Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr OR.I.0050.37.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu wyłącznie w postaci elektronicznej

Zarządzenie nr OR.I.0050.37.2019
Wójta Gminy Pokój
z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu wyłącznie w postaci elektronicznej.

    Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz § 21 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1646) zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Wyraża się zgodę na prowadzenie od dnia 1 września 2019 r. dzienników lekcyjnych dla klas I – VIII w Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu, wyłącznie w postaci elektronicznej.
  2. Zgoda ma charakter bezterminowy pod warunkiem spełniania wszystkich wymagań, określonych § 21 ust. 3-5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
  3. Zgoda traci ważność w przypadku, gdy przestanie być spełniane którekolwiek z wymagań, od których uzależnione jest jej wydanie. W takiej sytuacji szkoła musi zaprzestać prowadzenia wyłącznie dzienników elektronicznych i rozpocząć prowadzenie dzienników w formie papierowej.

§ 2

Zobowiązuje się dyrektora szkoły wymienionej w § 1 do opracowania i wdrożenia regulaminu funkcjonowania dziennika elektronicznego.

§ 3

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się dyrektorowi Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Barbara Zając   
/-/             
Wójt Gminy Pokój