Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i okreslenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. Wykonianiu dwóch odwiertów w miejscowości Pokój.

SG.VI.6220.11.2011                                                                                                     Pokój, 10 stycznia 2012 r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie zakresu raportu
 
            Zgodnie art. 63 ust. 1, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
 
zawiadamiam
 
            że 10 stycznia 2012 r. zostało wydane postanowienie Nr SG.VI.6220.11.2011 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu dwóch otworów eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m na działce Nr 94 k.m. 3 obręb Pokój oraz działka 1189/285 k.m. 3 obręb Pokój”, gm. Pokój w którym określono zakres raportu oddziaływania na środowisko.
             Niniejsze zawiadomienie zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokój-www.bip.gminapokoj.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Pokój i w miejscu prowadzonej inwestycji.
Mając na uwadze powyższe oraz art. 73 § 1 K.p.a. informuję, iż z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu Gminy w pokoju Nr 42
(w godz. urzędowania) oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia.  
 
 
Wójt Gminy Pokój
/-/
Barbara Zając
 
 
 
Otrzymują:
1.       Tablica ogłoszeń: U.G. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,
2.       Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia,
3.       Strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,
4.       a/a
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2012-01-10