będą miały charakter odwracalny, wystąpią w krótkim czasie. Na etapie budowy kanalizacji ograniczenie oddziaływania zapewni właściwa organizacja robót oraz wykorzystanie sprawnego sprzętu spełniającego wymagane warunki techniczne. Podczas realizacji zadania na działkach stanowiących użytki rolne oraz użytki zielone planuje się zdjęcie warstwy humusu na pryzmy z wykorzystaniem po zakończeniu robót do rekultywacji terenu. Prowadzenie robót planuje się etapami. Materiały budowlane będą częściowo magazynowane u dostawcy i sukcesywnie według potrzeb dowożone na plac budowy, co zminimalizuje zniszczenia terenu spowodowane składowaniem znacznych ilości materiałów. Prace budowlane realizowane będą z materiałów posiadających atesty i aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie.

Czynniki ograniczające wpływ systemu na środowisko w czasie eksploatacji:

-eksploatacja sieci i obiektów pompowni ścieków zgodnie z instrukcją obsługi,

-właściwa organizacja prac w czasie remontów i napraw,

-operatywność w czasie usuwania awarii sieci i urządzeń,

Omawiane przedsięwzięcie na etapie funkcjonowania nie będzie wywierało negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi, klimat akustycznego, stan czystości powietrza atmosferycznego oraz zwierzęta. W czasie budowy analizowanego przedsięwzięcia można wyróżnić szereg działań, które mogą wywołać trwałe lub przejściowe zmiany w środowisku. Do działań tych należą:

-usunięcie roślinności (trawy),
-usunięcie warstwy próchniczej,
-roboty ziemne,
-roboty konstrukcyjne,
-transport maszyn i urządzeń,

-prace rekultywacyjno – wykończeniowe

7.      Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym:

a) Ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych:  wg zapotrzebowania wykonawcy wystąpią na etapie budowy -gromadzone w okresowo wybieralnych zbiornikach, transportowane wozami asenizacyjnymi i oczyszczane w oczyszczalni ścieków.

b) Ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych – nie dotyczy

c) Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych – nie dotyczy
d) Rodzaj i przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami

Podczas realizacji inwestycji powstaną niewielkie ilości odpadów w postaci:

rozebranej nawierzchni bitumicznej, płytek chodnikowych, kostki betonowej, krawężników, nawierzchni betonowych, odpadów ziemnych, w tym humus, który powinien zostać zdjęty i wykorzystany do rekultywacji terenu realizacji inwestycji lub inny, fragmenty rur kanalizacyjnych, inne zmieszane odpady z budowy związane także z pobytem ludzi na placu budowy. Jest to grupa odpadów, która nie zagraża środowisku, jednak musi być zagospodarowana na cele budowy lub zdeponowana w specjalnie do tego celu wyznaczonych

miejscach. Postępowanie z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami nie pogorszy w

sposób istotny stanu środowiska. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki odpadami na placu budowy będzie należało do wykonawcy, który będzie odpowiadał za właściwe postępowanie z odpadami w tym segregację odpadów i recykling. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami wymaga prowadzenia wykopów ziemnych, a z chwilą ułożenia przewodów kanalizacyjnych oraz zamontowania korpusów przepompowni, które wypełnia swoja objętością część przestrzeni wykopów pozostanie niewykorzystana część gruntu, która stanowi odpad budowlany. Szacując występnie ilość tego odpadu na całym terenie objętym projektem, zakłada sie, że:

-objętość 1mb przewodu kanalizacyjnego fi 250 wynosi 0,0490 m3
-objętość 1mb przewodu kanalizacyjnego fi 200 wynosi 0,0314 m3
-objętość 1mb przewodu kanalizacyjnego fi 160 wynosi 0,0200 m3
-objętość 1mb przewodu kanalizacyjnego fi 110 wynosi 0,0094 m3
-objętość 1mb przewodu kanalizacyjnego fi 90 wynosi 0,0063 m3
-objętość 1mb przewodu kanalizacyjnego fi 65 wynosi 0,0003 m3
-objętość podsypki w l mb wykopu wynosi 0,0250 m3

Przyjmując powyższe wskaźniki, dla sieci o długości łącznie 13.966,5 mb globalna ilość

nadmiaru gruntu wyniesie w przybliżeniu 666,30 m3:

w I etapie 523,90 m3(w tym: objętość przewodów kanalizacyjnych 261,69 m3oraz objętość podsypki wykopów: 262,21 m3);w II etapie: 142,40 m3 (w tym: objętość przewodów kanalizacyjnych: 55,45 m3 oraz objętość podsypki wykopów: 86,95 m ).

Na etapie eksploatacji inwestycji, jedynymi odpadami mogą być osady wydzielone w studzienkach kanalizacyjnych i studzienkach pompowni.

e) Ilość i rodzaje zainstalowanych planowanych maszyn, urządzeń

Rurociągi grawitacyjne ścieków zaprojektowano z polipropylenu PP - b klasy T typu PRAGMA o średnicach 250, 200 oraz 160 mm, łączonych na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych. Wybór ten został podyktowany lokalizacją kanalizacji w pasach drogowych oraz wysokim poziomem wód gruntowych.

Montaż rur kanałowych z PP i PE

Parametry przepompowni oraz dobór pomp

·        Przepompownia P-1

o       Dane wyjściowe: = 5'67 m/h = 1 >58

-         rzędna terenu przepompowni – 1 62,00 m npm

-         rzędna dna kanału wlotowego najniższego – 158,41 m npm

-         rzędna poziomu wyłączenia pomp – 157,66 m npm rzędna najniższego punktu rurociągu tłocznego (przy przepompowni) – 160,00 m npm

-         rzędna najwyższego punktu rurociągu tłocznego (przy studni rozprężnej) - 160,25 m npm

o       przewód tłoczny:

-         długość - 220,0 mb

-         średnica - fiZ 90 PE 100 (SDR 17)

-         prędkość- 1,18 m/s

-         przyjęto fi 1200 mm - polimerobeton

-         hcz = 0,6 m (wys. czynna)

-         F = 1,13 m2 Vcz_ = 0,68 m3

Dobrano pompę zatapialną z punktem pracy Q = 6,03 dm3/s; H = 11,5 m typ SEV .80.80.22.4.50D

-         ilość pomp 1 praca + 1 rezerwa,

-         zbiornik polimerobeton fi 1200,

-         sterowanie z transmisją danych + moduł sterowania SMS,

-         gniazdo do podłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego,

o       Cechy charakterystyczne pompy:

-         Wirnik typu Supervortex wykonany z żeliwa,

-         Wolny przelot min. 50 mm,

-         Króciec tłoczny pompy DN 65 mm,

-         Moc P2 - 2,2 kW ±5%,

-         Osłona silnika pompy ze stali nierdzewnej,

-         Wodoszczelne, hermetyczne połączenie kablowe w wypełnieniem poliuretanowym,

-         Możliwość pracy z odsłoniętym silnikiem nie chłodzonym cieczą,

-         Silnik chłodzony cieczą z komory wirnika,

-         Możliwość zastosowania pompy do pracy w wersji suchej,

-         Wirnik przystosowany do tłoczenia cieczy gęstych, zawierających frakcje lotne,

-         Podwójne kasetowe uszczelnienie mechaniczne wału (Sic/Sic i Węgiel/Ceramika),

-         Połączenie korpusu silnika z komorą wirnika za pomocą pierścienia zaciskowego ze stali nierdzewnej zapewniające demontaż bez użycia narzędzi,

-         10-metrowy kabel

-          Śruby ze stali nierdzewnej

-         Możliwość tłoczenia cieczy o wartościach pH od 4 do 10.

-         Możliwość pracy w 20 cyklach na godzinę

-         Maksymalna głębokość zanurzenia 20 m

-         Maksymalne dopuszczalne wahania napięcia -10%/+6%

-         Maksymalna gęstość tłoczonej cieczy 1100 kg/m3

-         Wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy

-         Klasa szczelności IP 68 zgodna z normą IEC 60 529.

·        Przepompownia P-2

o       Dane wyjściowe:

-         Qhmax=    3,09m3/h = 0,86dm3/s

-         rzędna terenu przepompowni - 160,20 m npm

-         rzędna dna kanału wlotowego najniższego - 156,36 m npm

-         rzędna poziomu wyłączenia pomp - 155,61 m npm

-         rzędna najniższego punktu rurociągu tłocznego (przy przepompowni) - 1 58,40 m npm

-         rzędna najwyższego punktu rurociągu tłocznego (przy st. rozprężnej) - 1 59,20 m npm

o       przewód tłoczny:

-         długość -258,00 mb

-         średnica – fi Z 90 PE 100 (SDR 17)

-         prędkość- 1,1 m/s

o       Wymiary komory czerpalnej

-         przyjęto fi 1200 mm - polimerobeton

-         hcz. = 0,6 m,

-         F- l, 13 m2,

-         Vcz< = 0,68 m3,

o       Dobrano pompę zatapialną z punktem pracy Q = 5,32 dm3/s; H - 1 1.7 m

-         typ SEV .80.80.22.4.50D,

-         ilość pomp 1 praca + 1 rezerwa,

-         zbiornik polimerobeton fi 1200,

-         sterowanie z transmisją danych + moduł sterowania SMS,

-         gniazdo do podłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego,

o       Cechy charakterystyczne pompy:

-         Wirnik typu Supervortex wykonany z żeliwa

-         Wolny przelot min. 50 mm

-         Króciec tłoczny pompy DN 65 mm

-         MocP2 = 2,2kW±5%

-         Osłona silnika pompy ze stali nierdzewnej

-         Wodoszczelne, hermetyczne połączenie kablowe w wypełnieniem poliuretanowym

-         Możliwość pracy z odsłoniętym silnikiem nie chłodzonym cieczą

-         Silnik chłodzony cieczą z komory wirnika

-         Możliwość zastosowania pompy do pracy w wersji suchej

-         Wirnik przystosowany do tłoczenia cieczy gęstych, zawierających frakcje lotne

-         Podwójne kasetowe uszczelnienie mechaniczne wału (Sic/Sic i Węgiel/Ceramika)

-         Połączenie korpusu silnika z komorą wirnika za pomocą pierścienia zaciskowego ze

-         stali nierdzewnej zapewniające demontaż bez użycia narzędzi.

-         10 metrowy kabel

-         Śruby ze stali nierdzewnej

-         Możliwość tłoczenia cieczy o wartościach pH od 4 do 10.

-         Możliwość pracy w 20 cyklach na godzinę

-         Maksymalna głębokość zanurzenia 20 m

-         Maksymalne dopuszczalne wahania napięcia -10%/+6%

-         Maksymalna gęstość tłoczonej cieczy 1100 kg/m3

-         Wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy

-         Klasa szczelności IP 68 zgodna z normą IEC 60 529.

Przepompownia P-3

o       Dane    wyjściowe:

-         Qhmax =     5,16 m3/h = 1,43 dm3/s

-         rzędna terenu przepompowni - 160,80 m npm

-         rzędna dna kanału wlotowego najniższego - 157,95 m npm

-         rzędna poziomu wyłączenia pomp - 157,20 m npm

-         rzędna najniższego punktu rurociągu tłocznego (przy przepompowni) - 158,90 m npm

-         rzędna najniższego punktu rurociągu tłocznego (przy st. rozprężnej) - 159,85 m npm

o       przewód tłoczny:

-         długość-301,0 mb

-         średnica - 02 90 PE 100 (SDR 17)

-         prędkość - 1,05 m/s

o       Wymiary komory czerpalnej

-         przyjęto fi 1200 mm – polimerobeton,

-         hcz = 0,6 m,

-         F= l,13 m2,

-          Vcz. = 0,68 m3,

o       Dobrano pompę zatapialną z punktem pracy Q = 5,23 dm3/s; H = 11,7 m

-         typ SEV .80.80.22.4.50D

-         ilość pomp l praca + l rezerwa

-         zbiornik polimerobeton fi 1200

-         sterowanie z transmisją danych + moduł sterowania SMS

-         gniazdo do podłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego

o       Cechy charakterystyczne pompy:

-         Wirnik typu Supervortex wykonany z żeliwa

-         Wolny przelot min. 50 mm

-         Króciec tłoczny pompy DN 65 mm

-         Moc P2 = 2,2 kW ±5%

-         Osłona silnika pompy ze stali nierdzewnej

-         Wodoszczelne, hermetyczne połączenie kablowe w wypełnieniem poliuretanowym

-         Możliwość pracy z odsłoniętym silnikiem nie chłodzonym cieczą

-         Silnik chłodzony cieczą z komory wirnika

-         Możliwość zastosowania pompy do pracy w wersji suchej

-         Wirnik przystosowany do tłoczenia cieczy gęstych, zawierających frakcje lotne

-         Podwójne kasetowe uszczelnienie mechaniczne wału (Sic/Sic i Węgiel/Ceramika)

-         Połączenie korpusu silnika z komorą wirnika za pomocą pierścienia zaciskowego ze stali nierdzewnej zapewniające demontaż bez użycia narzędzi.

-         10 metrowy kabel

-         Śruby ze stali nierdzewnej

-         Możliwość tłoczenia cieczy o wartościach pH od 4 do 10.

-         Możliwość pracy w 20 cyklach na godzinę

-         Maksymalna głębokość zanurzenia 20 m

-         Maksymalne dopuszczalne wahania napięcia -10%/+6%

-         Maksymalna gęstość tłoczonej cieczy 1100 kg/m3

-         Wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy

-         Klasa szczelności IP 68 zgodna z normą IEC 60 529.

Przepompownia P-4

o       Dane    wyjściowe:

-         Qhmax=     6,19m3/h= 1,72dm3/s

-         rzędna terenu przepompowni - 160,50 m npm

-         rzędna dna kanału wlotowego najniższego - 156,80 m npm

-         rzędna poziomu wyłączenia pomp - 156,05 m npm

-         rzędna najniższego punktu rurociągu tłocznego (przy przepompowni) - 158,40 m npm

-         rzędna najniższego punktu rurociągu tłocznego (przy st. rozprężnej) - 158,80 m npm

o       przewód tłoczny:

-         długość - 257,0 mb

-         średnica – fi Z 90 PE 100 (SDR 17)

-         prędkość- 1,1 m/

o       Wymiary komory czerpalnej

-         przyjęto fi 1200 mm - polimerobeton

-         hcz = 0,6 m,

-         F =1,13 m2,

-         Vcz. - 0,68 m3,

o       Dobrano pompę zatapialną z punktem pracy Q = 5,58 dm3/s; H = 11,6 m

-         typ SEV .80.80.22.4.50D

-         ilość pomp l praca + l rezerwa

-         zbiornik polimerobeton fi 1200

-         sterowanie z transmisją danych + moduł sterowania SMS

-         gniazdo do podłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego

o       Cechy charakterystyczne pompy:

-         Wirnik typu Supervortex wykonany z żeliwa

-         Wolny przelot min 50 mm

-         Króciec tłoczny pompy DN 65 mm

-         Moc P2 = 2,2 kW ±5%

-         Osłona silnika pompy ze stali nierdzewnej

-         Wodoszczelne, hermetyczne połączenie kablowe w wypełnieniem poliuretanowym

-         Możliwość pracy z odsłoniętym silnikiem nie chłodzonym cieczą

-         Silnik chłodzony cieczą z komory wirnika

-         Możliwość zastosowania pompy do pracy w wersji suchej

-         Wirnik przystosowany do tłoczenia cieczy gęstych, zawierających frakcje lotne

-         Podwójne kasetowe uszczelnienie mechaniczne wału (Sic/Sic i Węgiel/Ceramika)

-         Połączenie korpusu silnika z komorą wirnika za pomocą pierścienia zaciskowego ze stali nierdzewnej zapewniające demontaż bez użycia narzędzi,

-         10 metrowy kabel

-         Śruby ze stali nierdzewnej

-         Możliwość tłoczenia cieczy o wartościach pH od 4 do 10.

-         Możliwość pracy w 20 cyklach na godzinę

-         Maksymalna głębokość zanurzenia 20 m

-         Maksymalne dopuszczalne wahania napięcia -10%/+6%

-         Maksymalna gęstość tłoczonej cieczy 1100 kg/m3

-         Wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy

-         Klasa szczelności IP 68 zgodna z normą IEC 60 529.

·        Przepompownia P-5

o       Dane wyjściowe:

-         rzędna terenu przepompowni – 157,50 m npm

-         rzędna dna kanału wlotowego najniższego – 153,49 m npm

-         rzędna poziomu wyłączenia pomp – 153,19 m npm rzędna najniższego punktu rurociągu tłocznego (przy przepompowni) – 155,38,00 m npm

-         rzędna najwyższego punktu rurociągu tłocznego (przy studni rozprężnej) - 158,40 m npm

o       przewód tłoczny:

-         długość -484,0 mb

-         średnica – fi Z 90 PE 100 (SDR 17)

-         prędkość - 1,1-1,0 m/s

-         wymianry komory czerpalnej

-         przyjęto fi 1200 mm - polimerobeton

-         hcz = 0,6 m (wys. czynna)

-         Fcz = 0,68 m3

Dobrano pompę zatapialną z punktem pracy Q = 6,42 dm3/s; H = 18,5 m typ SEV .80.80.22.4.51D

-         ilość pomp 1 praca + 1 rezerwa,

-         zbiornik polimerobeton fi 1200,

-         sterowanie z transmisją danych + moduł sterowania SMS,

-         gniazdo do podłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego,

o       Cechy charakterystyczne pompy:

-         Wirnik typu Supervortex wykonany z żeliwa,

-         Wolny przelot min. 80 mm,

-         Króciec tłoczny pompy DN 80 mm,

-         Moc P2 – 4 kW ±5%,

-         Osłona silnika pompy ze stali nierdzewnej,

-         Wodoszczelne, hermetyczne połączenie kablowe w wypełnieniem poliuretanowym,

-         Możliwość pracy z odsłoniętym silnikiem nie chłodzonym cieczą,

-         Silnik chłodzony cieczą z komory wirnika,

-         Możliwość zastosowania pompy do pracy w wersji suchej,

-         Wirnik przystosowany do tłoczenia cieczy gęstych, zawierających frakcje lotne,

-         Podwójne kasetowe uszczelnienie mechaniczne wału (Sic/Sic i Węgiel/Ceramika),

-         Połączenie korpusu silnika z komorą wirnika za pomocą pierścienia zaciskowego ze stali nierdzewnej zapewniające demontaż bez użycia narzędzi,

-         10-metrowy kabel

-          Śruby ze stali nierdzewnej

-         Możliwość tłoczenia cieczy o wartościach pH od 4 do 10.

-         Możliwość pracy w 20 cyklach na godzinę

-         Maksymalna głębokość zanurzenia 20 m

-         Maksymalne dopuszczalne wahania napięcia -10%/+6%

-         Maksymalna gęstość tłoczonej cieczy 1100 kg/m3

-         Wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy

-         Klasa szczelności IP 68 zgodna z normą IEC 60 529.

Dobór przepompowni przydomowych:
Wymiary komory czerpalnej
Przyjęto fi 1000 mm- polimerobeton
Hcz=0,4 (wys. Czynna)
F=0,78 m2
Vcz=0,31 m3
Dobrano pompę zatapialną
AP50B.50.11.A1 1.21 kW 1*230V 5 m kabla
Stopa kolanowa Rp2”
Ilość pomp – 1 praca
Zbiornik polimerobeton fi 1200
 
f) Hałas

Realizacja inwestycji nie wprowadza istotnych zmian mogących w zdecydowany sposób rzutować na klimat akustyczny wsi Pokój. Budowa kanalizacji sanitarnej będzie oddziaływać negatywnie na klimat akustyczny najbliższego otoczenia, głównie w fazie realizacji inwestycji poprzez: wykorzystanie ciężkiego sprzętu budowlanego o szczególnie dużej mocy akustycznej: kafary, zespoły do wykonywania przycisków, sprężarki, młoty pneumatyczne itp. Na etapie budowy obiektów, zwiększenie natężenia ruchu transportu samochodowego dostarczającego materiały i sprzęt budowlany w czasie realizacji inwestycji. Generalnie można założyć, ze prace budowlane będą negatywnie wpływać na klimat akustyczny w pasie szerokości ok. 50-100 m - co będzie niewątpliwie uciążliwe dla mieszkańców ponieważ pas ten obejmie duża część terenów istniejącej zabudowy mieszkalnej. Podwyższenie poziomu hałasu na etapie realizacji inwestycji będzie miało jednak charakter okresowy, sporadyczny, który ustanie po zakończeniu budowy. W fazie eksploatacji urządzeń kanalizacji sanitarnych jedynym źródłem emisji hałasu do środowiska będą automatyczne przepompownie i pompownie wyposażone w zatapialne pompy do ścieków. Emisja hałasu z projektowanych przepompowni nie przekroczy dopuszczalnych norm. Poza studzienkami pompowymi przewidywany zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektów, które mogłyby być źródłem hałasu. uwzględniając poziom emisji hałasu z przepompowni oraz ich lokalizacje przy drogach można stwierdzić, że realizacja inwestycji nie spowoduje istotnej zmiany klimatu akustycznego, a standardy akustyczne na terenie wsi nie ulęgną pogorszeniu i nie przekroczą dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

g) Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące

Realizacja inwestycji nie wiąże sie z koniecznością budowy nowych urządzeń wywołujących zagrożenie elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym o istotnym oddziaływaniu na środowisko. W ramach przewidywanej budowy kanalizacji sanitarnej jedynie w przypadku przepompowni i pompowni ścieków zainstalowane zostaną urządzenia pracujące w sieci o napięciu 220V. Przy takich źródłach poboru mocy, urządzeniach i sieciach nie występuje zjawisko tworzenia sie pola elektromagnetycznego emitującego promieniowanie niejonizujące o natężeniu stwarzającym zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi, a tym bardziej dla środowiska. Wszystkie instalacje będą zabezpieczone przeciwporażeniowo oraz przed sytuacjami awaryjnymi.

h) Emisja gazów, pyłów, mikrobiologicznych i substancji zapachowo-czynnych /odorów/ do atmosfery

Przewidywane do realizacji obiekty sieci kanalizacji sanitarnej będą źródłami o znikomym, krótkotrwałym poziomie emisji zanieczyszczeń gazowych, mikrobiologicznych i odorów do atmosfery. Emisje ze studzienek i pompowni nie będą powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. Mając na względzie rozwiązania techniczno-technologiczne polegające na zastosowaniu szczelnych instalacji oraz częściowej hermetyzacji i krótkotrwałości procesu gromadzenia ścieków także obiekty przydomowych przepompowni ścieków nie będą istotnie oddziaływać na środowisko. W przypadku awarii systemu kanalizacyjnego możliwa będzie emisja odorów związana z zagniwaniem ścieków na skutek ich długotrwałego gromadzenia w zbiornikach pompowni czy studzienkach kanalizacyjnych. W trakcie prowadzenia prac przewiduje się zwiększenie ilości emitowanych zanieczyszczeń gazowych związanych wykorzystaniem maszyn i urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi. Będą to jednak oddziaływania krótkotrwałe o zasięgu lokalnym – ograniczone do kilkunastu metrów szlaków komunikacyjnych i terenów prowadzenia robót.

 
8.Rozwiązania chroniące środowisko:

Ze względu na zakres oraz specyfikę inwestycji, oddziaływanie i zagrożenie dla środowiska będzie niewielkie. Pomimo to uciążliwości i niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko może zostać ograniczone, co jest uwarunkowane odpowiednim, prowadzeniem robót. Roboty budowlane, by spełnić wymagania związane z ochrona środowiska, powinny być poprzedzone szczegółowym planem i harmonogramem robót, uwzględniającym zabezpieczenia ekologiczne. W fazie realizacji inwestycji podstawowe oddziaływania będą związane z okresowym przekształceniem powierzchni terenu, odwodnieniem wykopów, hałasem i zanieczyszczeniem powietrza związanym z transportem oraz praca maszyn i urządzeń, a także powstawaniem odpadów w postaci gruntu w wykopów, pozostałości materiałów budowlanych i instalacyjnych. Jednakże powyższe oddziaływania mogą być zminimalizowane przy zastosowaniu wymienionych środków organizacyjnych, formalnych i materialnych: selektywne składowanie gruntu z wykopu z oddzieleniem warstwy glebowej, która powinna być wykorzystana do rekultywacji terenu, w czasie prowadzenia robót ziemnych warstwa humusu mogłaby ulec zniszczeniu, dlatego tez powinno się przewidzieć zdjęcie humusu przed wgłębieniem wykopów i zgromadzenie go na hałdach, po wykopaniu zasypki wykopów humus powinien zostać rozplantowany, a masy ziemne w trakcie budowy użyteczne ponownie wykorzystane, w miarę możliwości realizacja prac ziemnych związanych z odwodnieniem wykopów w okresach deficytu opadów atmosferycznych i niskich stanów wód, ograniczenie czasu pracy ciężkiego sprzętu budowlanego na terenach zabudowanych

do pory dziennej, wykorzystanie do transportu materiałów budowlanych lekkiego sprzętu

transportowego. Ponadto należy na bieżąco czyścić drogi dojazdowe rejonu robót, które mogą być zanieczyszczane przez sprzęt budowlany i transportowy. Po zakończeniu inwestycji należy bezzwłocznie przeprowadzić rekultywacje i uporządkować teren. W fazie eksploatacji inwestycji oddziaływania związane będą z hałasem powodowanym przez pompownie ścieków, ale będą one na tyle nieznaczne, że nie wymagają działań minimalizujących wykraczających poza dbałość o prawidłowy stan techniczny obiektów. Budowa kanalizacji sanitarnej przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez eliminacje nieszczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe oraz eliminacje nielegalnych zrzutów nieczystości ciekłych do gruntu i rowów. Przy budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami należy stosować materiały, urządzenia i technologie przyjazne środowisku, tj. eliminujące lub ograniczające wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska również poza terenem, do którego posiada tytuł prawny inwestor.

9.Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Transgraniczne oddziaływanie w omawianym przypadku nie będzie miało miejsca. Najbliższa granica Państwa od miejscowości Pokój, w której planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej wynosi około 100 km, a zakres oddziaływania zamknie się w bezpośrednim sąsiedztwie sieci kanalizacyjnej.  

10.Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn.zm.) znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia – m. in. Natura 2000

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach NATURA 2000, ze względu brak występowania obszarów Natura 2000 na terenie gminy Pokój. Najbliżej występujące obszary Natura 2000 to od strony południowej miejscowości Pokój około 14 km, od strony północnej około 40 km, od strony wschodniej około 80 km, a od strony zachodniej około 40 km.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało na najbliżej położony obszar Natura 2000, gdyż przewidywana emisja hałasu i pyłów nie będzie przekraczać dopuszczalnych standardów, zatem nie będzie to oddziaływanie ponadlokalne.

Budowa kanalizacji będzie prowadzona na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.

11.Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 135 Prawa ochrony środowiska) spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu.

Dla planowanego przedsięwzięcia nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, gdyż nie zostaną przekroczone standardy środowiska. 

12.Czy dla projektowanej inwestycji zachodzi konieczność usuwania drzew
i krzewów lub zmiana klasyfikacji gruntu

Dla projektowanej inwestycji nie zachodzi potrzeba usuwania drzew i krzewów. Sieć kanalizacyjna została zaprojektowana w sposób jak najmniej ingerujący w środowisko przyrodnicze, z ominięciem drzew i krzewów. Dla projektowanej inwestycji nie zachodzi konieczność zmiany klasyfikacji gruntu.

13.Przeznaczenie terenu inwestycji w planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Przeznaczenie terenu inwestycji w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój

RPO – tereny produkcji ogrodniczej, MN – tereny zabudowy mieszkaniowej, RO - tereny ogrodów i sadów, A- tereny administracji, KX- ciągi pieszo-jezdne, MN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, UPS – tereny usług sportu, MW- tereny zabudowy wielorodzinnej, RPU- tereny urządzeń obsługi gospodarki rolnej, NOp- pompownie ścieków sanitarnych, RPZ- tereny hodowli zwierząt, MR,MR1- tereny zabudowy zagrodowej, UC/M-tereny usług komercyjnych związanych z mieszkalnictwem, ZI – zieleń izolacyjna, KZ-droga wojewódzka, MNu - tereny zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej z usługami nieuciążliwymi i rzemiosłem, P/M- tereny aktywności gospodarczej związanej z mieszkalnictwem, KD-ulice dojazdowe, RLU- leśniczówki, ML-tereny zabudowy letniskowej, RP-tereny łąk i pół bez prawa zabudowy, ZPz - teren zabytkowego parku, P- tereny aktywności gospodarczej przemysłu i przetwórstwa, KL – ulice i drogi lokalne.

14. Inne uwagi wnioskodawcy

Rozwiązania chroniące zabytki:

Realizacja inwestycji nie spowoduje znaczącego naruszenia walorów kulturowych. Zagrożeniem dla obiektów zabytkowych /zabytkowy dom/ w czasie realizacji przedsięwzięcia mogą być przede wszystkim: drgania spowodowane zastosowaniem ciężkiego sprzętu budowlanego oraz młotów o dużej mocy, a także naruszenie fundamentów przy prowadzeniu wykopów i prac odwodnieniowych. Rozwiązania projektowe przewidują działania minimalizujące i zachowania szczególnej ostrożności (…) przy prowadzeniu prac na terenie zabudowanym – w rejonie zbliżeń do istniejącej zabudowy należy obserwować stan techniczny obiektów, kontrolując przebieg wbijania grodzic (…), korzystne jest w tych warunkach stosowanie wibromłotów o dużej częstotliwości i niewielkiej energii uderzenia.

W ciągu ul. Opolskiej nie przewiduje się odwadniania wykopów ze względu na zachowanie stanu zdrowotnego flory zabytkowego parku. 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2010-02-26