Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie w formie obwieszczenia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Gospodarstwa Rolnego Falkopol.

                                                                                                 Pokój, dnia 09 grudnia 2011 r.
SG.VI.6220.07.2011
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
w formie Obwieszczenia
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 
 
Wójt Gminy Pokój, działając na podstawie art. 33 ust. 1, pkt 1), 4), 5), 6), 7), 8),
w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) zawiadamia, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
 
„- Przebudowie z rozbudową dwóch istniejących budynków chlewni na kurniki niosek dla 101 088 sztuk z silosami paszy (OBIEKT NR 1, 2) na działce nr 226 k.m.2 obręb Fałkowice, gm. Pokój – I etap inwestycji;
- Budowie sześciu naziemnych zbiorników na gaz płynny propan o pojemności 6 x 6700 dm3 wraz z parownikiem elektrycznym o wydajności 200 kg/h i przyłączem do stacjonarnej suszarni zbóż oraz sześciu budynków inwentarskich – kurników na działkach nr 230,231 km.2, obręb Fałkowice, gm. Pokój- I etap inwestycji;
- Budowie od podstaw hali piętrowego kurnika na 90 000 sztuk niosek (OBIEKT NR 3 ) na działce nr 226 k.m.2 obręb Fałkowice, gm. Pokój – II etap inwestycji;
- Budowie od podstaw budynku odchowalni kurcząt dla 62 400 sztuk (OBIEKT NR 4) oraz dwóch zbiorników naziemnych na gaz płynny propan o pojemności 2 x 6700 dm3 na działce nr 198 k.m.2 obręb Fałkowice, gm. Pokój – III etap inwestycji;
- Budowie od podstaw hali pomiotu (OBIEKT NR 5) na działkach nr 226, 225 k.m.2 obręb Fałkowice, gm. Pokój – III etap inwestycji;
- Budowie od podstaw budynku przetwórni i proszkowni jaj (OBIEKT NR 6 i 13) oraz czterech zbiorników naziemnych na gaz płynny propan o pojemności 4 x 6700 dm3 na działkach nr 226, 228 k.m.2 obręb Fałkowice, gm. Pokój – IV etap inwestycji, z niezbędna infrastrukturą techniczną na terenie Gospodarstwa Rolnego „FAŁKOPOL” Waldemar Cieplik, 46 – 034 Pokój, Fałkowice 109, gm. Pokój”.
 
Organ przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia w związku z przedłożeniem przez wnioskodawcę raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia
oraz uzyskaniem wymaganych przepisami ww. ustawy  opinii i uzgodnień. Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko będzie obejmowała
w szczególności weryfikację przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko, analizę uzyskanych opinii i uzgodnienia oraz zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.  
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Pokój, zaś Organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.                                                                                                                                                                          
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania przez zainteresowanych uwag
i wniosków w terminie 21 dni od dnia dokonania się niniejszego zawiadomienia zgodnie z art. 49 Kpa. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 42) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30).
            Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) informuję, że  wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130,, poz. 1450, z późn. zm.).
            Wnioski i uwagi w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Pokój (pok. nr 11), przy ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój, ustnie do protokołu w pokoju nr 42 Urzędu Gminy Pokój przy ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, której adresy i numery podane są na stronie internetowej Gminy Pokój www.gminapokoj.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pokój. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przed wydaniem ww. decyzji.
 
Otrzymują;
1.      Inwestor
2.      Tablica U.G. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój
3.      Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia,
4.      strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,
5.      a/a


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2011-12-09