Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu ustalającym zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowie kurników brojlerów w miejscowości Fałkowice.

        
                                                                                       OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowieniu ustalającym zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia

 
      Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),  
                                                                                            zawiadamia  
    że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie kurników brojlerów o łącznej ilości 75 600 szt. stanowisk (302,4 DJP) z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 275, 276, k.m. 2, (obręb Fałkowice) w Fałkowicach, gmina Pokój ”, prowadzonego na wniosek Gospodarstwa Agrohodowlanego Bożena Sadowska, Wójt Gminy Pokój w dniu 11 stycznia 2012 r. wydał postanowienie nr SG.VI.6220.09.2011 ustalające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Postanowienie zostało wydane po zasięgnięciu następujących opinii:
-          Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie (pismo nr NZ/ACz-4325-2-7/11z dnia 29 listopada 2011 r. (wpływ 02 grudnia 2011 r. ),
-          Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Opolu (pismo  nr WOOŚ.4242.40.2.2011.MSe z 29 listopada 2011 r. (wpływ 05 grudnia 2011 r.).

    Informuje również, że zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, który mówi :”strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.”     
Niniejszym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie czynnego udziału w każdym stadium postępowania.


 W przedmiotowej sprawie strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia w Referacie Planowania
i Realizacji Strategii Gminnej (pok. nr 42) Urzędu Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, 46 – 034 Pokój,.

 
 
Otrzymują:
1.    strona internetowa –www.bip.gminapokoj.pl
2.    tablica ogłoszeń Ug Pokój
3.    tablica ogłoszeń sołectwa Fałkowice (miejsce inwestycji)
4.    a/a


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2012-01-11