Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAPYTANIE OFERTOWE ZADANIE: WYKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI


Pokój, 2 sierpnia 2019r.


SG.IV.6830.2.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZADANIE: WYKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI

Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Gmina Pokój zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie operatu technicznego rozgraniczenia granic nieruchomości co do granicy pomiędzy nieruchomością położoną w miejscowości Domaradz, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 179 k.m. 2, obręb Domaradz a działką o numerze: 178 k.m. 2, obręb Domaradz,

1. Zamawiający:
Gmina Pokój
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój
tel.: 77 469-30-80

2. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie operatu technicznego rozgraniczenia granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 179 k.m. 2, obręb Domaradz z działką nr 178 k.m.2 obręb Domaradz

3. Termin realizacji zamówienia: trzy miesiące od dnia podpisania umowy

4. Kryterium oceny oferty według następującej formuły:
(najniższa oferowana cena/cena oferty ocenianej) x 100%

5. Inne istotne warunki zamówienia:
Oferta powinna zawierać ofertę cenową (brutto) wykonania przedmiotu zamówienia. Do ofert należy dołączyć odpowiednie uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Upoważniony przez organ geodeta, winien działać w sprawie w imieniu tego organu jak biegły, zgodnie z art. 84 kpa. Przed organem odpowiada, według przepisów art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, za opracowane w sprawie dowody, w szczególności za prawidłowe wykonanie na gruncie czynności ustalenia przebiegu granic rozgraniczanych nieruchomości oraz za zgodne z przepisami sporządzenie wymaganych w sprawie dokumentów.
W trakcie wyboru oferty organ kierować się będzie zasadami określonymi w art. 7 i art. 8 Kpa o zasadzie praworządności, proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania,

6. Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego w sekretariacie tut. Urzędu Gminy, pocztą na adres: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój lub przesłać na adres e-mail: d.wojczyk@gminapokoj.pl.
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9.08.2019r do godz. 13:00 podając w tytule „ Rozgraniczenie Domaradz dz. 179, 178 k.m. 2”.

7.  KLAUZULA INFORMACYJNA
1)Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Pokój z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, ug@gminapokoj.pl, tel. 774693080 wew. 11
3)inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Pokój jest Pan Tomasz Zimoch, kontakt: admin@gminapokój.pl, / 774693080 w. 36,
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „ WYKONANIE OPERATU TECHNICZNEGO ROZGRANICZENIA GRANIC NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 179 K.M. 2, OBRĘB DOMARADZ A DZIAŁKĄ O NUMERZE 178 K.M. 2, OBRĘB DOMARADZ.”
prowadzonym w trybie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póżn. zm)
5)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniony zostanie operat techniczny w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póżn. zm), ., dalej „ustawa Pzp”; ustawę z dnia
z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145), dalej kodeks cywilny,
8)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9)posiada Pani/Pan:
10) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
11)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku wyboru oferty ani zmianą postanowień umowy,
12) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)
13)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
14) nie przysługuje Pani/Panu:
15)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
16)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


Załącznik nr 1 – wzór oferty
Załącznik nr 2 – wzór umowy

                                        Barbara Zając    
                                        /-/            

                                        Wójt Gminy Pokój