Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna na środowiska

Pokój, dnia 22 lipca 2019 r.

Wójt Gminy Pokój

SG.VI.6220.06.2018/2019

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

w formie Obwieszczenia

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Wójt Gminy Pokój, działając na podstawie art. 33 ust. 1, pkt 1), 4), 5), 6), 7), 8),w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2018 r., poz. 2081)

zawiadamia

że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna”

Organ przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia w związku z przedłożeniem przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko będzie obejmowała w szczególności:

  • weryfikację przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

  • uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnienia

  • oraz zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Pokój, zaś Organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opole, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania przez zainteresowanych uwag i wniosków w terminie 30 dni od dnia dokonania się niniejszego zawiadomienia zgodnie z art. 49 Kpa, czyli od 24 lipca 2019 r. do 22 sierpnia 2019 r.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 40) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 17.00, wt. – czw.. 7.30 – 15.30, pt. 7.30 – 14.30)

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2018, poz. 2081, ze zm. ) informuję, że wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wnioski i uwagi w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Pokój (pok. nr 11), przy ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój, ustnie do protokołu w pokoju nr 40 Urzędu Gminy Pokój przy ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, której adresy i numery podane są na stronie internetowej Gminy Pokój www.gminapokoj.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pokój. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przed wydaniem ww. decyzji.

Uwagi lub wnioski złożone po ww. upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Informuję, że mieszkańcy Gminy Świerczów są stronami postępowania z uwagi na przebieg działki rzeki Młynówki, w granicach administracyjnych gminy Pokój Świerczów.

 

 

 

 

Wójt Gminy Pokój

/-/

Barbara Zając

 

 

 

Otrzymują;

  1. Strony postępowania wg. załącznika znajdującego się w aktach,

  2. U.G. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój-tablica ogłoszeń, Ug Świerczów, ul. Brzeska 48, 46 – 112 Świerczów – tablica ogłoszeń,

  3. Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia,

  4. Strona internetowa Gminy Pokój oraz Gminy Świerczów

  5. a/a