Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowie kurników brojlerów w miejscowości Fałkowice


 

SG.VI.6220.09.2011                                                                                                              Pokój, 12 stycznia 2012 r.
                                                                                                                 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 
  
      Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie kurników brojlerów o łącznej ilości 75 600 szt. stanowisk (302,4 DJP) z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 275, 276, k.m. 2, (obręb Fałkowice) w Fałkowicach, gmina Pokój ” prowadzonego na wniosekGospodarstwa Agrohodowlanego Bożena Sadowska, zostało zawieszone do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
            Zawiadamia się również o możliwości zapoznania się z zebraną w sprawie dokumentacją w Referacie Planowania i Realizacji Strategii Gminnej (pok. nr 42) Urzędu Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, 46 – 034 Pokój.
            Zgodnie z art. 28 Kpa „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu, ze względu na swój interes prawny i obowiązek”.   
            Zgodnie z art. 49 Kpa „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tym przypadku zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia. 
 
 
Wójt Gminy Pokój
/-/
Barbara Zając
 
Otrzymują:
1.       Tablica ogłoszeń: U.G. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,
2.       Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia,
3.       Strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,
4.       a/a
  

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2011-01-12
Metryczka
 • wytworzono:
  12-01-2012
  przez: Aleksandra Kołodziejczyk
 • opublikowano:
  12-01-2012 15:11
  przez: Mirosław Sais
 • zmodyfikowano:
  24-07-2019 13:58
  przez: Aleksandra Kołodziejczyk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 2320
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl