Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe Nadzór inwestorski zadanie pn. „Odbudowa i konserwacja ogrodzenia zabytkowego, prace konserwatorskie i remontowe oraz odbudowa zabytków upr. bud. architektoniczne bez ograniczeń 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

pobrane.png


Projekt pn: "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim" nr umowy RPOP.05.03.01-16-0024/16-00 z 6.10.2017 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 Oś priorytetowa V Ochrona środowiska,dziedzictwa kulturowego i naturalnego,  Działanie 5.3.Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury Poddziałanie 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe i kultura

 

Zapytanie ofertowe dla zamówienia
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Odbudowa i konserwacja ogrodzenia zabytkowego, prace konserwatorskie i remontowe oraz odbudowa zabytków – elementów małej architektury na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju w ramach realizacji projektu pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno- informacyjne w województwie opolskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”


 

W oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ((Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z póżn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn. „ Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno- informacyjne w województwie opolskim”.

 

Zapytanie ofertowe - DOCzapytanie.doc
Wzór umowy - DOCumowa-wzor.doc
Wzór oferty - DOCzalacznik-nr-1-wzor-oferty.doc
Załącznik nr 2 - DOCzalacznik-nr-2.doc
Informacja z otwarcia ofert - DOCInformacja z otwarcia ofert.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - DOCInformacja o wyborze.doc
 

                                                                                                                                                                Barbara Zając

                                                                                                                                                                          /-/

                                                                                                                                                               Wójt gminy Pokój