Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wszczeciu postępowania aministracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. Budowie kurników brojlerów o łącznej ilości 75 600 szt. w Fałkowicach


 

Pokój, 08 listopada 2011 r.
SG.VI.6220.09.2011
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących
            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 17 listopada 2000 r., poz. 1071, z późn. zm.) i art. 33 ust.1 pkt. 2, pkt. 3, pkt.4, pkt. 5, pkt. 6, pkt. 7, pkt. 8 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.),
zawiadamiam
            że 08 listopada 2011 r. na wniosek złożony przez Gospodarstwo Agrohodowlane; Bożena Sadowska ul. Piaskowa 13b 46-020, Czarnowąsy zostało wszczęte postępowaniaadministracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie kurników brojlerów o łącznej ilości 75 600 szt. stanowisk (302,4 DJP) z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 275,276 k.m. 2 (obręb Fałkowice) w Fałkowicach, gmina Pokój”. Ponadto Organ 08 listopada 2011 r. wystąpił do organów opiniujących, którymi są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Namysłowie o określenie zakresu raportu, z uwagi na to iż przedmiotowe przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem zaliczanym do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ocena oddziaływania na środowisko jest wymagana obligatoryjnie a częścią składową ww. postępowania jest raport o ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
            Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Pokój.
            Informuję o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 Kpa wszystkich stron tego postępowania do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm), informuję o możliwości składania przez zainteresowanych uwag i wniosków w terminie 21 dni od dnia ukazania się zawiadomienia. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 42) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30).
            Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130,, poz. 1450, z późn. zm.).
            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pokój
            Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
            Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
            Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
            Dalszy tok postępowania w powyższej sprawie, będzie podawany na bieżąco do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych, na tablicy ogłoszeń tut. urzędu, tablicy ogłoszeń i miejscach zwyczajowo przyjętych w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
 
 
Otrzymują:
1.        Inwestor
2.        Strony postępowania
3.        Tablica ogłoszeń: U.G. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,
4.        Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia,
5.        Strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,
6.        a/a 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2011-11-08