Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony: Budowa kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu etap II,„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przykanalikami i przepompowniami” CPV 45231300-8, 45232423-3, 45231000-5,45111200-0

nowe-EFSiI-1.png

Projekt pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu etap II” jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 , który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego . Umowa o dofinansowanie nr RPOP.05.04.00-16-0004/18-00 w ramach Osi priorytetowej V- Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Działanie 5.4- Gospodarka wodno-ściekowa

Zamówienie Publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, pn.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przykanalikami i przepompowniami

nr sprawy: SG.IX.271.9.2019


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/436acf0d-199a-4c9e-bd9c-b9abf274d504


Informacja o unieważnieniu:PDFSKMBT_C22419082615490.pdf
 


Informacja z otwarcia:PDFInformacja z otwarcia ofert 23.08.2019.pdf

 


Uwaga kolejna zmiana terminu składania ofert!!!

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/9f5ad2b0-9493-422d-ba39-c36a17eb66bc

Modyfikacja SIWZ: DOCmodyfikacja-siwz-13.08.2019.doc

Uwaga zmiana terminu składania ofert!!!!

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/ca85a9e2-371e-4805-a7d0-3aa3839c4f77

Modyfikacja Siwz:DOCModyfikacja Siwz 7.08.2019.doc

Pytanie i odpowiedź:DOCPytanie Wykonawcy 7.08.2019.doc
 

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=63866e6b-c5d0-4088-a14f-cf59942d3193

DOCspecyfikacja-istotnych-warunkow-zamoweinia Zieleniec II_01_08_2020.doc

DOCXzalacznik-nr-1-wzor-oferty.docx
DOCXzalacznik-nr-2.docx
DOCXzalacznik-nr-3.docx
DOCXzalacznik-nr-4.docx
DOCXzalacznik-nr-5.docx
DOCzalacznik-nr-6.doc
DOCXumowa nr 7 SIWZ.docx
DOCXzalacznik-nr-8.docx
Dokumentacja projektowa, mapy, pozwolenia, uzgodnienia, przedmiar
PDFobmiar kan.Zieleniec.pdf zał. nr 9  Poprawiony przedmiar robót  z 9.08.2019 r. PDFkanal sant Zieleniec gm Pokoj z 9.08.pdf
PDFzałącznik nr10 do SIWZ - dokumentacja geotechniczna.pdf
ZIPzałącznik nr 11 do SIWZ - Specyfikacje techniczne.zip
ZIPzałącznik nr 12 do SIWZ - Pozwolenia na budowę.zip

załącznik nr 13 – Projekt budowlano wykonawczy str. 1-95
ODTOPZ-Przepompownia ścieków.odt
PDF2_Mapa Ark. 1.pdf 
PDF2_Mapa Ark. 2.pdf
PDF2_Mapa Ark. 3-3.pdf
PDF2_Mapa Ark. 4.pdf
JPEGmapa z zaznaczonym obszarem.jpeg
załącznik nr 16 - mapa ark 5
załącznik nr 15 - mapa ark 6
załącznik nr 14 – mapa ark 7
załącznik nr 17 – Projekt ogrodzenia pompowni - schemat
załącznik nr 18 - Dokumentacja projektowo-wykonawcza
PDFSII_P_19080108360.pdf
PDFSII_P_19080108380.pdf
PDFSII_P_19080108400.pdf
PDFSII_P_19080108430.pdf
PDFSII_P_19080108450.pdf
PDFSII_P_19080108470.pdf

Pytanie 1 z 5.08.2019 r.. Prośba o załączenie następujących brakujących rysunków dokumentacji projektowej:

profil podłużny rurociągu ciśnieniowego C2,C3, C4, profil podłużny zlewni przepompowni P2, P3, P4.

Odpowiedź z 6.08.2019 r. Załączono poniżej: 

PDFC2.pdf
PDFC3-1.pdf
PDFC3-2.pdf
PDFC4-1.pdf
PDFC4-2.pdf
PDFP2-1.pdf
PDFP2-2.pdf
PDFP2-3.pdf
PDFP2-4.pdf
PDFP3-1.pdf
PDFP3-2.pdf
PDFP3-3.pdf
PDFP3-4.pdf
PDFP3-5.pdf
PDFP4-1.pdf
PDFP4-10.pdf
PDFP4-11.pdf
PDFP4-12_1.pdf
PDFP4-12_2.pdf
PDFP4-2.pdf
PDFP4-3.pdf
PDFP4-4.pdf
PDFP4-5.pdf
PDFP4-6.pdf
PDFP4-7.pdf
PDFP4-8.pdf
PDFP4-9.pdf
 

Pytanie 2 z 5.08.2019 r.  1). Uściślenie danych w przedmiarze  poz. nr 5 i poz. nr 6 - Która ilość jest właściwa? Odpowiedź  na pytanie nr 2  pkt 1 z 6.08.2019 r.:  Dla pozycji nr 5 i nr 6 należy przyjąć 68 kpl z zastrzeżeniem, że informacje te należy również sprawdzić  z dokumentacją projektowo-wykonawczą. W przypadku rozbieżności przedmiaru i dokumentacji to dane z dokumentacji projektowo-wykonawczej są wiążące. 
2) W przedmiarze robót w poz. nr 11 w kolumnie opis i wyliczenia podano łuki fi 110-11 szt. natomiast w kolumnie razem podano 8 szt, która ilość jest właściwa?  Odpowiedź na pytanie nr 2 pkt 2 : Należy przyjąć 168 szt, z zastrzeżeniem, że informacje te należy również sprawdzić  z dokumentacją projektowo-wykonawczą. W przypadku rozbieżności przedmiaru i dokumentacji to dane z dokumentacji projektowo-wykonawczej są wiążące.  

Pytanie z 7.08.2019 .r

Prośba o udostępnienie pliku kst lub ath przedmiaru. Odpowiedź z 9.08.2019 r.  Załączono: ATHkanal sant Zieleniec gm Pokoj z 9.08.ath

Zapytania z 7.08.-8.08.2019 r. i odpowiedzi z 9.08.2019 r.

PDFzapytania z 7_8_08_2019 i odpowiedzi z 9.08.2019 r..pdf