Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. Zalesieniu gruntu tj. działka Nr 107; 108; 111 k.m. 1 obręb 0027 Domaradz 

                                                                                                                                     Pokój, 07 listopada 2011 r.
                                                                                                                 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 
  
      Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zalesieniu gruntu tj. działka Nr 107; 108; 111 k.m. 1 obręb 0027 Domaradz”, prowadzonego na wniosek Pana Tomasza Gruszkiewicza zamieszkałego w Opolu, zostało zawieszone do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
            Zawiadamia się również o możliwości zapoznania się z zebraną w sprawie dokumentacją w Referacie Planowania i Realizacji Strategii Gminnej (pok. nr 42) Urzędu Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, 46 – 034 Pokój.
            Zgodnie z art. 28 Kpa „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu, ze względu na swój interes prawny i obowiązek”.   
            Zgodnie z art. 49 Kpa „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tym przypadku zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia. 
 
            Na powyższe postanowienie nie przysługuje zażalenie.
 
 
Wójt Gminy Pokój
/-/
Barbara Zając
 
Otrzymują:
  1. strona internetowa –www.bip.gminapokoj.pl
  2. tablica ogłoszeń Ug Pokój
  3. tablica ogłoszeń sołectwa Domaradz (miejsce inwestycji)
  4. a/a


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2011-11-07