Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Pokój o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w miejscowości Pokój

Pokój, 26.02.2010 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
WÓJTA GMINY POKÓJ
 
 

Na podstawie art. 38, 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.)

 
zawiadamiam strony postępowania
 

o wydaniu w dniu 26.02.2010 r. decyzji nr SG-VI-7624-01/10 Wójta Gminy Pokój o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :„Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w miejscowości Pokój ulicach: Opolska, Średnia, Mariacka, 1-go Maja, Wojska Polskiego, Żeromskiego, Wolności, Winna Góra, Reja i Rataja”

 
 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pokój, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój, na tablicach ogłoszeń w sołectwie Pokój –  w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

 

Zgodnie z art. 10 § 1, 73 kpa strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w Urzędzie Gminy Pokój, Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój I piętro, pokój nr 42, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

 

Zgodnie z art.49 Kpa decyzję uznaje się za doręczoną po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej decyzji.

 
 
 (-) Barbara Zając                                               
 
Wójt Gminy Pokój                                              

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
Data wytworzenia: 2010-02-26