Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o IX sesji Rady Gminy Pokój - 26 czerwca 2019 r. o godz. 14.00

Pokój, dnia 18 czerwca 2019 r.

OR.II.0002.9.2019

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję IX sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

26 czerwca 2019 r. o godz. 1400

w  sali narad Urzędu Gminy Pokój  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas VIII sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 7. Interpelacje i zapytania radnych
 8. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Pokój za 2018 r.:
  a) przedstawienie raportu o stanie gminy Pokój za 2018 r. przez Wójta Gminy Pokój
  b) debata nad raportem
  c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pokój wotum zaufania
 9. Wykonanie budżetu gminy za 2018 rok – podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2018 rok
  b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pokój za 2018 rok
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) określenia zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora szkoły, zespołu albo przedszkola i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
  b) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
  c) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników
  d) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Pokój oraz ustalenia stawki tej opłaty
  e) zmiany budżetu gminy na 2019 rok
  f) wieloletniej prognozy finansowej
 11. Zapytania i wnioski mieszkańców
 12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 13. Zakończenie sesji

Przewodniczący Rady Gminy

Wacław Kociencki